IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
69

Ukuhlupheka kolungileyo

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze. ElikaDavide.

691

69:1
Math. 26:28
Ngisindise, Nkulunkulu,

ngokuba amanzi afikile emphefumulweni.

2

69:2
AmaH. 42:7
Ngishone odakeni lobishi olujulileyo, kungekho kuma;

ngingene emanzini alutwa;

imisinga iyangicwilisa.

3

69:3
AmaH. 6:6
Ngikhathele ukukhala kwami, umphimbo wami ushile;

amehlo ami ayafiphala ekulindeleni uNkulunkulu wami.

4

69:4
Joh. 15:25
Abangizonda ngeze baningi kunezinwele zekhanda lami;

baningi abafuna ukungiqeda beyizitha zami kungekho sici;

nengingakuphanganga ngakubuyisela.

5Nkulunkulu, wena uyabazi ubuwula bami,

nezono zami azifihlakele kuwe.

6

69:6
AmaH. 44:22
Mabangajabhiswa ngami abakulindeleyo,

Nkosi Jehova Sebawoti;

mabangahlazeki ngami abakufunayo,

Nkulunkulu ka-Israyeli.

7Ngokuba ngithwele isihlamba ngenxa yakho;

ihlazo lisibekela ubuso bami.

8

69:8
AmaH. 31:12
Joh. 7:5
Sengaba ngumfokazi kubafowethu,

nowezizwe kubantwana bakamame.

9

69:9
AmaH. 119:139
Joh. 2:17
Rom. 15:3
Ngokuba ukushisekela indlu yakho kungidlile;

izithuko zabakuthukayo zingehlele.

10Ngakhala, umphefumulo wami wazila;

kwaba ngukudunyazwa kwami.

11Isaka ngalenza isambatho sami;

ngaba yisaga kubo.

12

69:12
Jobe 30:9
IsiLilo 3:63
Abahlezi esangweni bakhuluma ngami;

izidakwa ziyangihaya.

13

69:13
Isaya 49:8
2 Kor. 6:2
Kodwa mina, umkhuleko wami ukuwe Jehova

esikhathini sokuzwelwa, Nkulunkulu;

ngenxa yomusa wakho omkhulu

ngiphendule eqinisweni lensindiso yakho.

14Ngikhiphe odakeni, mangingashoni;

mangisindiswe kubo abangizondayo,

nasemanzini alutwa.

15Isikhukhula samanzi masingangicwilisi,

utwa lungangigwinyi,

umgodi ungangivaleli emlonyeni wawo.

16Ngiphendule, Jehova,

ngokuba umusa wakho ulungile;

uphendukele kimi ngokobubele bakho obukhulu.

17

69:17
AmaH. 102:2
Ungayifihleli inceku yakho ubuso bakho,

ngokuba ngiyahlupheka;

shesha ungiphendule.

18Sondela kuwo umphefumulo wami, uwuhlenge,

ngikhulule ngenxa yezitha zami.

19Wena uyakwazi ukuthukwa kwami,

namahloni ami nokudunyazwa kwami;

zonke izitha zami ziphambi kwakho.

20Ukuthukwa kuyaphulile inhliziyo yami,

ngigula kakhulu;

bengibheka ukuhawukelwa,

kepha akwabakho,

nabaduduzayo,

kepha angibatholanga.

21

69:21
Math. 27:34,48
Mark. 15:23
Luk. 23:36
Joh. 19:29
Banginika inyongo ibe ngukudla kwami;

ekomeni kwami bangiphuzisa uviniga.

22

69:22
Rom. 11:9
Itafula labo malibe yisihibe phambi kwabo,

libe lugibe kwabahlezi bezithulele.

23Amehlo abo mawafiphale,

ukuze bangaboni;

izinkalo zabo zintengezele njalo.

24Thela phezu kwabo ukunengwa kwakho;

intukuthelo yakho evuthayo mayibafice.

25

69:25
IzE. 1:20
Umuzi wabo mawuchitheke;

makungabikho ohlala ematendeni abo.

26Ngokuba oshaywe nguwe bayamzingela,

baxoxa ngobuhlungu bezinkubela zakho.

27

69:27
Jer. 18:23
Rom. 1:24
Yengezela ukona ekoneni kwabo;

mabangezi ekulungeni kwakho.

28

69:28
Eks. 32:32
Fil. 4:3
Mabesulwe encwadini yabaphilayo,

bangalotshwa kanye nabalungileyo.

29Mina kodwa ngihluphekile, ngibuhlungu;

insindiso yakho,

Nkulunkulu mayingilondoloze.

30Ngiyakulibonga ngehubo igama likaNkulunkulu,

ngimphakamise ngokubonga.

31

69:31
Lev. 11:3
AmaH. 51:16
Kuyakuthandeka kuJehova kunenkomo,

kunenkunzi enezimpondo nezinselo.

32

69:32
AmaH. 22:26
Kuyakuthi abayizivi bekubona, bajabule;

nina enifuna uNkulunkulu,

inhliziyo yenu mayiphile.

33

69:33
Math. 5:3
Ngokuba uJehova uyabalalela abampofu,

neziboshwa zakhe akazideleli.

34

69:34
AmaH. 96:11
Uyakubongwa yizulu nomhlaba,

yizilwandle nakho konke okuphila kuzo.

35Ngokuba uNkulunkulu uzakulisindisa iSiyoni,

akhe imizi yakwaJuda;

bazakuhlala khona, ibe yifa labo.

36

69:36
AmaH. 102:28
Isaya 65:9
Inzalo yezinceku zakhe iyakulidla ifa;

abathanda igama lakhe bayakuhlala kuyo.