IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
78

Isifundiso esivela endabeni yasendulo kwa-Israyeli

IMaskili* lika-Asafa.

781Zwanini, bantu bami, umthetho wami,

nibeke izindlebe zenu emazwini omlomo wami.

2

78:2
Math. 13:35
Ngizakuvula umlomo wami ngomfanekiso,

ngibonakalise izimfihlakalo zasendulo.

3

78:3
AmaH. 44:1
Esikuzwileyo sakwazi,

nawobaba abasitshela khona,

4asinakukufihla kubantwana babo,

izindumiso zikaJehova zisitshele kuso isizukulwane esizayo,

namandla akhe nezimangaliso zakhe azenzileyo.

5

78:5
Eks. 20:1
Dut. 4:9
6:6
Hez. 20:10
Ngokuba wamisa ubufakazi kwaJakobe,

wabeka umthetho kwa-Israyeli,

ayala ngawo obaba

ukuba bafundise abantwana babo,

6ukuze isizukulwane esilandelayo sazi,

abantwana abayakuzalwa,

bavuke, batshele abantwana babo,

7babeke ithemba labo kuNkulunkulu,

bangakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu,

kepha bagcine imiyalo yakhe.

8

78:8
Eks. 32:9
33:3
34:9
Bangabi njengawoyise,

isizukulwane esiphambeneyo nesihlubukayo,

isizukulwane esingaqinisanga inhliziyo yaso,

nesimoya waso wawungathembekile kuNkulunkulu.

9Abantu bakwa-Efrayimi,

sebehlomile bephethe iminsalo,

babuyela emuva ngosuku lokulwa.

10

78:10
Hez. 20:13
Abasigcinanga isivumelwano sikaNkulunkulu,

benqaba ukuhamba emthethweni wakhe,

11bakhohlwa imisebenzi yakhe

nezimangaliso zakhe abebabonisile zona.

12

78:12
Eks. 14:1
Wazenza izimangaliso emehlweni awoyise

ezweni laseGibithe endaweni yaseSowani.

13Wahlukanisa ulwandle, wabawelisa;

wamisa amanzi njengodonga.

14

78:14
Eks. 13:21
Wabahola ngefu emini,

nobusuku bonke ngokukhanya komlilo.

15

78:15
Eks. 17:6
Num. 20:10
Waqhekeza amadwala ehlane,

wabaphuzisa njengasotweni olujulileyo.

16Waphumisa edwaleni izifufula,

wehlisa amanzi njengemifula.

17Nokho baqhubeka benza ukona kuye,

baphambana noPhezukonke ehlane.

18

78:18
Eks. 16:2
Num. 11:4
Bamlinga uNkulunkulu enhliziyweni yabo

ngokucela ukudla abakufisayo.

19Bakhuluma kabi ngoNkulunkulu, bathi:

“UNkulunkulu angalungisa isithebe ehlane na?

20Bhekani, washaya idwala,

kwaphuma amanzi,

nemifula yampompoza;

kepha angabanika nesinkwa,

alungisele abantu bakhe inyama, na?”

21

78:21
Num. 11:1
Ngalokho uJehova ekuzwa lokho

wathukuthela, kwavutha umlilo ngoJakobe,

ulaka lwavuka ngo-Israyeli;

22ngokuba abakholwanga nguNkulunkulu,

abathembanga ensindisweni yakhe.

23Nokho wayala amafu phezulu,

wavula iminyango yezulu,

24

78:24
Eks. 16:4
Num. 11:7
Joh. 6:31
1 Kor. 10:3
wanisa phezu kwabo imana* kube ngukudla,

wabapha amabele ezulu;

25abantu badla isinkwa sezingelosi,

bathunyelwa ukudla ngokugcweleyo.

26

78:26
Num. 1:31
Waphumisa umoya wasempumalanga ezulwini;

ngamandla akhe waqhuba umoya waseningizimu.

27Wawisa phezu kwabo inyama njengothuli,

nezinyoni ezinamaphiko njengesihlabathi solwandle.

28Wakwehlisa phakathi kwekamu* labo naphakathi kwezindlu zabo.

29Badla, basuthiswa kakhulu;

baphiwa abakufisayo.

30Bebengakahlukani nokufisa kwabo,

ukudla kwabo kusesemlonyeni wabo,

31intukuthelo kaNkulunkulu yabavukela,

wabulala abakhulupheleyo babo,

wawisa phansi izinsizwa zakwa-Israyeli.

32

78:32
Num. 14:1
Nokho bona njalo,

abakholwanga yizimangaliso zakhe.

33

78:33
AmaH. 90:9
Ngakho waqedela izinsuku zabo ezeni neminyaka yabo ovalweni.

34Lapho ebabulala, bamfuna;

babuye bamfunisisa uNkulunkulu.

35Base bekhumbula ukuthi uNkulunkulu uyidwala labo;

uNkulunkulu oPhezukonke ungumkhululi wabo.

