IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
7

Ukunxusa uJehova ukuba avikele abazingelwayo

IShigayoni* likaDavide alihubela uJehova ngenxa yamazwi kaKushe wakwaBenjamini.

71Jehova, Nkulunkulu wami,

ngiyaphephela kuwe;

2ngisindise kubo bonke abangizingelayo,

ungikhulule,

bangaze bawudwengule umphefumulo wami njengengonyama

eklebhula, kungekho okhululayo.

3Jehova Nkulunkulu wami,

uma ngikwenzile lokho,

uma kukhona okubi ezandleni zami,

4uma ngiphindise okubi kohlalisene nami ngokuthula,

ngaphanga isitha sami kungekho sici,

5isitha masiwuzingele umphefumulo wami, siwufice,

sikunyathele phansi ukuphila kwami,

nesithunzi sami sisilahle phansi othulini. Sela*

6

7:6
AmaH. 138:7
Sukuma, Jehova, ngentukuthelo yakho,

uvuke ngenxa yolaka lwezitha zami, ungimele;

ngokuba uyalezile ukwahlulela.

7Umhlangano wezizwe mawukuphahle,

ubuyele phezulu ngaphezu kwawo.

8

7:8
AmaH. 94:2
UJehova uyahlulela izizwe;

ngahlulele, Jehova,

ngokulunga kwami nangobuqotho bami obukimi.

9

7:9
1 Sam. 16:7
AmaH. 17:3
Jer. 11:20
17:10
20:12
Makuphele ukonakala kwababi,

kepha olungileyo mawumqinise.

Nguwe phela ohlola izinhliziyo nezinso,

Nkulunkulu olungileyo.

10

7:10
AmaH. 3:3
Isihlangu sami sikuNkulunkulu

osindisa abaqotho ngenhliziyo.

11

7:11
AmaH. 58:11
UNkulunkulu ungumahluleli olungileyo;

unguNkulunkulu othukuthela imihla yonke.

12

7:12
Dut. 32:41
Uma umuntu engaphenduki,

uyakulola inkemba yakhe,

ansale umnsalo wakhe, awulungisele,

13

7:13
AmaH. 21:12
izikhali zokubulala azibhekisele kuye;

imicibisholo uyenza ishise.

14

7:14
Jobe 15:35
Isaya 33:11
59:4
Unemihelo ngobubi;

ukhulelwe ngukona, uzala amanga.

15

7:15
AmaH. 9:15
57:6
IzA. 26:27
Shum. 10:8
Umgodi uwumba, uwugubha,

kepha ukhalakathela egebeni alenzileyo.

16

7:16
Est. 7:10
IzA. 5:22
Ukwelelesa kwakhe kubuyela ekhanda lakhe;

ubudlwangudlwangu bakhe behlela okhakhayini lwakhe.

17

7:17
AmaH. 35:28
92:1
Ngizakumbonga uJehova ngokokulunga kwakhe,

ngihubele igama likaJehova oPhezukonke.

8

Indodana yomuntu nenkazimulo yayo

Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi.* Ihubo likaDavide.

81

8:1
Hab. 3:3
IsAmb. 5:12
Jehova Nkosi yethu,

igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke!

wena owabeka inkazimulo yakho ezulwini.

2

8:2
Math. 21:16
Ngomlomo wezingane nowabancelayo

wagxilisa amandla ngenxa yabamelene nawe

ukuba uthulise isitha nophindisayo.

3

8:3
AmaH. 102:26
Lapha ngibuka izulu lakho,

umsebenzi weminwe yakho,

inyanga nezinkanyezi ozimisileyo,

4

8:4
Jobe 7:17
AmaH. 144:3
Heb. 2:6
umuntu uyini ukuba umkhumbule,

nendodana yomuntu ukuba uyinake na?

5

8:5
Gen. 1:27
Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu,

wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi.

6

8:6
Gen. 9:2
Math. 28:18
IzE. 2:36
1 Kor. 15:27
Ef. 1:22
Fil. 2:9
Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho;

konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe:

7izimvu, nezinkomo zonke,

yebo, nezilwane zasendle,

8nezinyoni zezulu,

nezinhlanzi zolwandle,

nakho konke okuhamba ezindleleni zolwandle.

9Jehova Nkosi yethu,

igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke!

9

Ukwahlulela kukaNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ukufa kwendodana. Ihubo likaDavide.

91

9:1
Ef. 5:19
Ngiyakumbonga uJehova ngayo yonke inhliziyo yami;

ngiyakulanda zonke izimangaliso zakho.

2Ngiyakujabula, ngethabe kuwe;

ngiyakudumisa igama lakho wena oPhezukonke,

3ngokuba izitha zami zibuyela emuva,

ziwa, zibhubha ebusweni bakho,

4ngokuba ulimelele ilungelo lami nendaba yami,

uhlezi esihlalweni sobukhosi, ungumahluleli olungileyo.

5Ujezisile abezizwe, wabhubhisa ababi;

igama labo ulesulile kuze kube phakade naphakade.

6Izitha ziphelile, zachitheka kuze kube phakade;

imizi wayisimbula,

ukukhunjulwa kwayo kwaphela nya.

7UJehova uyabusa kuze kube phakade;

isihlalo sakhe sobukhosi usimisela ukwahlulela;

8

9:8
IzE. 17:31
umhlaba uyakuwahlulela ngokulunga,

athethe amacala ezizwe ngobuqotho.

9

9:9
AmaH. 37:39
UJehova uyinqaba yocindezelweyo,

uyinqaba ezikhathini zokuhlupheka.

10Nabalaziyo igama lakho bayakwethemba wena;

ngokuba wena Jehova awubashiyi abakufunayo.

11

9:11
AmaH. 74:2
Hubani nimdumise uJehova ohlezi eSiyoni;

memezelani ezizweni izenzo zakhe ezinkulu.

12

9:12
AmaH. 116:15
Ngokuba yena ophindisela igazi uyabakhumbula abahluphekayo;

akakhohlwa ukukhala kwabo.

13

9:13
AmaH. 56:13
119:158
Yiba nomusa kimi, Jehova;

kubone engihlupheka ngakho ngabangizondayo

wena ongiphakamisa emasangweni okufa,

14ukuze ngilande ngalo lonke udumo lwakho,

ngethabe ngokusindisa kwakho

emasangweni endodakazi yaseSiyoni.

15

9:15
IzA. 26:27
Abezizwe bashone phansi egebeni abalenzileyo;

unyawo lwabo lubhajwe esihibeni abasifihlileyo.

16

9:16
IzA. 5:22
UJehova uzazisile, wahlulela;

umcuphile omubi emsebenzini wezandla zakhe. Higayoni.* Sela*

17Ababi bayakubuyela endaweni yabafileyo,

bonke abezizwe abakhohlwa uNkulunkulu.

18

9:18
AmaH. 74:18
Ngokuba ompofu kayikukhohlakala njalo;

ithemba labahluphekayo aliyikunyamalala kuze kube phakade.

19Vuka, Jehova!

Mawungavumi ukuba abantu bahlule;

abezizwe mabahlulelwe ebusweni bakho.

20

9:20
AmaH. 59:13
Mabashaywe luvalo, Jehova;

abezizwe mabazazi ukuthi bangabantu nje. Sela*