IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
77

UNkulunkulu waphakade uyisiphephelo sabantu bakhe

Kumholi wokuhlabelela. KuJeduthuni.* Elika-Asafa. Ihubo.

771Izwi lami ngiyakuliphakamisela kuNkulunkulu,

ngikhale kuNkulunkulu ukuba angibekele indlebe.

2

77:2
AmaH. 9:10
Osukwini losizi lwami ngiyayifuna iNkosi;

ebusuku isandla sami seluliwe, asidangali;

umphefumulo wami wala ukududuzwa.

3

77:3
Isaya 26:16
Ngiyamkhumbula uNkulunkulu ngibubula;

ngiyazindla, umoya wami uyaphela amandla. Sela*

4

77:4
AmaH. 102:7
Uzibambile izinkophe zamehlo ami, angavaleki;

ngikhathazekile,

angisakwazi ukukhuluma.

5

77:5
AmaH. 143:5
Ngiyazindla ngezinsuku zasendulo,

ngeminyaka yaphakade.

6Ebusuku ngiyakhumbula ukubetha kwami ugubhu,

ngizindla enhliziyweni yami;

nomoya wami uyahlolisisa.

7

77:7
AmaH. 79:5
INkosi iyakulahla kuze kube phakade na?

Ayisenakuphinda ibe nomusa na?

8Umusa wayo unqamukile njalo yini na?

Isithembiso siphelile yini ezizukulwaneni ngezizukulwane na?

9UNkulunkulu ukhohliwe ukuba abe nomusa na?

Uvalele ububele bakhe ngolaka na? Sela*

10

77:10
Jer. 10:19
Ngase ngithi:

“Yilokhu ukuhlupheka kwami,

ngokuba isandla sokunene soPhezukonke siphendukile.”

11Ngiyakukhumbula izenzo zikaJehova,

yebo, ngikhumbule izimangaliso zasendulo,

12ngicabange ngawo wonke umsebenzi wakho,

ngizindle ngezenzo zakho.

13

77:13
Eks. 15:11
Indlela yakho, Nkulunkulu, isebungcweleni;

ngubani ongunkulunkulu omkhulu njengoNkulunkulu na?

14Wena unguNkulunkulu owenza izimangaliso;

amandla akho uwazisile ezizweni.

15

77:15
Eks. 6:6
Ngengalo yamandla wasindisa abantu bakho,

amadodana kaJakobe noJosefa. Sela*

16

77:16
Eks. 14:21
Amanzi akubona, Nkulunkulu,

amanzi akubona, athuthumela,

nezintwa zazamazama.

17Amafu athela amanzi,

izulu laduma,

imicibisholo yakho yaphuma.

18Izwi lokuduma kwakho lalisesivunguvungwini;

imibani yakhanyisa izwe;

umhlaba wadikizela, wazamazama.

19

77:19
Eks. 14:22
Indlela yakho yayiselwandle,

nomendo wakho wawusemanzini amaningi,

kodwa izinyathelo zakho zazingaziwa.

20

77:20
Mika 6:4
Isaya 63:11
Wahola abantu bakho njengezimvu ngesandla sikaMose no-Aroni.

78

Isifundiso esivela endabeni yasendulo kwa-Israyeli

IMaskili* lika-Asafa.

781Zwanini, bantu bami, umthetho wami,

nibeke izindlebe zenu emazwini omlomo wami.

2

78:2
Math. 13:35
Ngizakuvula umlomo wami ngomfanekiso,

ngibonakalise izimfihlakalo zasendulo.

3

78:3
AmaH. 44:1
Esikuzwileyo sakwazi,

nawobaba abasitshela khona,

4asinakukufihla kubantwana babo,

izindumiso zikaJehova zisitshele kuso isizukulwane esizayo,

namandla akhe nezimangaliso zakhe azenzileyo.

