IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
80

Umkhuleko wokusizwa kuka-Israyeli

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze; ubufakazi. Elika-Asafa. Ihubo.

801

80:1
AmaH. 77:20
Isaya 37:16
40:11
Hez. 34:12
Joh. 10:11
Yizwa, malusi ka-Israyeli,

ohola uJosefa njengomhlambi,

ohlezi phezu kwamakherubi;*

mawubonakale ngokukhazimula.

2Vusa amandla akho phambi kuka-Efrayimi noBenjamini noManase,

uze ukusisindisa.

3

80:3
AmaH. 4:6
Sibuyise, Nkulunkulu,

ukhanyise ubuso bakho,

khona siyakusindiswa.

4Jehova Nkulunkulu Sebawoti,

koze kube nini uthunqela ngolaka umkhuleko wabantu bakho na?

5

80:5
AmaH. 42:3
102:9
Wabapha isinkwa sezinyembezi,

wabaphuzisa izinyembezi ngesilinganiso esikhulu.

6

80:6
AmaH. 44:13
Usenza sibe yinto ebangwa ngabakhelwane bethu,

nezitha zethu zisihleka usulu.

7Sibuyise, Nkulunkulu Sebawoti,

ukhanyise ubuso bakho,

khona siyakusindiswa.

8

80:8
Gen. 49:22
Isaya 5:1
27:2
Wakhipha umvini eGibithe,

waxosha abezizwe, watshala wona.

9Wawulungisela indawo phambi kwawo,

wagxila, wagcwalisa umhlaba.

10Izintaba zambozwa ngumthunzi wawo,

nemisedari* kaNkulunkulu ngamagatsha awo.

11

80:11
Gen. 15:18
Eks. 23:31
Dut. 11:24
Josh. 1:4
1 AmaKh. 4:21,24
Wenabisa amagatsha awo,

aze afika elwandle,

namaxhantela awo, aze afika emfuleni.

12

80:12
AmaH. 89:40
Uzidilizeleni izintango zawo,

baze bawukhe bonke abadlula ngendlela, na?

13Ingulube yasehlathini iyawudla,

nezilwane zasendle ziyawuqothula.

14Nkulunkulu Sebawoti, mawubuye;

bheka usezulwini, ubone,

unakekele lo mvini,

15

80:15
Eks. 4:22
yebo, lo mvini otshalwe ngesokunene sakho,

nendodana ozikhulisele yona.

16Ushiswe ngumlilo, unqunyiwe;

bayakubhubha ngokukhuza kobuso bakho.

17Isandla sakho masibe phezu kwendoda yesokunene sakho,

phezu kwendodana yomuntu ozikhulisele yona;

18khona asisayikuhoshekela emuva kuwe;

siphilise, khona siyakukhuleka egameni lakho.

19Sibuyise, Jehova Nkulunkulu Sebawoti;

ukhanyise ubuso bakho,

khona siyakusindiswa.

81

Ihubo lomkhosi

Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi.* Elika-Asafa.

811Halalisani uNkulunkulu amandla ethu,

nimemeze ngokujabula kuNkulunkulu kaJakobe.

2Hlabani ihubo,

nithathe isigubhu nehabhu* elihle nogubhu.

3

81:3
Eks. 12:1
Lev. 23:5
Dut. 16:1
Bethani icilongo ekwethwaseni kwenyanga

nasekuhlanganeni kwenyanga ngosuku lomkhosi wethu.

4Ngokuba kuyisimiso kwa-Israyeli

nomthetho kaNkulunkulu kaJakobe.

5Kungubufakazi abumisayo kwaJosefa mhla ephuma ezweni laseGibithe.

Ngizwa ulimi ebengingalwazi luthi:

6

81:6
Eks. 1:14
6:6
“Ngasusa ihlombe lakhe emthwalweni,

izandla zakhe zakhululeka eqomeni lokuthwala.

7

81:7
Eks. 17:1
Num. 20:13
Wakhuleka usosizini, ngakukhulula;

ngakuphendula ngisekusithekeni kokuduma,

ngakuvivinya ngasemanzini aseMeriba. Sela*

8

81:8
AmaH. 50:7
“Zwanini, bantu bami,

ngizakufakaza kini ukuthi:

O Israyeli, sengathi ungangilalela!

9

81:9
Eks. 20:2
Makungabikho kuwe unkulunkulu omunye,

ungakhuleki kunkulunkulu wabezizwe.

10Mina nginguJehova uNkulunkulu wakho

owakukhuphula ezweni laseGibithe;

khamisa umlomo wakho, ngiwugcwalise.

11“Kepha abantu bami abalalelanga izwi lami,

u-Israyeli akanginakanga.

12

81:12
Hez. 20:25
IzE. 14:16
Rom. 1:24
Ngase ngibayeka enkanini yenhliziyo yabo

ukuba bahambe ngokuthanda kwabo.

13

81:13
Dut. 5:29
28:1
32:29
“Sengathi abantu bami bangangizwa,

u-Israyeli ahambe ezindleleni zami.

14Bengiyakuthobisa masinyane izitha zabo,

ngiselulele isandla sami kwabamelene nabo.

15Abazondi bakaJehova bebeyakuzithobela kuye,

kepha isikhathi sabantu bami besiyakuba khona kuze kube phakade.

16

81:16
Dut. 32:13
Ubeyakubapha ukolweni omuhle;

yebo, bengiyakubasuthisa ngezinyosi zasesiweni.”

82

UNkulunkulu ungumahluleli oyenayena

Ihubo lika-Asafa.

821UNkulunkulu umi emhlanganweni wawonkulunkulu;

uyahlulela phakathi kwawonkulunkulu.

2Koze kube nini nahlulela ngokungalungile

nikhetha ubuso bababi na? Sela*

3

82:3
Jobe 29:21
IzA. 24:11
31:8
Isaya 1:17
Yahlulelani ompofu nentandane,

nimenzele okufaneleyo olusizi noswelayo.

4Khululani oswelayo nompofu,

nibophule esandleni sababi.

5

82:5
Joh. 10:34
Abanakwazi, abanakuqonda,

bahamba ebumnyameni;

izisekelo zonke zomhlaba ziyazamazama.

6

82:6
Dan. 5:30
IzE. 12:23
Mina ngathi: “Ningonkulunkulu nina,”

nonke ningamadodana oPhezukonke.

7

82:7
AmaH. 7:6
Kanti nokho niyakufa njengabantu nje,

niwe njengesinye sezikhulu.

8Vuka, Nkulunkulu,

wahlulele umhlaba,

ngokuba wena uyindlalifa yezizwe zonke.