IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
79

Isililo sososizini olukhulu nomkhuleko wokusizwa

Ihubo lika-Asafa.

791

79:1
AmaH. 74:4
Nkulunkulu, abezizwe bangenile efeni lakho;

bangcolisile ithempeli lakho elingcwele;

benze iJerusalema libe yincithakalo.

2Bazinikile izidumbu zezinceku zakho

zibe ngukudla kwezinyoni zezulu,

inyama yabakwesabayo kuzo izilo zomhlaba.

3Bachithile igazi labo njengamanzi nxazonke zeJerusalema,

akwababikho obembelayo.

4

79:4
AmaH. 44:13
80:6
Sesiyisihlamba kubakhelwane bethu,

umbhinqo nenhlekiso kwabasiphahlileyo.

5Koze kube nini, Jehova,

uthukuthele njalo,

ukushisekela kwakho kuvutha njengomlilo, na?

6

79:6
Jer. 10:25
Thela ulaka lwakho phezu kwabezizwe abangakwaziyo

naphezu kwemibuso engakhulekeli igama lakho.

7Ngokuba sebemdlile uJakobe,

umuzi wakhe sebewuchithile.

8Mawungasibaleli amacala akuqala;

umusa wakho mawusheshe usihlangabeze,

ngokuba sesibuthakathaka kakhulu.

9

79:9
AmaH. 115:1
Sisize, Nkulunkulu wensindiso yethu,

ngenxa yenkazimulo yegama lakho;

usikhulule, usithethelele izono zethu

ngenxa yegama lakho.

10

79:10
Eks. 32:12
Dut. 32:43
Joweli 2:17
Bangasholoni abezizwe ukuthi:

“Uphi uNkulunkulu wabo na?”

Makwazeke kwabezizwe emehlweni ethu

ukuphindiselwa kwegazi lezinceku zakho elichithiweyo.

11

79:11
AmaH. 102:19
Ukububula kwesiboshwa makuze phambi kwakho;

londoloza ngobukhulu bengalo

yakho asebengabantwana bokufa.

12Buyisela kubakhelwane bethu,

kuphindwe kasikhombisa esifubeni sabo

inhlamba abakuhlambalaza ngayo, Nkosi.

13Khona thina bantu bakho,

izimvu zedlelo lakho,

siyakukubonga kuze kube phakade,

sishumayele udumo lwakho ezizukulwaneni ngezizukulwane.

80

Umkhuleko wokusizwa kuka-Israyeli

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze; ubufakazi. Elika-Asafa. Ihubo.

801

80:1
AmaH. 77:20
Isaya 37:16
40:11
Hez. 34:12
Joh. 10:11
Yizwa, malusi ka-Israyeli,

ohola uJosefa njengomhlambi,

ohlezi phezu kwamakherubi;*

mawubonakale ngokukhazimula.

2Vusa amandla akho phambi kuka-Efrayimi noBenjamini noManase,

uze ukusisindisa.

3

80:3
AmaH. 4:6
Sibuyise, Nkulunkulu,

ukhanyise ubuso bakho,

khona siyakusindiswa.

4Jehova Nkulunkulu Sebawoti,

koze kube nini uthunqela ngolaka umkhuleko wabantu bakho na?

5

80:5
AmaH. 42:3
102:9
Wabapha isinkwa sezinyembezi,

wabaphuzisa izinyembezi ngesilinganiso esikhulu.

6

80:6
AmaH. 44:13
Usenza sibe yinto ebangwa ngabakhelwane bethu,

nezitha zethu zisihleka usulu.

7Sibuyise, Nkulunkulu Sebawoti,

ukhanyise ubuso bakho,

khona siyakusindiswa.

8

80:8
Gen. 49:22
Isaya 5:1
27:2
Wakhipha umvini eGibithe,

waxosha abezizwe, watshala wona.

9Wawulungisela indawo phambi kwawo,

wagxila, wagcwalisa umhlaba.

