IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
73

INCWADI YESITHATHU

Amahubo 73 – 89

Umkhuleko wowethemba uNkulunkulu

Ihubo lika-Asafa.

731

73:1
Math. 5:8
Impela uNkulunkulu umnene ku-Israyeli,

kubo abanenhliziyo ehlanzekileyo.

2Kepha mina, izinyawo zami zicishe zakhubeka;

kwaba kancane ukuba izinyathelo zami zishelele.

3

73:3
AmaH. 37:1
Jobe 21:7
Jer. 12:1
Ngokuba ngaba nomhawu ngabazidlayo,

lapho ngibona ukubusa kwababi.

4Ngokuba abanabuhlungu kuze kube sekufeni kwabo,

namandla abo aqinile.

5Abahlupheki njengabanye abantu;

abahlushwa njengabanye abantu.

6Ngakho-ke iqholo lingumnaka wabo;

indluzula ibembesa njengengubo.

7

73:7
Dut. 32:15
Jer. 5:28
Amehlo abo aphinqekile ngokunona;

imicabango yenhliziyo iyachichima.

8Bayaklolodela; ebubini bakhuluma ngokukhahla;

bakhuluma besekuphakamemi.

9Umlomo wabo bawuphakamisela ezulwini;

ulimi lwabo luhambela emhlabeni.

10Ngakho-ke isizwe sakhe sibuyela lapha;

amanzi amaningi bazimuncela wona.

11

73:11
Jobe 22:13
Hez. 8:12
Bathi: “UNkulunkulu wazi kanjani na?

Imbala kukhona ukwazi koPhezukonke na?”

12

73:12
Jobe 12:6
Bheka, laba bayibo ababi;

bazinza njalo; bandisa imfuyo.

13Impela ngiyihlanzele ize inhliziyo yami,

ngahlamba izandla zami ngingenacala,

14ngokuba ngahlushwa usuku lonke;

kwasa ngijeziswa.

15Uma bengithe,

ngizakukhuluma kanjalo,

bheka, ngabe ngisikhohlisile isizukulwane sabantwana bakho.

16Kwathi ngicabanga ukuba ngikuqonde lokho,

kwaba luhlupho emehlweni ami,

17ngaze ngangena endlini engcwele kaNkulunkulu,

ngaqaphelisisa ukugcina kwabo.

18

73:18
Jobe 21:17
Impela ubabeka ezindaweni ezibushelezi;

ubawisa babe yincithakalo.

19Maye, bachithwa ngokuphazima kweso!

Bashona, babhubha benovalo.

20

73:20
Jobe 20:8
Njengephupho ekuphaphameni, Nkosi,

uyakudelela umfanekiso wabo ekuvukeni kwakho.

21Kwathi inhliziyo yami yaba nomunyu,

kuhlaba ezinsweni zami,

22ngaba yisiphukuphuku,

angaqonda lutho;

ngaba yisilwane kuwe.

23Kepha mina ngiyakube ngikuwe njalo;

ungibambile ngesandla sami sokunene.

24

73:24
Isaya 28:29
Uyakungihola ngesiluleko sakho,

andukuba ungamukele enkazimulweni.

25Nginobani ezulwini na?

Uma nginawe, angifuni lutho emhlabeni.

26

73:26
AmaH. 142:5
Inyama yami nenhliziyo yami iyaphela;

nokho uNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami

nesabelo sami kuze kube phakade.

27Ngokuba bheka, abakude nawe bayakubhubha;

uyabachitha bonke abahlubukayo kuwe ngokuphinga.

28Kepha mina kungilungele ukusondela kuNkulunkulu;

ngenzile iNkosi uJehova ibe yisiphephelo sami,

ukuze ngishumayele zonke izenzo zakho.

74

Ukukhala ngethempeli elingcolisiweyo

IMaskili* lika-Asafa.

741Nkulunkulu, usilahleleni kuze kube phakade na?

Intukuthelo yakho ithunqelelani izimvu zedlelo lakho na?

2Khumbula ibandla lakho owalizuza endulo,

owalikhulula ukuba libe yisifunda sefa lakho,

nentaba yaseSiyoni ohlala kuyo.

3Lulamisela izinyawo zakho emidilikweni yaphakade;

isitha sone konke endlini engcwele.

4Izitha zakho zibhongile phakathi kwendlu yakho yokubuthana,

zamisa izimpawu zazo zaba yizimpawu.

5Zaba sengathi abantu baphakamisa amazembe

emithini eminyeneyo.

