IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
8

Indodana yomuntu nenkazimulo yayo

Kumholi wokuhlabelela. NgeGititi.* Ihubo likaDavide.

81

8:1
Hab. 3:3
IsAmb. 5:12
Jehova Nkosi yethu,

igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke!

wena owabeka inkazimulo yakho ezulwini.

2

8:2
Math. 21:16
Ngomlomo wezingane nowabancelayo

wagxilisa amandla ngenxa yabamelene nawe

ukuba uthulise isitha nophindisayo.

3

8:3
AmaH. 102:26
Lapha ngibuka izulu lakho,

umsebenzi weminwe yakho,

inyanga nezinkanyezi ozimisileyo,

4

8:4
Jobe 7:17
AmaH. 144:3
Heb. 2:6
umuntu uyini ukuba umkhumbule,

nendodana yomuntu ukuba uyinake na?

5

8:5
Gen. 1:27
Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu,

wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi.

6

8:6
Gen. 9:2
Math. 28:18
IzE. 2:36
1 Kor. 15:27
Ef. 1:22
Fil. 2:9
Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho;

konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe:

7izimvu, nezinkomo zonke,

yebo, nezilwane zasendle,

8nezinyoni zezulu,

nezinhlanzi zolwandle,

nakho konke okuhamba ezindleleni zolwandle.

9Jehova Nkosi yethu,

igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke!