IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
82

UNkulunkulu ungumahluleli oyenayena

Ihubo lika-Asafa.

821UNkulunkulu umi emhlanganweni wawonkulunkulu;

uyahlulela phakathi kwawonkulunkulu.

2Koze kube nini nahlulela ngokungalungile

nikhetha ubuso bababi na? Sela*

3

82:3
Jobe 29:21
IzA. 24:11
31:8
Isaya 1:17
Yahlulelani ompofu nentandane,

nimenzele okufaneleyo olusizi noswelayo.

4Khululani oswelayo nompofu,

nibophule esandleni sababi.

5

82:5
Joh. 10:34
Abanakwazi, abanakuqonda,

bahamba ebumnyameni;

izisekelo zonke zomhlaba ziyazamazama.

6

82:6
Dan. 5:30
IzE. 12:23
Mina ngathi: “Ningonkulunkulu nina,”

nonke ningamadodana oPhezukonke.

7

82:7
AmaH. 7:6
Kanti nokho niyakufa njengabantu nje,

niwe njengesinye sezikhulu.

8Vuka, Nkulunkulu,

wahlulele umhlaba,

ngokuba wena uyindlalifa yezizwe zonke.