IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
83

Umkhuleko wokuba zichithwe izitha zika-Israyeli

Igama. Ihubo lika-Asafa.

831

83:1
AmaH. 28:1
Nkulunkulu, ungathuli, ungalibali,

ungali ukukhuluma, Nkulunkulu.

2Ngokuba bheka,

izitha zakho ziyaxokozela,

nabakuzondayo baphakamisa ikhanda.

3Ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho,

bacebisana ukulwa nabathukusiweyo bakho.

4Bathi: “Wozani sibaqothule,

bangabe besaba yisizwe,

negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa.”

5Baceba nganhliziyonye,

benza isivumelwano ngawe:

6amatende ka-Edomi naka-Ishmayeli,

nakaMowabi nakaHagari,

7noGebali, no-Amoni, no-Amaleki,

neFilistiya nabakhile eTire.

8

83:8
Gen. 19:37
Ne-Asiriya lahlangana nabo,

laba yingalo yabantwana bakaLoti. Sela*

9

83:9
AbAhl. 4:7
7:22
Yenza kubo njengakuMidiyani,

nakuSisera,

nakuJabini ngasemfuleni iKishoni,

10ababhubhela e-Eni Dori,

baba ngumquba womhlabathi.

11

83:11
AbAhl. 7:25
8:12,21
Amakhosana abo wenze abe njengo-Orebi noZebi,

nabakhulu babo bonke njengoZeba noSalimuna

12ababethi: “Masizithabathele amadlelo kaNkulunkulu.”

13

83:13
Jobe 21:18
Isaya 17:13
Nkulunkulu wami, benze babe njengezibi ezikhwishizayo,

njengamakhoba amuka nomoya.

14Njengomlilo oshisa ihlathi,

njengelangabi elithungela izintaba,

15baxoshe kanjalo ngesivunguvungu sakho,

ubethuse ngesiphepho sakho.

16Thela ubuso babo ngehlazo,

baze bafune igama lakho, Jehova.

17Mabahlazeke, baphele amandla kuze kube phakade;

mabahluleke, babhubhe,

18

83:18
Isaya 37:16
bazi ukuthi nguwe wedwa ogama lakho linguJehova;

ungoPhezukonke emhlabeni wonke.

84

Izindlu zikaJehova ziyathandeka

Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi.* Elamadodana kaKora. Ihubo.

841

84:1
AmaH. 26:8
27:4
Zithandeka kangaka izindlu zakho, Jehova Sebawoti.

2

84:2
AmaH. 42:1
63:1
65:4
Umphefumulo wami ulangazelela,

womela amagceke kaJehova;

inhliziyo yami nomzimba wami kuyahuba ngokwethaba kuNkulunkulu ophilayo.

3Ngokuba umzwilili ufumene indlu,

nenkonjane isidleke sayo,

lapho ibeka khona amazinyane ayo,

ngisho ama-altare akho,

Jehova Sebawoti,

Nkosi yami, Nkulunkulu wami.

4

84:4
AmaH. 23:6
Babusisiwe abahlala endlini yakho;

bayakuhlala bebonga wena. Sela*

5Ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe,

abazindlela zakho zisezinhliziyweni zabo.

6

84:6
AmaH. 23:4
Bedabula imfunda yezinyembezi

bayenza ibe yindawo yeziphethu;

yebo, nemvula yokuqala iyayisibekela ngezibusiso.

7Baqhubeka emandleni,

baze babonakale phambi kukaNkulunkulu eSiyoni.

8Jehova Nkulunkulu Sebawoti,

yizwa umkhuleko wami,

ubeke indlebe,

Nkulunkulu kaJakobe. Sela*

9Wena Nkulunkulu, siHlangu sethu,

bheka, ubuke ubuso bogcotshiweyo wakho.

10

84:10
AmaH. 65:4
Ngokuba usuku lunye emagcekeni akho

luhle kunezinye eziyizinkulungwane.

Ngiyakhetha ukulinda emnyango wendlu kaNkulunkulu wami

kunokuhlala ematendeni ababi.

11

84:11
AmaH. 3:3
23:1
Isaya 60:19
Ngokuba uJehova uNkulunkulu uyilanga nesihlangu;

uJehova uyakupha umusa nodumo;

akayikubenqabela okuhle abahamba ngobuqotho.

12

84:12
AmaH. 2:12
Jer. 17:7
Jehova Sebawoti,

ubusisiwe umuntu okwethembayo.

85

Isizwe sikaNkulunkulu sicelelwa isibusiso esisha

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora; Ihubo.

851Jehova, wabusisa izwe lakho,

wambuyisa uJakobe ekuthunjweni.

2

85:2
AmaH. 32:1
Wasusa icala labantu bakho,

wasibekela zonke izono zabo. Sela*

3Wamukisa yonke intukuthelo yakho,

waphenduka ekuvutheni kolaka lwakho.

4Sibuyise, Nkulunkulu wensindiso yethu,

ulahle ukusicanukela kwakho.

5

85:5
AmaH. 77:7
Uyakusithukuthelela njalonjalo na?

Uyakwelulela ulaka lwakho ezizukulwaneni ngezizukulwane na?

6Awuzukusivusa, sibuye siphile,

ukuze abantu bakho bathokoze ngawe, na?

7Sitshengise umusa wakho, Jehova,

usiphe insindiso yakho.

8Mangizwe lokho uNkulunkulu uJehova azakukukhuluma;

uyakhuluma ukuthula kubantu bakhe

nakubo abamesabayo;

mabangabuyeli ebuwuleni.

9

85:9
AmaH. 145:18
Impela insindiso yakhe iseduze nabamesabayo,

ukuze kuhlale udumo ezweni lethu.

10Kuyakuhlangabezana umusa neqiniso,

kwangane ukulunga nokuthula.

11

85:11
Isaya 45:8
Kuyakuhluma iqiniso emhlabeni,

kulunguzele phansi nokulunga kwasezulwini.

12

85:12
Lev. 26:4
Yebo, uJehova uyakuveza okuhle;

izwe lethu liyakuthela izithelo zalo.

13Ukulunga kuyakuhamba phambi kwakhe,

kwenzele izinyawo zakhe indlela.