IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
79

Isililo sososizini olukhulu nomkhuleko wokusizwa

Ihubo lika-Asafa.

791

79:1
AmaH. 74:4
Nkulunkulu, abezizwe bangenile efeni lakho;

bangcolisile ithempeli lakho elingcwele;

benze iJerusalema libe yincithakalo.

2Bazinikile izidumbu zezinceku zakho

zibe ngukudla kwezinyoni zezulu,

inyama yabakwesabayo kuzo izilo zomhlaba.

3Bachithile igazi labo njengamanzi nxazonke zeJerusalema,

akwababikho obembelayo.

4

79:4
AmaH. 44:13
80:6
Sesiyisihlamba kubakhelwane bethu,

umbhinqo nenhlekiso kwabasiphahlileyo.

5Koze kube nini, Jehova,

uthukuthele njalo,

ukushisekela kwakho kuvutha njengomlilo, na?

6

79:6
Jer. 10:25
Thela ulaka lwakho phezu kwabezizwe abangakwaziyo

naphezu kwemibuso engakhulekeli igama lakho.

7Ngokuba sebemdlile uJakobe,

umuzi wakhe sebewuchithile.

8Mawungasibaleli amacala akuqala;

umusa wakho mawusheshe usihlangabeze,

ngokuba sesibuthakathaka kakhulu.

9

79:9
AmaH. 115:1
Sisize, Nkulunkulu wensindiso yethu,

ngenxa yenkazimulo yegama lakho;

usikhulule, usithethelele izono zethu

ngenxa yegama lakho.

10

79:10
Eks. 32:12
Dut. 32:43
Joweli 2:17
Bangasholoni abezizwe ukuthi:

“Uphi uNkulunkulu wabo na?”

Makwazeke kwabezizwe emehlweni ethu

ukuphindiselwa kwegazi lezinceku zakho elichithiweyo.

11

79:11
AmaH. 102:19
Ukububula kwesiboshwa makuze phambi kwakho;

londoloza ngobukhulu bengalo

yakho asebengabantwana bokufa.

12Buyisela kubakhelwane bethu,

kuphindwe kasikhombisa esifubeni sabo

inhlamba abakuhlambalaza ngayo, Nkosi.

13Khona thina bantu bakho,

izimvu zedlelo lakho,

siyakukubonga kuze kube phakade,

sishumayele udumo lwakho ezizukulwaneni ngezizukulwane.