5

78:5
Eks. 20:1
Dut. 4:9
6:6
Hez. 20:10
Ngokuba wamisa ubufakazi kwaJakobe,

wabeka umthetho kwa-Israyeli,

ayala ngawo obaba

ukuba bafundise abantwana babo,

6ukuze isizukulwane esilandelayo sazi,

abantwana abayakuzalwa,

bavuke, batshele abantwana babo,

7babeke ithemba labo kuNkulunkulu,

bangakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu,

kepha bagcine imiyalo yakhe.

8

78:8
Eks. 32:9
33:3
34:9
Bangabi njengawoyise,

isizukulwane esiphambeneyo nesihlubukayo,

isizukulwane esingaqinisanga inhliziyo yaso,

nesimoya waso wawungathembekile kuNkulunkulu.

9Abantu bakwa-Efrayimi,

sebehlomile bephethe iminsalo,

babuyela emuva ngosuku lokulwa.

10

78:10
Hez. 20:13
Abasigcinanga isivumelwano sikaNkulunkulu,

benqaba ukuhamba emthethweni wakhe,

11bakhohlwa imisebenzi yakhe

nezimangaliso zakhe abebabonisile zona.

12

78:12
Eks. 14:1
Wazenza izimangaliso emehlweni awoyise

ezweni laseGibithe endaweni yaseSowani.

13Wahlukanisa ulwandle, wabawelisa;

wamisa amanzi njengodonga.

14

78:14
Eks. 13:21
Wabahola ngefu emini,

nobusuku bonke ngokukhanya komlilo.

15

78:15
Eks. 17:6
Num. 20:10
Waqhekeza amadwala ehlane,

wabaphuzisa njengasotweni olujulileyo.

16Waphumisa edwaleni izifufula,

wehlisa amanzi njengemifula.

17Nokho baqhubeka benza ukona kuye,

baphambana noPhezukonke ehlane.

18

78:18
Eks. 16:2
Num. 11:4
Bamlinga uNkulunkulu enhliziyweni yabo

ngokucela ukudla abakufisayo.

19Bakhuluma kabi ngoNkulunkulu, bathi:

“UNkulunkulu angalungisa isithebe ehlane na?

20Bhekani, washaya idwala,

kwaphuma amanzi,

nemifula yampompoza;

kepha angabanika nesinkwa,

alungisele abantu bakhe inyama, na?”

21

78:21
Num. 11:1
Ngalokho uJehova ekuzwa lokho

wathukuthela, kwavutha umlilo ngoJakobe,

ulaka lwavuka ngo-Israyeli;

22ngokuba abakholwanga nguNkulunkulu,

abathembanga ensindisweni yakhe.

23Nokho wayala amafu phezulu,

wavula iminyango yezulu,

24

78:24
Eks. 16:4
Num. 11:7
Joh. 6:31
1 Kor. 10:3
wanisa phezu kwabo imana* kube ngukudla,

wabapha amabele ezulu;

25abantu badla isinkwa sezingelosi,

bathunyelwa ukudla ngokugcweleyo.

26

78:26
Num. 1:31
Waphumisa umoya wasempumalanga ezulwini;

ngamandla akhe waqhuba umoya waseningizimu.

27Wawisa phezu kwabo inyama njengothuli,

nezinyoni ezinamaphiko njengesihlabathi solwandle.

28Wakwehlisa phakathi kwekamu* labo naphakathi kwezindlu zabo.

29Badla, basuthiswa kakhulu;

baphiwa abakufisayo.

30Bebengakahlukani nokufisa kwabo,

ukudla kwabo kusesemlonyeni wabo,

31intukuthelo kaNkulunkulu yabavukela,

wabulala abakhulupheleyo babo,

wawisa phansi izinsizwa zakwa-Israyeli.

32

78:32
Num. 14:1
Nokho bona njalo,

abakholwanga yizimangaliso zakhe.

33

78:33
AmaH. 90:9
Ngakho waqedela izinsuku zabo ezeni neminyaka yabo ovalweni.

