IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
77

UNkulunkulu waphakade uyisiphephelo sabantu bakhe

Kumholi wokuhlabelela. KuJeduthuni.* Elika-Asafa. Ihubo.

771Izwi lami ngiyakuliphakamisela kuNkulunkulu,

ngikhale kuNkulunkulu ukuba angibekele indlebe.

2

77:2
AmaH. 9:10
Osukwini losizi lwami ngiyayifuna iNkosi;

ebusuku isandla sami seluliwe, asidangali;

umphefumulo wami wala ukududuzwa.

3

77:3
Isaya 26:16
Ngiyamkhumbula uNkulunkulu ngibubula;

ngiyazindla, umoya wami uyaphela amandla. Sela*

4

77:4
AmaH. 102:7
Uzibambile izinkophe zamehlo ami, angavaleki;

ngikhathazekile,

angisakwazi ukukhuluma.

5

77:5
AmaH. 143:5
Ngiyazindla ngezinsuku zasendulo,

ngeminyaka yaphakade.

6Ebusuku ngiyakhumbula ukubetha kwami ugubhu,

ngizindla enhliziyweni yami;

nomoya wami uyahlolisisa.

7

77:7
AmaH. 79:5
INkosi iyakulahla kuze kube phakade na?

Ayisenakuphinda ibe nomusa na?

8Umusa wayo unqamukile njalo yini na?

Isithembiso siphelile yini ezizukulwaneni ngezizukulwane na?

9UNkulunkulu ukhohliwe ukuba abe nomusa na?

Uvalele ububele bakhe ngolaka na? Sela*

10

77:10
Jer. 10:19
Ngase ngithi:

“Yilokhu ukuhlupheka kwami,

ngokuba isandla sokunene soPhezukonke siphendukile.”

11Ngiyakukhumbula izenzo zikaJehova,

yebo, ngikhumbule izimangaliso zasendulo,

12ngicabange ngawo wonke umsebenzi wakho,

ngizindle ngezenzo zakho.

13

77:13
Eks. 15:11
Indlela yakho, Nkulunkulu, isebungcweleni;

ngubani ongunkulunkulu omkhulu njengoNkulunkulu na?

14Wena unguNkulunkulu owenza izimangaliso;

amandla akho uwazisile ezizweni.

15

77:15
Eks. 6:6
Ngengalo yamandla wasindisa abantu bakho,

amadodana kaJakobe noJosefa. Sela*

16

77:16
Eks. 14:21
Amanzi akubona, Nkulunkulu,

amanzi akubona, athuthumela,

nezintwa zazamazama.

17Amafu athela amanzi,

izulu laduma,

imicibisholo yakho yaphuma.

18Izwi lokuduma kwakho lalisesivunguvungwini;

imibani yakhanyisa izwe;

umhlaba wadikizela, wazamazama.

19

77:19
Eks. 14:22
Indlela yakho yayiselwandle,

nomendo wakho wawusemanzini amaningi,

kodwa izinyathelo zakho zazingaziwa.

20

77:20
Mika 6:4
Isaya 63:11
Wahola abantu bakho njengezimvu ngesandla sikaMose no-Aroni.