IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
68

Ukunqoba kukaNkulunkulu ka-Israyeli

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo. Igama.

681

68:1
Num. 10:35
Makavuke uNkulunkulu,

zihlakazeke izitha zakhe;

abamzondayo babaleka phambi kwakhe.

2

68:2
AmaH. 37:20
Bamukiswa njengokumukiswa komusi;

njengokuncibilika kwengcina phambi komlilo

ababi bachithwa phambi kukaNkulunkulu.

3

68:3
AmaH. 35:27
Kepha abalungileyo bayajabula;

bayethaba phambi kukaNkulunkulu

bethokoza nokuthokoza.

4

68:4
Eks. 15:1
Isaya 40:3
Hlabelelani kuNkulunkulu,

nidumise igama lakhe;

menzeleni umendo lowo odabula amahlane;

igama lakhe linguJehova;

yethabani phambi kwakhe,

5

68:5
Dut. 10:18
uyise wezintandane,

umahluleli wabafelokazi,

uNkulunkulu endlini yakhe engcwele,

6

68:6
Isaya 42:7
uNkulunkulu ohlalisa imihlalaqha ezindlini,

akhiphele iziboshwa ekubuseni;

ngabahlubukileyo bodwa abakhe ezweni elomileyo.

7

68:7
Eks. 13:21
33:14
Nkulunkulu, ekuphumeni kwakho phambi kwabantu bakho,

ekudabuleni kwakho ihlane, Sela*

8

68:8
Eks. 19:16,18
AbAhl. 5:4
umhlaba wazamazama,

izulu laconsa phambi kukaNkulunkulu,

neSinayi lazamazama phambi kukaNkulunkulu,

uNkulunkulu ka-Israyeli.

9

68:9
Eks. 16:4
Wanisa imvula enkulu, Nkulunkulu;

ifa lakho selahlulekile, waliqinisa.

10Ibandla lakho lakha kulo;

ngobuhle bakho wabalungisela abahluphekayo, Nkulunkulu.

11

68:11
Eks. 15:20
1 Sam. 18:6
INkosi iphumisa izwi;

abesifazane ababika indaba ejabulisayo bayisixuku esikhulu.

12Amakhosi ezimpi ayabaleka; ayabaleka wona;

isifazane esihlezi ekhaya sabela impango.

13

68:13
AbAhl. 5:16
Nxa nilala phakathi kwezibaya,

kunjengamaphiko ejuba asibekelwa ngesiliva,

izimpaphe zamaphiko alo ngegolide elikhazimulayo.

14Nxa uSomandla ehlakaza amakhosi kulo,

likhithika iqhwa eSalimoni.

15Intaba yaseBashani iyintaba kaNkulunkulu;

intaba yaseBashani iyintaba eneziqongo.

16

68:16
Isaya 2:2
Nina zintaba ezineziqongo,

yini ukuba niyibuke ngomhawu intaba

uNkulunkulu athanda ukuhlala kuyo na?

Yebo, uJehova uyakuhlala kuyo kuze kube phakade.

17

68:17
Dan. 7:10
Izinqola zikaNkulunkulu ziyizinkulungwane ezingamashumi amabili,

izinkulungwane nezinkulungwane;

iNkosi iphakathi kwazo;

iSinayi lisendaweni engcwele.

18

68:18
Ef. 4:8
Wena wenyukela phezulu,

wathumba izithunjwa,

wamukela izipho kubantu nakwabahlubukileyo,

ukuze uJehova uNkulunkulu ahlale khona.

19Mayibongwe iNkosi.

Iyasithwala imihla ngemihla;

uNkulunkulu uyinsindiso yethu. Sela*

20

68:20
IsAmb. 1:18
Kithina uNkulunkulu unguNkulunkulu wezinkululo;

ukukhipha ekufeni kungokukaJehova iNkosi.

21

68:21
AmaH. 110:6
Impela uNkulunkulu uyakuliphohloza ikhanda lezitha zakhe,

ukhakhayi olunesihluthu lwalowo osahamba ezonweni zakhe.