34Lapho ebabulala, bamfuna;

babuye bamfunisisa uNkulunkulu.

35Base bekhumbula ukuthi uNkulunkulu uyidwala labo;

uNkulunkulu oPhezukonke ungumkhululi wabo.

36

78:36
Isaya 29:13
Jer. 12:2
Kepha bamthopha ngomlomo wabo,

baqamba amanga kuye ngolimi lwabo;

37ngokuba inhliziyo yabo yayingabambeleli kuye,

bengathembekile esivumelwaneni sakhe.

38

78:38
Eks. 34:6
Joweli 2:13
Kepha yena enesihawu wathethelela ububi babo,

akabhubhisanga;

yebo, wabamba kaningi intukuthelo yakhe,

akavusanga lonke ulaka lwakhe.

39

78:39
Jobe 7:7
14:1,19
Wakhumbula ukuthi bayinyama,

bangumoya odlulayo ongabuyiyo.

40Kwaba kaningi kangakanani bephambana naye ehlane,

bemdabukisa kwahlongasibi.

41Babuye bamlinga uNkulunkulu,

bamdabukisa oNgcwele ka-Israyeli.

42Abakhumbulanga isandla sakhe

nosuku abahlenga ngalo ezitheni,

43lapho ezenza izibonakaliso zakhe eGibithe

nezimangaliso zakhe endaweni yaseSowani.

44

78:44
Eks. 7:19
Waphendula lapho imifula yabo nemifudlana yabo yaba yigazi,

ukuze bangabi nakuphuza.

45

78:45
Eks. 8:2
Wathumela phakathi kwabo izibawu ezabadlayo

namasele ababhubhisayo.

46

78:46
Eks. 10:4
Wanika imiswenya ukudla kwabo,

nomsebenzi wabo isikhonyane.

47

78:47
Eks. 9:18
Wabulala imivini yabo ngesichotho,

nemikhiwane yabo ngesangquma.

48Wanikela izinkomo zabo esichothweni

nezimvu zabo kuyo imibani.

49

78:49
Eks. 9:3
Waphonsa kubo ukuvutha kwentukuthelo yakhe,

nolaka, nokufutheka, nokuhlupheka,

ngokuthuma izithunywa zobubi.

50Walungisela intukuthelo yakhe indlela;

akaphephisanga umphefumulo wabo ekufeni,

kepha wanikela ukuphila kwabo ezifweni.

51

78:51
Eks. 11:5
12:29
Washaya amazibulo onke aseGibithe,

okokuqala kwamandla abo ematendeni kaHamu.

52

78:52
Eks. 12:31
Kepha waphumisa abantu bakhe njengezimvu;

wabahola ehlane njengomhlambi.

53

78:53
Eks. 14:19
Wabahola kahle, abaze besaba;

kepha ulwandle lwasibekela izitha zabo.

54

78:54
Eks. 15:13,17
Wabayisa emnceleni wakhe ongcwele,

entabeni esasiyizuzile isandla sakhe sokunene.

55

78:55
Josh. 1:1
Waxosha abezizwe phambi kwabo;

edabula izwe wababela ifa,

wahlalisa izizwe zakwa-Israyeli ematendeni azo.

56

78:56
AbAhl. 2:8
Nokho bamlinga, baphambana noNkulunkulu oPhezukonke,

abaze bagcina imiyalo yakhe.

57

78:57
Hos. 7:16
Bahoshekela emuva,

bakhohlisa njengawoyise,

baphenduka njengomnsalo ogejayo.

58

78:58
Dut. 32:16,21
Bamthukuthelisa ngezindawo zabo eziphakemeyo,

bamcunula ngezithombe zabo.

59UNkulunkulu ekuzwa lokho wathukuthela,

wamlahla impela u-Israyeli.

60

78:60
Josh. 18:1
1 Sam. 4:11
Jer. 7:12
Walishiya itabernakele* laseShilo,

itende abelimisile phakathi kwabantu.

