IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
83

Umkhuleko wokuba zichithwe izitha zika-Israyeli

Igama. Ihubo lika-Asafa.

831

83:1
AmaH. 28:1
Nkulunkulu, ungathuli, ungalibali,

ungali ukukhuluma, Nkulunkulu.

2Ngokuba bheka,

izitha zakho ziyaxokozela,

nabakuzondayo baphakamisa ikhanda.

3Ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho,

bacebisana ukulwa nabathukusiweyo bakho.

4Bathi: “Wozani sibaqothule,

bangabe besaba yisizwe,

negama lika-Israyeli lingabe lisakhunjulwa.”

5Baceba nganhliziyonye,

benza isivumelwano ngawe:

6amatende ka-Edomi naka-Ishmayeli,

nakaMowabi nakaHagari,

7noGebali, no-Amoni, no-Amaleki,

neFilistiya nabakhile eTire.

8

83:8
Gen. 19:37
Ne-Asiriya lahlangana nabo,

laba yingalo yabantwana bakaLoti. Sela*

9

83:9
AbAhl. 4:7
7:22
Yenza kubo njengakuMidiyani,

nakuSisera,

nakuJabini ngasemfuleni iKishoni,

10ababhubhela e-Eni Dori,

baba ngumquba womhlabathi.

11

83:11
AbAhl. 7:25
8:12,21
Amakhosana abo wenze abe njengo-Orebi noZebi,

nabakhulu babo bonke njengoZeba noSalimuna

12ababethi: “Masizithabathele amadlelo kaNkulunkulu.”

13

83:13
Jobe 21:18
Isaya 17:13
Nkulunkulu wami, benze babe njengezibi ezikhwishizayo,

njengamakhoba amuka nomoya.

14Njengomlilo oshisa ihlathi,

njengelangabi elithungela izintaba,

15baxoshe kanjalo ngesivunguvungu sakho,

ubethuse ngesiphepho sakho.

16Thela ubuso babo ngehlazo,

baze bafune igama lakho, Jehova.

17Mabahlazeke, baphele amandla kuze kube phakade;

mabahluleke, babhubhe,

18

83:18
Isaya 37:16
bazi ukuthi nguwe wedwa ogama lakho linguJehova;

ungoPhezukonke emhlabeni wonke.