IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
76

UNkulunkulu ungumahluleli nomkhululi

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. Ihubo lika-Asafa. Igama.

761

76:1
AmaH. 48:1
UNkulunkulu uyaziwa kwaJuda,

igama lakhe likhulu kwa-Israyeli.

2Itabernakele* lakhe liseSalema,

nendlu yakhe iseSiyoni.

3

76:3
AmaH. 46:9
Waphula lapho imicibisholo yomnsalo,

nesihlangu, nenkemba, nempi. Sela*

4Uyakhazimula ngobukhosi,

lapho uvela ezintabeni zempango.

5

76:5
2 AmaKh. 19:35
Jer. 51:39,57
Nah. 3:18
Bachithekile abaqinile ngenhliziyo,

balele ubuthongo babo;

amaqhawe awafumanisanga izandla zawo.

6Ngokusola kwakho,

Nkulunkulu kaJakobe,

kwehlelwa ngubuthongo inqola kanye nehhashi.

7

76:7
Nah. 1:6
Wena, yebo, wena uyesabeka;

ngubani ongema ebusweni bakho

ngesikhathi solaka lwakho na?

8Wezwakalisa ukwahlulela kuvela ezulwini;

umhlaba wesaba, wathula

9mhla evuka uNkulunkulu ukuba ahlulele,

asindise bonke abathobekileyo bomhlaba. Sela*

10

76:10
Eks. 9:16
Rom. 9:17
Ngokuba ulaka lomuntu luyakukudumisa;

insalelo yolaka uyakuyibhinca.

11

76:11
Dut. 23:21
Thembisani, nigcwalise izithembiso kuJehova uNkulunkulu wenu.

Bonke abamzungezileyo mabalethe izipho kuye owEsabekayo.

12

76:12
Jobe 12:21
Isaya 40:23
Uyanquma umoya wezikhulu,

wesabeka kuwo amakhosi omhlaba.