61Wanikela amandla akhe ekuthunjweni,

nenkazimulo yakhe esandleni sesitha.

62Wanikela abantu bakhe enkembeni,

wathukuthelela ifa lakhe.

63Izinsizwa zabo zadliwa ngumlilo;

izintombi zabo azihutshelwanga.

64Abapristi babo bawa ngenkemba;

abafelokazi babo abaze balila.

65Yayisivuka iNkosi njengokade elele,

njengesiqhwaga esikade sahlulwa yiwayini,

66yazishayela emuva izitha zayo,

yazithela ngehlazo eliphakade.

67Yalahla indlu kaJosefa,

ayikhethanga isizwe sakwa-Efrayimi.

68

78:68
AmaH. 48:2
132:13
Kepha yakhetha isizwe sakwaJuda,

intaba yaseSiyoni eyithandayo.

69Yayakha indlu yayo engcwele njengezintaba

nanjengomhlaba ewusekeleyo kuze kube phakade.

70

78:70
1 Sam. 16:11
Yakhetha uDavide inceku yayo,

yamthabatha ezibayeni zezimvu.

71

78:71
2 Sam. 7:8
Esalandele izimvukazi ezenyisayo,

yamthabatha ukuba abeluse abantu bayo uJakobe,

nefa layo u-Israyeli.

72Njalo wabelusa ngobuqotho benhliziyo yakhe,

wabahola ngenhlakanipho yesandla sakhe.

79

Isililo sososizini olukhulu nomkhuleko wokusizwa

Ihubo lika-Asafa.

791

79:1
AmaH. 74:4
Nkulunkulu, abezizwe bangenile efeni lakho;

bangcolisile ithempeli lakho elingcwele;

benze iJerusalema libe yincithakalo.

2Bazinikile izidumbu zezinceku zakho

zibe ngukudla kwezinyoni zezulu,

inyama yabakwesabayo kuzo izilo zomhlaba.

3Bachithile igazi labo njengamanzi nxazonke zeJerusalema,

akwababikho obembelayo.

4

79:4
AmaH. 44:13
80:6
Sesiyisihlamba kubakhelwane bethu,

umbhinqo nenhlekiso kwabasiphahlileyo.

5Koze kube nini, Jehova,

uthukuthele njalo,

ukushisekela kwakho kuvutha njengomlilo, na?

6

79:6
Jer. 10:25
Thela ulaka lwakho phezu kwabezizwe abangakwaziyo

naphezu kwemibuso engakhulekeli igama lakho.

7Ngokuba sebemdlile uJakobe,

umuzi wakhe sebewuchithile.

8Mawungasibaleli amacala akuqala;

umusa wakho mawusheshe usihlangabeze,

ngokuba sesibuthakathaka kakhulu.

9

79:9
AmaH. 115:1
Sisize, Nkulunkulu wensindiso yethu,

ngenxa yenkazimulo yegama lakho;

usikhulule, usithethelele izono zethu

ngenxa yegama lakho.

10

79:10
Eks. 32:12
Dut. 32:43
Joweli 2:17
Bangasholoni abezizwe ukuthi:

“Uphi uNkulunkulu wabo na?”

Makwazeke kwabezizwe emehlweni ethu

ukuphindiselwa kwegazi lezinceku zakho elichithiweyo.

11

79:11
AmaH. 102:19
Ukububula kwesiboshwa makuze phambi kwakho;

londoloza ngobukhulu bengalo

yakho asebengabantwana bokufa.

12Buyisela kubakhelwane bethu,

kuphindwe kasikhombisa esifubeni sabo

inhlamba abakuhlambalaza ngayo, Nkosi.

13Khona thina bantu bakho,

izimvu zedlelo lakho,

siyakukubonga kuze kube phakade,

sishumayele udumo lwakho ezizukulwaneni ngezizukulwane.