36

78:36
Isaya 29:13
Jer. 12:2
Kepha bamthopha ngomlomo wabo,

baqamba amanga kuye ngolimi lwabo;

37ngokuba inhliziyo yabo yayingabambeleli kuye,

bengathembekile esivumelwaneni sakhe.

38

78:38
Eks. 34:6
Joweli 2:13
Kepha yena enesihawu wathethelela ububi babo,

akabhubhisanga;

yebo, wabamba kaningi intukuthelo yakhe,

akavusanga lonke ulaka lwakhe.

39

78:39
Jobe 7:7
14:1,19
Wakhumbula ukuthi bayinyama,

bangumoya odlulayo ongabuyiyo.

40Kwaba kaningi kangakanani bephambana naye ehlane,

bemdabukisa kwahlongasibi.

41Babuye bamlinga uNkulunkulu,

bamdabukisa oNgcwele ka-Israyeli.

42Abakhumbulanga isandla sakhe

nosuku abahlenga ngalo ezitheni,

43lapho ezenza izibonakaliso zakhe eGibithe

nezimangaliso zakhe endaweni yaseSowani.

44

78:44
Eks. 7:19
Waphendula lapho imifula yabo nemifudlana yabo yaba yigazi,

ukuze bangabi nakuphuza.

45

78:45
Eks. 8:2
Wathumela phakathi kwabo izibawu ezabadlayo

namasele ababhubhisayo.

46

78:46
Eks. 10:4
Wanika imiswenya ukudla kwabo,

nomsebenzi wabo isikhonyane.

47

78:47
Eks. 9:18
Wabulala imivini yabo ngesichotho,

nemikhiwane yabo ngesangquma.

48Wanikela izinkomo zabo esichothweni

nezimvu zabo kuyo imibani.

49

78:49
Eks. 9:3
Waphonsa kubo ukuvutha kwentukuthelo yakhe,

nolaka, nokufutheka, nokuhlupheka,

ngokuthuma izithunywa zobubi.

50Walungisela intukuthelo yakhe indlela;

akaphephisanga umphefumulo wabo ekufeni,

kepha wanikela ukuphila kwabo ezifweni.

51

78:51
Eks. 11:5
12:29
Washaya amazibulo onke aseGibithe,

okokuqala kwamandla abo ematendeni kaHamu.

52

78:52
Eks. 12:31
Kepha waphumisa abantu bakhe njengezimvu;

wabahola ehlane njengomhlambi.

53

78:53
Eks. 14:19
Wabahola kahle, abaze besaba;

kepha ulwandle lwasibekela izitha zabo.

54

78:54
Eks. 15:13,17
Wabayisa emnceleni wakhe ongcwele,

entabeni esasiyizuzile isandla sakhe sokunene.

55

78:55
Josh. 1:1
Waxosha abezizwe phambi kwabo;

edabula izwe wababela ifa,

wahlalisa izizwe zakwa-Israyeli ematendeni azo.

56

78:56
AbAhl. 2:8
Nokho bamlinga, baphambana noNkulunkulu oPhezukonke,

abaze bagcina imiyalo yakhe.

57

78:57
Hos. 7:16
Bahoshekela emuva,

bakhohlisa njengawoyise,

baphenduka njengomnsalo ogejayo.

58

78:58
Dut. 32:16,21
Bamthukuthelisa ngezindawo zabo eziphakemeyo,

bamcunula ngezithombe zabo.

59UNkulunkulu ekuzwa lokho wathukuthela,

wamlahla impela u-Israyeli.

60

78:60
Josh. 18:1
1 Sam. 4:11
Jer. 7:12
Walishiya itabernakele* laseShilo,

itende abelimisile phakathi kwabantu.

61Wanikela amandla akhe ekuthunjweni,

nenkazimulo yakhe esandleni sesitha.

62Wanikela abantu bakhe enkembeni,

wathukuthelela ifa lakhe.

63Izinsizwa zabo zadliwa ngumlilo;

izintombi zabo azihutshelwanga.

64Abapristi babo bawa ngenkemba;

abafelokazi babo abaze balila.

65Yayisivuka iNkosi njengokade elele,

njengesiqhwaga esikade sahlulwa yiwayini,

66yazishayela emuva izitha zayo,

yazithela ngehlazo eliphakade.

67Yalahla indlu kaJosefa,

ayikhethanga isizwe sakwa-Efrayimi.

68

78:68
AmaH. 48:2
132:13
Kepha yakhetha isizwe sakwaJuda,

intaba yaseSiyoni eyithandayo.

69Yayakha indlu yayo engcwele njengezintaba

nanjengomhlaba ewusekeleyo kuze kube phakade.

70

78:70
1 Sam. 16:11
Yakhetha uDavide inceku yayo,

yamthabatha ezibayeni zezimvu.

71

78:71
2 Sam. 7:8
Esalandele izimvukazi ezenyisayo,

yamthabatha ukuba abeluse abantu bayo uJakobe,

nefa layo u-Israyeli.

72Njalo wabelusa ngobuqotho benhliziyo yakhe,

wabahola ngenhlakanipho yesandla sakhe.