IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
84

Izindlu zikaJehova ziyathandeka

Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi.* Elamadodana kaKora. Ihubo.

841

84:1
AmaH. 26:8
27:4
Zithandeka kangaka izindlu zakho, Jehova Sebawoti.

2

84:2
AmaH. 42:1
63:1
65:4
Umphefumulo wami ulangazelela,

womela amagceke kaJehova;

inhliziyo yami nomzimba wami kuyahuba ngokwethaba kuNkulunkulu ophilayo.

3Ngokuba umzwilili ufumene indlu,

nenkonjane isidleke sayo,

lapho ibeka khona amazinyane ayo,

ngisho ama-altare akho,

Jehova Sebawoti,

Nkosi yami, Nkulunkulu wami.

4

84:4
AmaH. 23:6
Babusisiwe abahlala endlini yakho;

bayakuhlala bebonga wena. Sela*

5Ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe,

abazindlela zakho zisezinhliziyweni zabo.

6

84:6
AmaH. 23:4
Bedabula imfunda yezinyembezi

bayenza ibe yindawo yeziphethu;

yebo, nemvula yokuqala iyayisibekela ngezibusiso.

7Baqhubeka emandleni,

baze babonakale phambi kukaNkulunkulu eSiyoni.

8Jehova Nkulunkulu Sebawoti,

yizwa umkhuleko wami,

ubeke indlebe,

Nkulunkulu kaJakobe. Sela*

9Wena Nkulunkulu, siHlangu sethu,

bheka, ubuke ubuso bogcotshiweyo wakho.

10

84:10
AmaH. 65:4
Ngokuba usuku lunye emagcekeni akho

luhle kunezinye eziyizinkulungwane.

Ngiyakhetha ukulinda emnyango wendlu kaNkulunkulu wami

kunokuhlala ematendeni ababi.

11

84:11
AmaH. 3:3
23:1
Isaya 60:19
Ngokuba uJehova uNkulunkulu uyilanga nesihlangu;

uJehova uyakupha umusa nodumo;

akayikubenqabela okuhle abahamba ngobuqotho.

12

84:12
AmaH. 2:12
Jer. 17:7
Jehova Sebawoti,

ubusisiwe umuntu okwethembayo.

85

Isizwe sikaNkulunkulu sicelelwa isibusiso esisha

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora; Ihubo.

851Jehova, wabusisa izwe lakho,

wambuyisa uJakobe ekuthunjweni.

2

85:2
AmaH. 32:1
Wasusa icala labantu bakho,

wasibekela zonke izono zabo. Sela*

3Wamukisa yonke intukuthelo yakho,

waphenduka ekuvutheni kolaka lwakho.

4Sibuyise, Nkulunkulu wensindiso yethu,

ulahle ukusicanukela kwakho.

5

85:5
AmaH. 77:7
Uyakusithukuthelela njalonjalo na?

Uyakwelulela ulaka lwakho ezizukulwaneni ngezizukulwane na?

6Awuzukusivusa, sibuye siphile,

ukuze abantu bakho bathokoze ngawe, na?

7Sitshengise umusa wakho, Jehova,

usiphe insindiso yakho.

8Mangizwe lokho uNkulunkulu uJehova azakukukhuluma;

uyakhuluma ukuthula kubantu bakhe

nakubo abamesabayo;

mabangabuyeli ebuwuleni.

9

85:9
AmaH. 145:18
Impela insindiso yakhe iseduze nabamesabayo,

ukuze kuhlale udumo ezweni lethu.

10Kuyakuhlangabezana umusa neqiniso,

kwangane ukulunga nokuthula.

11

85:11
Isaya 45:8
Kuyakuhluma iqiniso emhlabeni,

kulunguzele phansi nokulunga kwasezulwini.

12

85:12
Lev. 26:4
Yebo, uJehova uyakuveza okuhle;

izwe lethu liyakuthela izithelo zalo.

13Ukulunga kuyakuhamba phambi kwakhe,

kwenzele izinyawo zakhe indlela.

86

Umkhuleko wososizini

Umkhuleko kaDavide.

861Beka indlebe yakho, Jehova, ungiphendule,

ngokuba ngilusizi, ngimpofu.

2

86:2
AmaH. 16:1
25:20
Londoloza umphefumulo wami, ngokuba ngingoqotho;

wena Nkulunkulu wami, sindisa inceku yakho ekwethembayo.

3Yiba nomusa kimi, Nkosi,

ngokuba ngikhala kuwe usuku lonke.

4

86:4
AmaH. 25:1
Thokozisa umphefumulo wenceku yakho,

ngokuba kuwena, Nkosi, ngiyawuphakamisela umphefumulo wami.

5

86:5
AmaH. 78:38
Joweli 2:13
Jona 4:2
Ngokuba wena, Nkosi, umuhle, ungothethelelayo,

unomusa omkhulu kubo bonke abakhala kuwe.

6Jehova, beka indlebe ekukhulekeni kwami,

ulalele izwi lokunxusa kwami.

7

86:7
AmaH. 50:15
Ngosuku losizi lwami ngikhala kuwe,

ngokuba uzakungiphendula.

8

86:8
Eks. 15:11
Dut. 3:24
Phakathi kwawonkulunkulu akakho onjengawe Nkosi;

akukho okunjengemisebenzi yakho.

9

86:9
Zef. 2:11
Zak. 14:9
Izizwe ozenzileyo ziyakufika zonke,

zikhuleke phambi kwakho, Nkosi, zidumise igama lakho.

10Ngokuba umkhulu wena,

uyenza izimangaliso,

unguNkulunkulu wena wedwa.

11

86:11
AmaH. 25:4
119:33
Ngifundise, Jehova, indlela yakho;

ngiyakuhamba eqinisweni lakho;

yenza inhliziyo yami iqonde ntonye,

yesabe igama lakho.

12Ngiyakukubonga, Nkosi Nkulunkulu

wami, ngenhliziyo yonke yami,

ngidumise igama lakho kuze kube phakade.

13

86:13
AmaH. 30:3
71:20
Ngokuba umusa wakho mkhulu phezu kwami,

ukhululile umphefumulo wami endaweni yabafileyo ephansi.

14

86:14
AmaH. 54:3
Nkulunkulu, izideleli zingivukele,

ibandla lezidlwangudlwangu lifuna umphefumulo wami;

azibekanga wena phambi kwazo.

15

86:15
Eks. 34:6
Neh. 9:17
AmaH. 103:8
145:8
Kepha wena Nkosi unguNkulunkulu ohawukelayo,

onomusa nokubekezela,

uvame ubumnene nokuthembeka.

16Phendukela kimi, ube nomusa kimi,

uyiphe inceku yakho amandla akho,

usindise indodana yencekukazi yakho.

17Ngenzele isiboniselo sokuhle,

ukuze abangizondayo babone, bajabhe,

ngokuba wena Jehova uyangisiza, uyangiduduza.