IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
81

Ihubo lomkhosi

Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi.* Elika-Asafa.

811Halalisani uNkulunkulu amandla ethu,

nimemeze ngokujabula kuNkulunkulu kaJakobe.

2Hlabani ihubo,

nithathe isigubhu nehabhu* elihle nogubhu.

3

81:3
Eks. 12:1
Lev. 23:5
Dut. 16:1
Bethani icilongo ekwethwaseni kwenyanga

nasekuhlanganeni kwenyanga ngosuku lomkhosi wethu.

4Ngokuba kuyisimiso kwa-Israyeli

nomthetho kaNkulunkulu kaJakobe.

5Kungubufakazi abumisayo kwaJosefa mhla ephuma ezweni laseGibithe.

Ngizwa ulimi ebengingalwazi luthi:

6

81:6
Eks. 1:14
6:6
“Ngasusa ihlombe lakhe emthwalweni,

izandla zakhe zakhululeka eqomeni lokuthwala.

7

81:7
Eks. 17:1
Num. 20:13
Wakhuleka usosizini, ngakukhulula;

ngakuphendula ngisekusithekeni kokuduma,

ngakuvivinya ngasemanzini aseMeriba. Sela*

8

81:8
AmaH. 50:7
“Zwanini, bantu bami,

ngizakufakaza kini ukuthi:

O Israyeli, sengathi ungangilalela!

9

81:9
Eks. 20:2
Makungabikho kuwe unkulunkulu omunye,

ungakhuleki kunkulunkulu wabezizwe.

10Mina nginguJehova uNkulunkulu wakho

owakukhuphula ezweni laseGibithe;

khamisa umlomo wakho, ngiwugcwalise.

11“Kepha abantu bami abalalelanga izwi lami,

u-Israyeli akanginakanga.

12

81:12
Hez. 20:25
IzE. 14:16
Rom. 1:24
Ngase ngibayeka enkanini yenhliziyo yabo

ukuba bahambe ngokuthanda kwabo.

13

81:13
Dut. 5:29
28:1
32:29
“Sengathi abantu bami bangangizwa,

u-Israyeli ahambe ezindleleni zami.

14Bengiyakuthobisa masinyane izitha zabo,

ngiselulele isandla sami kwabamelene nabo.

15Abazondi bakaJehova bebeyakuzithobela kuye,

kepha isikhathi sabantu bami besiyakuba khona kuze kube phakade.

16

81:16
Dut. 32:13
Ubeyakubapha ukolweni omuhle;

yebo, bengiyakubasuthisa ngezinyosi zasesiweni.”