IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
86

Umkhuleko wososizini

Umkhuleko kaDavide.

861Beka indlebe yakho, Jehova, ungiphendule,

ngokuba ngilusizi, ngimpofu.

2

86:2
AmaH. 16:1
25:20
Londoloza umphefumulo wami, ngokuba ngingoqotho;

wena Nkulunkulu wami, sindisa inceku yakho ekwethembayo.

3Yiba nomusa kimi, Nkosi,

ngokuba ngikhala kuwe usuku lonke.

4

86:4
AmaH. 25:1
Thokozisa umphefumulo wenceku yakho,

ngokuba kuwena, Nkosi, ngiyawuphakamisela umphefumulo wami.

5

86:5
AmaH. 78:38
Joweli 2:13
Jona 4:2
Ngokuba wena, Nkosi, umuhle, ungothethelelayo,

unomusa omkhulu kubo bonke abakhala kuwe.

6Jehova, beka indlebe ekukhulekeni kwami,

ulalele izwi lokunxusa kwami.

7

86:7
AmaH. 50:15
Ngosuku losizi lwami ngikhala kuwe,

ngokuba uzakungiphendula.

8

86:8
Eks. 15:11
Dut. 3:24
Phakathi kwawonkulunkulu akakho onjengawe Nkosi;

akukho okunjengemisebenzi yakho.

9

86:9
Zef. 2:11
Zak. 14:9
Izizwe ozenzileyo ziyakufika zonke,

zikhuleke phambi kwakho, Nkosi, zidumise igama lakho.

10Ngokuba umkhulu wena,

uyenza izimangaliso,

unguNkulunkulu wena wedwa.

11

86:11
AmaH. 25:4
119:33
Ngifundise, Jehova, indlela yakho;

ngiyakuhamba eqinisweni lakho;

yenza inhliziyo yami iqonde ntonye,

yesabe igama lakho.

12Ngiyakukubonga, Nkosi Nkulunkulu

wami, ngenhliziyo yonke yami,

ngidumise igama lakho kuze kube phakade.

13

86:13
AmaH. 30:3
71:20
Ngokuba umusa wakho mkhulu phezu kwami,

ukhululile umphefumulo wami endaweni yabafileyo ephansi.

14

86:14
AmaH. 54:3
Nkulunkulu, izideleli zingivukele,

ibandla lezidlwangudlwangu lifuna umphefumulo wami;

azibekanga wena phambi kwazo.

15

86:15
Eks. 34:6
Neh. 9:17
AmaH. 103:8
145:8
Kepha wena Nkosi unguNkulunkulu ohawukelayo,

onomusa nokubekezela,

uvame ubumnene nokuthembeka.

16Phendukela kimi, ube nomusa kimi,

uyiphe inceku yakho amandla akho,

usindise indodana yencekukazi yakho.

17Ngenzele isiboniselo sokuhle,

ukuze abangizondayo babone, bajabhe,

ngokuba wena Jehova uyangisiza, uyangiduduza.