IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
84

Izindlu zikaJehova ziyathandeka

Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi.* Elamadodana kaKora. Ihubo.

841

84:1
AmaH. 26:8
27:4
Zithandeka kangaka izindlu zakho, Jehova Sebawoti.

2

84:2
AmaH. 42:1
63:1
65:4
Umphefumulo wami ulangazelela,

womela amagceke kaJehova;

inhliziyo yami nomzimba wami kuyahuba ngokwethaba kuNkulunkulu ophilayo.

3Ngokuba umzwilili ufumene indlu,

nenkonjane isidleke sayo,

lapho ibeka khona amazinyane ayo,

ngisho ama-altare akho,

Jehova Sebawoti,

Nkosi yami, Nkulunkulu wami.

4

84:4
AmaH. 23:6
Babusisiwe abahlala endlini yakho;

bayakuhlala bebonga wena. Sela*

5Ubusisiwe umuntu omandla akhe akuwe,

abazindlela zakho zisezinhliziyweni zabo.

6

84:6
AmaH. 23:4
Bedabula imfunda yezinyembezi

bayenza ibe yindawo yeziphethu;

yebo, nemvula yokuqala iyayisibekela ngezibusiso.

7Baqhubeka emandleni,

baze babonakale phambi kukaNkulunkulu eSiyoni.

8Jehova Nkulunkulu Sebawoti,

yizwa umkhuleko wami,

ubeke indlebe,

Nkulunkulu kaJakobe. Sela*

9Wena Nkulunkulu, siHlangu sethu,

bheka, ubuke ubuso bogcotshiweyo wakho.

10

84:10
AmaH. 65:4
Ngokuba usuku lunye emagcekeni akho

luhle kunezinye eziyizinkulungwane.

Ngiyakhetha ukulinda emnyango wendlu kaNkulunkulu wami

kunokuhlala ematendeni ababi.

11

84:11
AmaH. 3:3
23:1
Isaya 60:19
Ngokuba uJehova uNkulunkulu uyilanga nesihlangu;

uJehova uyakupha umusa nodumo;

akayikubenqabela okuhle abahamba ngobuqotho.

12

84:12
AmaH. 2:12
Jer. 17:7
Jehova Sebawoti,

ubusisiwe umuntu okwethembayo.