IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
74

Ukukhala ngethempeli elingcolisiweyo

IMaskili* lika-Asafa.

741Nkulunkulu, usilahleleni kuze kube phakade na?

Intukuthelo yakho ithunqelelani izimvu zedlelo lakho na?

2Khumbula ibandla lakho owalizuza endulo,

owalikhulula ukuba libe yisifunda sefa lakho,

nentaba yaseSiyoni ohlala kuyo.

3Lulamisela izinyawo zakho emidilikweni yaphakade;

isitha sone konke endlini engcwele.

4Izitha zakho zibhongile phakathi kwendlu yakho yokubuthana,

zamisa izimpawu zazo zaba yizimpawu.

5Zaba sengathi abantu baphakamisa amazembe

emithini eminyeneyo.

6

74:6
1 AmaKh. 6:18,29,32
Konke okubaziweyo kwayo

sezikuphohloze ngembazo nangesando.

7

74:7
2 AmaKh. 25:9
Zayokhela indlu yakho engcwele;

indlu yegama lakho zayidumaza kwaze kwaba phansi emhlabathini.

8Zathi enhliziyweni yazo: “Masibachithe kanyekanye,”

zashisa zonke izindlu zokubuthana zikaNkulunkulu ezweni.

9

74:9
IsiLilo 2:9
Hez. 7:26
Am. 8:12
Izimpawu zethu asiziboni;

akusekho mprofethi;

akakho kithina owaziyo ukuthi koze kube nini.

10Nkulunkulu, koze kube nini umcindezeli ethuka,

isitha sihlambalaza igama lakho njalo, na?

11Usihoshelani isandla sakho,

isandla sakho sokunene, na?

Sihoshe esifubeni sakho, uzichithe.

12Nokho uNkulunkulu uyiNkosi yami kwaphakade

eyenza insindiso emhlabeni.

13

74:13
Eks. 14:21
Isaya 51:9
Hez. 29:3
Nguwena owahlukanisa ulwandle ngamandla akho,

wachofoza amakhanda ezilo ezesabekayo emanzini.

14Nguwena owaphohloza amakhanda kaLeviyathani,*

wamnika abe ngukudla kwezidalwa zasehlane.

15

74:15
Eks. 17:6
Num. 20:11
Josh. 3:16
Nguwena owaqhamukisa isiphethu nomfudlana;

nguwe owomisa imifula egobhoza njalo.

16

74:16
AmaH. 136:7
Usuku ngolwakho,

nobusuku ngobakho;

nguwena owenza ukukhanya nelanga.

17Nguwena owamisa yonke imikhawulo yomhlaba;

nguwe owenza ihlobo nobusika.

18Khumbula lokhu, Jehova,

ukuthi isitha sithukile,

nesizwe esinobuwula silihlambalazile igama lakho.

19Ungawunikeli umphefumulo wejuba lakho esilwaneni;

ungakhohlwa ukuphila kwezihlupheki zakho njalo.

20Khumbula isivumelwano,

ngokuba izindawo ezimnyama zezwe zigcwele izindlu zobudlova.

21Ocindezelweyo makangabuyi ejabhile;

ohluphekayo nompofu mababonge igama lakho.

22Vuka, Nkulunkulu,

uyimele indaba yakho;

khumbula ukuthi uklolodelwa yiziwula usuku lonke.

23Ungakhohlwa izwi lezitha zakho,

ukuxokozela kwabakuvukelayo okwenyukela njalonjalo.

75

Umahluleli wezwe nesitsha sakhe sentukuthelo

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. Ihubo lika-Asafa. Igama.

751Siyakubonga, Nkulunkulu, siyabonga;

igama lakho liseduze;

balanda izimangaliso zakho.

2

75:2
AmaH. 102:13
Lapho ngiyakugcina isikhathi esimisiweyo,

ngiyakwahlulela ngokulunga.

3

75:3
Jobe 38:4
Umhlaba uyancibilika nabo bonke abakhe kuwo;

mina ngimisile izinsika zawo. Sela*

4

75:4
AmaH. 94:3
Ngithe kwabazidlayo: “Ningazidli,”

nakwababi: “Ningaphakamisi uphondo.

5Ningaluphakamiseli phezulu uphondo lwenu,

ningajoqi ngentamo elukhuni.”

6Ngokuba ukuphakanyiswa akuveli empumalanga

nasentshonalanga nasehlane lasezintabeni,

7

75:7
1 Sam. 2:6
Dan. 4:32
Luk. 1:52
kepha uNkulunkulu ungumahluleli;

omunye uyamehlisa,

omunye amphakamise.

8

75:8
AmaH. 60:3
Isaya 51:17,22
Jer. 25:15
IsiLilo 4:21
Ngokuba esandleni seNkosi kukhona isitsha;

iwayini liyakhephuza;

sigcwele ngeliqungiweyo,

yona iyathulula ngaso;

impela bonke ababi emhlabeni bayakuyimunca inhleze yalo,

bayiphuze.

9Kepha mina ngiyakumemezela ngakho kuze kube phakade,

ngidumise uNkulunkulu kaJakobe.

10Zonke izimpondo zababi ngiyakuzinquma;

kepha izimpondo zolungileyo ziyakuphakanyiswa.

76

UNkulunkulu ungumahluleli nomkhululi

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. Ihubo lika-Asafa. Igama.

761

76:1
AmaH. 48:1
UNkulunkulu uyaziwa kwaJuda,

igama lakhe likhulu kwa-Israyeli.

2Itabernakele* lakhe liseSalema,

nendlu yakhe iseSiyoni.

3

76:3
AmaH. 46:9
Waphula lapho imicibisholo yomnsalo,

nesihlangu, nenkemba, nempi. Sela*

4Uyakhazimula ngobukhosi,

lapho uvela ezintabeni zempango.

5

76:5
2 AmaKh. 19:35
Jer. 51:39,57
Nah. 3:18
Bachithekile abaqinile ngenhliziyo,

balele ubuthongo babo;

amaqhawe awafumanisanga izandla zawo.

6Ngokusola kwakho,

Nkulunkulu kaJakobe,

kwehlelwa ngubuthongo inqola kanye nehhashi.

7

76:7
Nah. 1:6
Wena, yebo, wena uyesabeka;

ngubani ongema ebusweni bakho

ngesikhathi solaka lwakho na?

8Wezwakalisa ukwahlulela kuvela ezulwini;

umhlaba wesaba, wathula

9mhla evuka uNkulunkulu ukuba ahlulele,

asindise bonke abathobekileyo bomhlaba. Sela*

10

76:10
Eks. 9:16
Rom. 9:17
Ngokuba ulaka lomuntu luyakukudumisa;

insalelo yolaka uyakuyibhinca.

11

76:11
Dut. 23:21
Thembisani, nigcwalise izithembiso kuJehova uNkulunkulu wenu.

Bonke abamzungezileyo mabalethe izipho kuye owEsabekayo.

12

76:12
Jobe 12:21
Isaya 40:23
Uyanquma umoya wezikhulu,

wesabeka kuwo amakhosi omhlaba.