IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
85

Isizwe sikaNkulunkulu sicelelwa isibusiso esisha

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora; Ihubo.

851Jehova, wabusisa izwe lakho,

wambuyisa uJakobe ekuthunjweni.

2

85:2
AmaH. 32:1
Wasusa icala labantu bakho,

wasibekela zonke izono zabo. Sela*

3Wamukisa yonke intukuthelo yakho,

waphenduka ekuvutheni kolaka lwakho.

4Sibuyise, Nkulunkulu wensindiso yethu,

ulahle ukusicanukela kwakho.

5

85:5
AmaH. 77:7
Uyakusithukuthelela njalonjalo na?

Uyakwelulela ulaka lwakho ezizukulwaneni ngezizukulwane na?

6Awuzukusivusa, sibuye siphile,

ukuze abantu bakho bathokoze ngawe, na?

7Sitshengise umusa wakho, Jehova,

usiphe insindiso yakho.

8Mangizwe lokho uNkulunkulu uJehova azakukukhuluma;

uyakhuluma ukuthula kubantu bakhe

nakubo abamesabayo;

mabangabuyeli ebuwuleni.

9

85:9
AmaH. 145:18
Impela insindiso yakhe iseduze nabamesabayo,

ukuze kuhlale udumo ezweni lethu.

10Kuyakuhlangabezana umusa neqiniso,

kwangane ukulunga nokuthula.

11

85:11
Isaya 45:8
Kuyakuhluma iqiniso emhlabeni,

kulunguzele phansi nokulunga kwasezulwini.

12

85:12
Lev. 26:4
Yebo, uJehova uyakuveza okuhle;

izwe lethu liyakuthela izithelo zalo.

13Ukulunga kuyakuhamba phambi kwakhe,

kwenzele izinyawo zakhe indlela.