IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
71

Umkhuleko wocela ukusizwa

711

71:1
AmaH. 31:1
Jehova, ngiyethemba wena;

mangingajabhi naphakade.

2Ngikhulule ngokulunga kwakho, ungihlangulise;

beka indlebe yakho kimi, ungisindise.

3

71:3
AmaH. 18:2
62:2
Yiba kimi idwala lokuhlala,

ukuze ngiye kulo njalonjalo;

ukuyalezile ukusindiswa kwami,

ngokuba uyidwala lami nenqaba yami.

4Nkulunkulu wami,

ngikhulule esandleni somubi,

esandleni songalungile nesonakeleyo.

5Ngokuba wena uyithemba lami, Nkosi Jehova,

ithemba lami kwasebusheni bami.

6

71:6
AmaH. 22:9
Ngencike kuwe kwasesiswini;

nguwe owangikhipha ezibilinini zikamame;

ukudumisa kwami kuyakuba ngawe njalo.

7Nginjengesimangaliso kwabaningi,

kepha wena uyisiphephelo sami esinamandla.

8Umlomo wami uzakugcwala ukubonga wena,

nalo udumo lwakho usuku lonke.

9Ungangilahli esikhathini sobudala,

ungangishiyi ekupheleni kwamandla ami,

10ngokuba izitha zami zikhuluma ngami,

nabawuhlomele umphefumulo wami bayahlebelana,

11bathi: “UNkulunkulu umshiyile;

zingelani nimbambe,

ngokuba akakho osindisayo.”

12

71:12
AmaH. 27:11
Nkulunkulu, ungabi kude nami;

Nkulunkulu, phuthuma ungisize.

13

71:13
AmaH. 35:4
Abamelene nomphefumulo wami mabajabhe, baphele;

abangifunela umonakalo mabembathe

amahloni nenhlamba.

14Mina kodwa ngiyakwethemba njalo,

ngengeze ukudumisa ekudunyisweni kwakho.

15

71:15
AmaH. 40:5
Umlomo wami uyakulanda ukulunga kwakho,

nensindiso yakho lonke usuku;

ngokuba anginakukubala.

16Ngiyakuletha izenzo ezinqabileyo zeNkosi uJehova;

ngiyakubonga ukulunga kwakho, okwakho kuphela.

17Nkulunkulu, ungifundisile kwasebusheni bami;

ngizilandile izimangaliso zakho kuze kube manje.

18

71:18
Isaya 46:4
Futhi mawungangishiyi,

nxa ngimdala, ngiyimpunga,

ngize ngishumayele ingalo yakho kuso isizukulwane,

amandla akho kubo bonke abezayo.

19

71:19
Eks. 15:11
2 Sam. 7:22
Ukulunga kwakho, Nkulunkulu, kufinyelele ezulwini;

wena owenze izinto ezinkulu, Nkulunkulu,

ngubani onjengawe na?

20

71:20
Dut. 32:39
1 Sam. 2:6
Wena owasizwisa izinhlupheko eziningi ezimbi,

uyakubuye usiphilise,

usikhuphule ezinzulwini zomhlaba.

21

71:21
AmaH. 18:35
Yandisa udumo lwami,

ubuye ungiduduze.

22Yikhona nami ngizakububonga ubuqotho bakho,

Nkulunkulu wami,

ngogubhu lwezintambo;

ngizakukudumisa ngehabhu*

wena oNgcwele ka-Israyeli.

23

71:23
AmaH. 103:2
Izindebe zami zizakujabula,

ngokuba ngizakukudumisa wena,

nomphefumulo wami owuhlengileyo.

24Ulimi lwami futhi luzakukhuluma lonke usuku ngokulunga;

ngokuba badunyaziwe, bajabhisiwe abangifunela umonakalo.

72

Ukukhulekela ogcotshiweyo kaNkulunkulu

ElikaSolomoni.

721

72:1
Isaya 11:2
Nkulunkulu, nika inkosi izahlulelo zakho

nendodana yenkosi ukulunga kwakho.

2Iyakwahlulela isizwe sakho

ngeqiniso nezihlupheki zakho ngemfanelo.

3

72:3
Isaya 2:4
9:6
Izintaba ziyakuletha ukuthula kubantu;

kanjalo namagquma, ngokulunga.

4

72:4
AmaH. 45:4
Izakubahlulela abahluphekileyo kubantu,

isindise abantwana babampofu,

imphohloze onokhahlo.

5

72:5
2 Sam. 7:13
Bayakwesaba wena, kusekhona ilanga nenyanga,

izizukulwane ngezizukulwane.

6Iyakwehla njengemvula edlelweni,

njengesihlambi esimatisa umhlaba.

7

72:7
Luk. 2:14
Ezinsukwini zayo olungileyo uyakuqhakaza,

kuvame ukuthula, ize ingabikho inyanga.

8

72:8
Zak. 9:10
Iyakubusa kusukela elwandle kuze kube selwandle,

kusukela emfuleni kuze kube semikhawulweni yomhlaba.

9

72:9
Isaya 49:23
Mika 7:17
Abakhe ehlane bayakukhothama phambi kwayo;

izitha zayo zizakukhotha uthuli.

10

72:10
Isaya 60:5
Math. 2:11
Amakhosi aseTharishishi naweseziqhingini ayakuletha izipho;

amakhosi aseSheba naseSeba ayakwethula izipho.

