IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
80

Umkhuleko wokusizwa kuka-Israyeli

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze; ubufakazi. Elika-Asafa. Ihubo.

801

80:1
AmaH. 77:20
Isaya 37:16
40:11
Hez. 34:12
Joh. 10:11
Yizwa, malusi ka-Israyeli,

ohola uJosefa njengomhlambi,

ohlezi phezu kwamakherubi;*

mawubonakale ngokukhazimula.

2Vusa amandla akho phambi kuka-Efrayimi noBenjamini noManase,

uze ukusisindisa.

3

80:3
AmaH. 4:6
Sibuyise, Nkulunkulu,

ukhanyise ubuso bakho,

khona siyakusindiswa.

4Jehova Nkulunkulu Sebawoti,

koze kube nini uthunqela ngolaka umkhuleko wabantu bakho na?

5

80:5
AmaH. 42:3
102:9
Wabapha isinkwa sezinyembezi,

wabaphuzisa izinyembezi ngesilinganiso esikhulu.

6

80:6
AmaH. 44:13
Usenza sibe yinto ebangwa ngabakhelwane bethu,

nezitha zethu zisihleka usulu.

7Sibuyise, Nkulunkulu Sebawoti,

ukhanyise ubuso bakho,

khona siyakusindiswa.

8

80:8
Gen. 49:22
Isaya 5:1
27:2
Wakhipha umvini eGibithe,

waxosha abezizwe, watshala wona.

9Wawulungisela indawo phambi kwawo,

wagxila, wagcwalisa umhlaba.

10Izintaba zambozwa ngumthunzi wawo,

nemisedari* kaNkulunkulu ngamagatsha awo.

11

80:11
Gen. 15:18
Eks. 23:31
Dut. 11:24
Josh. 1:4
1 AmaKh. 4:21,24
Wenabisa amagatsha awo,

aze afika elwandle,

namaxhantela awo, aze afika emfuleni.

12

80:12
AmaH. 89:40
Uzidilizeleni izintango zawo,

baze bawukhe bonke abadlula ngendlela, na?

13Ingulube yasehlathini iyawudla,

nezilwane zasendle ziyawuqothula.

14Nkulunkulu Sebawoti, mawubuye;

bheka usezulwini, ubone,

unakekele lo mvini,

15

80:15
Eks. 4:22
yebo, lo mvini otshalwe ngesokunene sakho,

nendodana ozikhulisele yona.

16Ushiswe ngumlilo, unqunyiwe;

bayakubhubha ngokukhuza kobuso bakho.

17Isandla sakho masibe phezu kwendoda yesokunene sakho,

phezu kwendodana yomuntu ozikhulisele yona;

18khona asisayikuhoshekela emuva kuwe;

siphilise, khona siyakukhuleka egameni lakho.

19Sibuyise, Jehova Nkulunkulu Sebawoti;

ukhanyise ubuso bakho,

khona siyakusindiswa.