6

74:6
1 AmaKh. 6:18,29,32
Konke okubaziweyo kwayo

sezikuphohloze ngembazo nangesando.

7

74:7
2 AmaKh. 25:9
Zayokhela indlu yakho engcwele;

indlu yegama lakho zayidumaza kwaze kwaba phansi emhlabathini.

8Zathi enhliziyweni yazo: “Masibachithe kanyekanye,”

zashisa zonke izindlu zokubuthana zikaNkulunkulu ezweni.

9

74:9
IsiLilo 2:9
Hez. 7:26
Am. 8:12
Izimpawu zethu asiziboni;

akusekho mprofethi;

akakho kithina owaziyo ukuthi koze kube nini.

10Nkulunkulu, koze kube nini umcindezeli ethuka,

isitha sihlambalaza igama lakho njalo, na?

11Usihoshelani isandla sakho,

isandla sakho sokunene, na?

Sihoshe esifubeni sakho, uzichithe.

12Nokho uNkulunkulu uyiNkosi yami kwaphakade

eyenza insindiso emhlabeni.

13

74:13
Eks. 14:21
Isaya 51:9
Hez. 29:3
Nguwena owahlukanisa ulwandle ngamandla akho,

wachofoza amakhanda ezilo ezesabekayo emanzini.

14Nguwena owaphohloza amakhanda kaLeviyathani,*

wamnika abe ngukudla kwezidalwa zasehlane.

15

74:15
Eks. 17:6
Num. 20:11
Josh. 3:16
Nguwena owaqhamukisa isiphethu nomfudlana;

nguwe owomisa imifula egobhoza njalo.

16

74:16
AmaH. 136:7
Usuku ngolwakho,

nobusuku ngobakho;

nguwena owenza ukukhanya nelanga.

17Nguwena owamisa yonke imikhawulo yomhlaba;

nguwe owenza ihlobo nobusika.

18Khumbula lokhu, Jehova,

ukuthi isitha sithukile,

nesizwe esinobuwula silihlambalazile igama lakho.

19Ungawunikeli umphefumulo wejuba lakho esilwaneni;

ungakhohlwa ukuphila kwezihlupheki zakho njalo.

20Khumbula isivumelwano,

ngokuba izindawo ezimnyama zezwe zigcwele izindlu zobudlova.

21Ocindezelweyo makangabuyi ejabhile;

ohluphekayo nompofu mababonge igama lakho.

22Vuka, Nkulunkulu,

uyimele indaba yakho;

khumbula ukuthi uklolodelwa yiziwula usuku lonke.

23Ungakhohlwa izwi lezitha zakho,

ukuxokozela kwabakuvukelayo okwenyukela njalonjalo.

75

Umahluleli wezwe nesitsha sakhe sentukuthelo

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. Ihubo lika-Asafa. Igama.

751Siyakubonga, Nkulunkulu, siyabonga;

igama lakho liseduze;

balanda izimangaliso zakho.

2

75:2
AmaH. 102:13
Lapho ngiyakugcina isikhathi esimisiweyo,

ngiyakwahlulela ngokulunga.

3

75:3
Jobe 38:4
Umhlaba uyancibilika nabo bonke abakhe kuwo;

mina ngimisile izinsika zawo. Sela*

4

75:4
AmaH. 94:3
Ngithe kwabazidlayo: “Ningazidli,”

nakwababi: “Ningaphakamisi uphondo.

5Ningaluphakamiseli phezulu uphondo lwenu,

ningajoqi ngentamo elukhuni.”

6Ngokuba ukuphakanyiswa akuveli empumalanga

nasentshonalanga nasehlane lasezintabeni,

7

75:7
1 Sam. 2:6
Dan. 4:32
Luk. 1:52
kepha uNkulunkulu ungumahluleli;

omunye uyamehlisa,

omunye amphakamise.

8

75:8
AmaH. 60:3
Isaya 51:17,22
Jer. 25:15
IsiLilo 4:21
Ngokuba esandleni seNkosi kukhona isitsha;

iwayini liyakhephuza;

sigcwele ngeliqungiweyo,

yona iyathulula ngaso;

impela bonke ababi emhlabeni bayakuyimunca inhleze yalo,

bayiphuze.

9Kepha mina ngiyakumemezela ngakho kuze kube phakade,

ngidumise uNkulunkulu kaJakobe.

10Zonke izimpondo zababi ngiyakuzinquma;

kepha izimpondo zolungileyo ziyakuphakanyiswa.