11Onke amakhosi ayakuziwisa phambi kwayo;

zonke izizwe ziyakuyikhonza.

12Ngokuba iyakukhulula ompofu ozikhalela kuyo,

nohluphekayo ongenamsizi.

13Iyakuhawukela odangeleyo nompofu;

iyakusindisa imiphefumulo yabampofu.

14

72:14
AmaH. 116:15
Iyakukhulula umphefumulo wabo okhahlweni nasendluzuleni;

igazi labo liyakuba yigugu emehlweni ayo.

15Iyakuphila, bayinike igolide laseSheba,

bayithandazele njalo,

bayibusise lonke usuku.

16

72:16
Jer. 31:12
Am. 9:13
Kuyakuba khona inala kakolweni ezweni

esiqongweni sezintaba;

ukudla kwalo kuyakuhashazela njengeLebanoni;

abemizi bayakukhahlela njengotshani bomhlaba.

17

72:17
Gen. 12:3
Igama layo liyakuma kuze kube phakade;

igama layo liyakuxhanta,

lisekhona ilanga;

bayakuzibusisa ngayo;

bonke abezizwe bayakuthi ibusisiwe.

18

72:18
AmaH. 41:13
Makabongwe uJehova uNkulunkulu, uNkulunkulu ka-Israyeli,

onguye yedwa owenza izimangaliso.

19

72:19
Isaya 6:3
Malibongwe igama lakhe lenkazimulo kuze kube phakade,

umhlaba wonke ugcwale inkazimulo yakhe. Amen, Amen.

20Imikhuleko kaDavide indodana kaJese isaphelile.

73

INCWADI YESITHATHU

Amahubo 73 – 89

Umkhuleko wowethemba uNkulunkulu

Ihubo lika-Asafa.

731

73:1
Math. 5:8
Impela uNkulunkulu umnene ku-Israyeli,

kubo abanenhliziyo ehlanzekileyo.

2Kepha mina, izinyawo zami zicishe zakhubeka;

kwaba kancane ukuba izinyathelo zami zishelele.

3

73:3
AmaH. 37:1
Jobe 21:7
Jer. 12:1
Ngokuba ngaba nomhawu ngabazidlayo,

lapho ngibona ukubusa kwababi.

4Ngokuba abanabuhlungu kuze kube sekufeni kwabo,

namandla abo aqinile.

5Abahlupheki njengabanye abantu;

abahlushwa njengabanye abantu.

6Ngakho-ke iqholo lingumnaka wabo;

indluzula ibembesa njengengubo.

7

73:7
Dut. 32:15
Jer. 5:28
Amehlo abo aphinqekile ngokunona;

imicabango yenhliziyo iyachichima.

8Bayaklolodela; ebubini bakhuluma ngokukhahla;

bakhuluma besekuphakamemi.

9Umlomo wabo bawuphakamisela ezulwini;

ulimi lwabo luhambela emhlabeni.

10Ngakho-ke isizwe sakhe sibuyela lapha;

amanzi amaningi bazimuncela wona.

11

73:11
Jobe 22:13
Hez. 8:12
Bathi: “UNkulunkulu wazi kanjani na?

Imbala kukhona ukwazi koPhezukonke na?”

12

73:12
Jobe 12:6
Bheka, laba bayibo ababi;

bazinza njalo; bandisa imfuyo.

13Impela ngiyihlanzele ize inhliziyo yami,

ngahlamba izandla zami ngingenacala,

14ngokuba ngahlushwa usuku lonke;

kwasa ngijeziswa.

15Uma bengithe,

ngizakukhuluma kanjalo,

bheka, ngabe ngisikhohlisile isizukulwane sabantwana bakho.

16Kwathi ngicabanga ukuba ngikuqonde lokho,

kwaba luhlupho emehlweni ami,

17ngaze ngangena endlini engcwele kaNkulunkulu,

ngaqaphelisisa ukugcina kwabo.

18

73:18
Jobe 21:17
Impela ubabeka ezindaweni ezibushelezi;

ubawisa babe yincithakalo.

19Maye, bachithwa ngokuphazima kweso!

Bashona, babhubha benovalo.

20

73:20
Jobe 20:8
Njengephupho ekuphaphameni, Nkosi,

uyakudelela umfanekiso wabo ekuvukeni kwakho.

21Kwathi inhliziyo yami yaba nomunyu,

kuhlaba ezinsweni zami,

22ngaba yisiphukuphuku,

angaqonda lutho;

ngaba yisilwane kuwe.

23Kepha mina ngiyakube ngikuwe njalo;

ungibambile ngesandla sami sokunene.

24

73:24
Isaya 28:29
Uyakungihola ngesiluleko sakho,

andukuba ungamukele enkazimulweni.

25Nginobani ezulwini na?

Uma nginawe, angifuni lutho emhlabeni.

26

73:26
AmaH. 142:5
Inyama yami nenhliziyo yami iyaphela;

nokho uNkulunkulu uyidwala lenhliziyo yami

nesabelo sami kuze kube phakade.

27Ngokuba bheka, abakude nawe bayakubhubha;

uyabachitha bonke abahlubukayo kuwe ngokuphinga.

28Kepha mina kungilungele ukusondela kuNkulunkulu;

ngenzile iNkosi uJehova ibe yisiphephelo sami,

ukuze ngishumayele zonke izenzo zakho.