IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
86

Umkhuleko wososizini

Umkhuleko kaDavide.

861Beka indlebe yakho, Jehova, ungiphendule,

ngokuba ngilusizi, ngimpofu.

2

86:2
AmaH. 16:1
25:20
Londoloza umphefumulo wami, ngokuba ngingoqotho;

wena Nkulunkulu wami, sindisa inceku yakho ekwethembayo.

3Yiba nomusa kimi, Nkosi,

ngokuba ngikhala kuwe usuku lonke.

4

86:4
AmaH. 25:1
Thokozisa umphefumulo wenceku yakho,

ngokuba kuwena, Nkosi, ngiyawuphakamisela umphefumulo wami.

5

86:5
AmaH. 78:38
Joweli 2:13
Jona 4:2
Ngokuba wena, Nkosi, umuhle, ungothethelelayo,

unomusa omkhulu kubo bonke abakhala kuwe.

6Jehova, beka indlebe ekukhulekeni kwami,

ulalele izwi lokunxusa kwami.

7

86:7
AmaH. 50:15
Ngosuku losizi lwami ngikhala kuwe,

ngokuba uzakungiphendula.

8

86:8
Eks. 15:11
Dut. 3:24
Phakathi kwawonkulunkulu akakho onjengawe Nkosi;

akukho okunjengemisebenzi yakho.

9

86:9
Zef. 2:11
Zak. 14:9
Izizwe ozenzileyo ziyakufika zonke,

zikhuleke phambi kwakho, Nkosi, zidumise igama lakho.

10Ngokuba umkhulu wena,

uyenza izimangaliso,

unguNkulunkulu wena wedwa.

11

86:11
AmaH. 25:4
119:33
Ngifundise, Jehova, indlela yakho;

ngiyakuhamba eqinisweni lakho;

yenza inhliziyo yami iqonde ntonye,

yesabe igama lakho.

12Ngiyakukubonga, Nkosi Nkulunkulu

wami, ngenhliziyo yonke yami,

ngidumise igama lakho kuze kube phakade.

13

86:13
AmaH. 30:3
71:20
Ngokuba umusa wakho mkhulu phezu kwami,

ukhululile umphefumulo wami endaweni yabafileyo ephansi.

14

86:14
AmaH. 54:3
Nkulunkulu, izideleli zingivukele,

ibandla lezidlwangudlwangu lifuna umphefumulo wami;

azibekanga wena phambi kwazo.

15

86:15
Eks. 34:6
Neh. 9:17
AmaH. 103:8
145:8
Kepha wena Nkosi unguNkulunkulu ohawukelayo,

onomusa nokubekezela,

uvame ubumnene nokuthembeka.

16Phendukela kimi, ube nomusa kimi,

uyiphe inceku yakho amandla akho,

usindise indodana yencekukazi yakho.

17Ngenzele isiboniselo sokuhle,

ukuze abangizondayo babone, bajabhe,

ngokuba wena Jehova uyangisiza, uyangiduduza.

87

IJerusalema, ikhaya lezizwe

Elamadodana kaKora. Ihubo. Igama.

871Isisekelo asibekileyo sisezintabeni ezingcwele.

2

87:2
AmaH. 68:16
UJehova uyawathanda amasango aseSiyoni

kunazo zonke izindlu zikaJakobe.

3

87:3
AmaH. 46:4
Isaya 2:2
Mika 4:1
Okudumisekayo kukhulunywa ngawe, muzi kaNkulunkulu. Sela*

4Ngiyakubala uRahabi neBabele kulabo abangaziyo;

yebo, iFilistiya neThire kanye neKushe azalelwa khona.

5Kuyakuthiwa ngeSiyoni:

“Yilo nalo wazalelwa khona;

oPhezukonke uyaliqinisa.”

6Mhla uJehova eloba izizwe uyakubala ukuthi

lo wazalelwa khona. Sela*

7Abahubayo nabasinayo bathi:

“Imithombo yami yonke ikuwe.”

88

Ukukhala kosengozini yokufa

Igama. Ihubo lamadodana kaKora. Kumholi wokuhlabelela. NgeMahalati Leyanoti.* IMaskili* likaHemani umEzra.

881Jehova Nkulunkulu wensindiso yami,

ngikhala imini nobusuku phambi kwakho.

2Umkhuleko wami mawufike ebusweni bakho,

indlebe yakho uyibeke ekunxuseni kwami.

3Ngokuba umphefumulo wami ugcwele izinsizi,

ukuphila kwami kusondele endaweni yabafileyo.

4

88:4
Isaya 19:18
30:7
Math. 28:19
IzE. 2:9
Ngibalwa kanye nabashona emgodini,

nginjengomuntu ofileyo.

5

88:5
Isaya 44:5
Icansi lami liphakathi kwabafileyo;

nginjengababuleweyo abalele ethuneni,

ongasabakhumbuli,

benqunyiwe esandleni sakho.

6Ungibekile emgodini ojulile kunayo yonke,

ebumnyameni, otweni.

7

88:7
Isaya 12:3
Jer. 31:12
Kuyangisinda ukuthukuthela kwakho;

amadlambi akho onke ayangicindezela phansi. Sela*

8

88:8
Jobe 19:19
Engikade ngazana nabo ubaxoshele kude,

wangenza ngibe yisinengiso kubo;

ngivalelwe, ngingephume.

9Iso lami liyafa ngosizi;

ngikhala kuwe Jehova imihla yonke,

ngizelulela izandla zami kuwe.

10Abafileyo uyakubenzela isimangaliso na?

Ziyakuvuka yini izithunzi, zikubonge, na? Sela*

11Kuyalandiswa yini ethuneni ngomusa wakho,

nangokuthembeka kwakho endaweni yokubhujiswa na?

12

88:12
Isaya 38:18
Izimangaliso zakho ziyaziwa yini ebumnyameni,

nokulunga kwakho ezweni lokukhohlwa na?

13Kepha mina, Jehova, ngikhala kuwe;

ekuseni umkhuleko wami uyenyuka

phambi kwakho.

14Jehova, ulahlelani umphefumulo wami,

ungifihlelelani ubuso bakho na?

15Ngihluphekile, ngingofayo kusukela ebusheni bami;

ngithwele ukwesabeka kwakho, ngiphelile.

16Ulaka lwakho olushisayo lungehlele;

ukwesabisa kwakho kungiqedile.

17Kungizungeza njengamanzi imihla yonke,

kungikaka kanyekanye.

18

88:18
Jobe 17:13
Isihlobo nomngane ubaxoshele kude;

ubumnyama bungumhlobo wami.