10Izintaba zambozwa ngumthunzi wawo,

nemisedari* kaNkulunkulu ngamagatsha awo.

11

80:11
Gen. 15:18
Eks. 23:31
Dut. 11:24
Josh. 1:4
1 AmaKh. 4:21,24
Wenabisa amagatsha awo,

aze afika elwandle,

namaxhantela awo, aze afika emfuleni.

12

80:12
AmaH. 89:40
Uzidilizeleni izintango zawo,

baze bawukhe bonke abadlula ngendlela, na?

13Ingulube yasehlathini iyawudla,

nezilwane zasendle ziyawuqothula.

14Nkulunkulu Sebawoti, mawubuye;

bheka usezulwini, ubone,

unakekele lo mvini,

15

80:15
Eks. 4:22
yebo, lo mvini otshalwe ngesokunene sakho,

nendodana ozikhulisele yona.

16Ushiswe ngumlilo, unqunyiwe;

bayakubhubha ngokukhuza kobuso bakho.

17Isandla sakho masibe phezu kwendoda yesokunene sakho,

phezu kwendodana yomuntu ozikhulisele yona;

18khona asisayikuhoshekela emuva kuwe;

siphilise, khona siyakukhuleka egameni lakho.

19Sibuyise, Jehova Nkulunkulu Sebawoti;

ukhanyise ubuso bakho,

khona siyakusindiswa.

81

Ihubo lomkhosi

Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi.* Elika-Asafa.

811Halalisani uNkulunkulu amandla ethu,

nimemeze ngokujabula kuNkulunkulu kaJakobe.

2Hlabani ihubo,

nithathe isigubhu nehabhu* elihle nogubhu.

3

81:3
Eks. 12:1
Lev. 23:5
Dut. 16:1
Bethani icilongo ekwethwaseni kwenyanga

nasekuhlanganeni kwenyanga ngosuku lomkhosi wethu.

4Ngokuba kuyisimiso kwa-Israyeli

nomthetho kaNkulunkulu kaJakobe.

5Kungubufakazi abumisayo kwaJosefa mhla ephuma ezweni laseGibithe.

Ngizwa ulimi ebengingalwazi luthi:

6

81:6
Eks. 1:14
6:6
“Ngasusa ihlombe lakhe emthwalweni,

izandla zakhe zakhululeka eqomeni lokuthwala.

7

81:7
Eks. 17:1
Num. 20:13
Wakhuleka usosizini, ngakukhulula;

ngakuphendula ngisekusithekeni kokuduma,

ngakuvivinya ngasemanzini aseMeriba. Sela*

8

81:8
AmaH. 50:7
“Zwanini, bantu bami,

ngizakufakaza kini ukuthi:

O Israyeli, sengathi ungangilalela!

9

81:9
Eks. 20:2
Makungabikho kuwe unkulunkulu omunye,

ungakhuleki kunkulunkulu wabezizwe.

10Mina nginguJehova uNkulunkulu wakho

owakukhuphula ezweni laseGibithe;

khamisa umlomo wakho, ngiwugcwalise.

11“Kepha abantu bami abalalelanga izwi lami,

u-Israyeli akanginakanga.

12

81:12
Hez. 20:25
IzE. 14:16
Rom. 1:24
Ngase ngibayeka enkanini yenhliziyo yabo

ukuba bahambe ngokuthanda kwabo.

13

81:13
Dut. 5:29
28:1
32:29
“Sengathi abantu bami bangangizwa,

u-Israyeli ahambe ezindleleni zami.

14Bengiyakuthobisa masinyane izitha zabo,

ngiselulele isandla sami kwabamelene nabo.

15Abazondi bakaJehova bebeyakuzithobela kuye,

kepha isikhathi sabantu bami besiyakuba khona kuze kube phakade.

16

81:16
Dut. 32:13
Ubeyakubapha ukolweni omuhle;

yebo, bengiyakubasuthisa ngezinyosi zasesiweni.”