22

68:22
Am. 9:2
INkosi yathi: “Ngiyakubabuyisa eBashani,

ngibabuyise ekujuleni kolwandle

23ukuba unyawo lwakho ulucwilise egazini,

ulimi lwezinja zakho lube nesabelo salo ezitheni.”

24Bayazibona izindwendwe zakho, Nkulunkulu,

izindwendwe zikaNkulunkulu wami,

iNkosi yami, ziya endlini engcwele.

25Ngaphambili kuhamba abahlabeleli,

ngasemuva abashaya ugubhu,

ngaphakathi izintombi ezishaya izingubhu.

26

68:26
Isaya 48:1
Bongani uNkulunkulu emihlanganweni;

bongani iNkosi, nina bomthombo ka-Israyeli.

27

68:27
1 Sam. 9:21
AbAhl. 5:18
6:35
Nango uBenjamini, omncane, umbusi wabo,

neviyo lezikhulu zakwaJuda,

izikhulu zakwaZebuloni nezikhulu zakwaNafetali.

28UNkulunkulu wakho ukumisele amandla akho;

qinisa, Nkulunkulu,

lokho ozenzela khona.

29

68:29
Isaya 60:6
Ngenxa yethempeli lakho eJerusalema

amakhosi ayakukulethela izipho.

30

68:30
Isaya 30:6
Zikhuze izilwane zasemhlangeni,

umhlambi wezinkunzi kanye namankonyane abantu,

azithobise phansi ngezinqamu zesiliva;

uyazihlakaza izizwe ezithanda ukulwa.

31

68:31
Isaya 18:7
19:21
45:14
IzE. 8:26
Izikhulu ziyakuvela eGibithe;

amaKushe ayakwelulela ngokushesha

izandla zawo kuNkulunkulu.

32Nina mibuso yomhlaba mhubeleni uNkulunkulu,

nidumise iNkosi, Sela*

33

68:33
Dut. 33:26
yona ekhwela phezu kwamazulu ezulu asendulo;

bhekani, iyezwakalisa izwi layo,

izwi elinamandla.

34Nikani uNkulunkulu amandla;

ubukhosi bakhe buphezu kuka-Israyeli;

amandla akhe asemafwini.

35

68:35
AmaH. 29:11
Nkulunkulu, uyesabeka ezindaweni zakho ezingcwele;

uNkulunkulu ka-Israyeli nguyena owenzela abantu amandla nokuqina;

makadunyiswe uNkulunkulu.

69

Ukuhlupheka kolungileyo

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze. ElikaDavide.

691

69:1
Math. 26:28
Ngisindise, Nkulunkulu,

ngokuba amanzi afikile emphefumulweni.

2

69:2
AmaH. 42:7
Ngishone odakeni lobishi olujulileyo, kungekho kuma;

ngingene emanzini alutwa;

imisinga iyangicwilisa.

3

69:3
AmaH. 6:6
Ngikhathele ukukhala kwami, umphimbo wami ushile;

amehlo ami ayafiphala ekulindeleni uNkulunkulu wami.

4

69:4
Joh. 15:25
Abangizonda ngeze baningi kunezinwele zekhanda lami;

baningi abafuna ukungiqeda beyizitha zami kungekho sici;

nengingakuphanganga ngakubuyisela.

5Nkulunkulu, wena uyabazi ubuwula bami,

nezono zami azifihlakele kuwe.

6

69:6
AmaH. 44:22
Mabangajabhiswa ngami abakulindeleyo,

Nkosi Jehova Sebawoti;

mabangahlazeki ngami abakufunayo,

Nkulunkulu ka-Israyeli.

7Ngokuba ngithwele isihlamba ngenxa yakho;

ihlazo lisibekela ubuso bami.

8

69:8
AmaH. 31:12
Joh. 7:5
Sengaba ngumfokazi kubafowethu,

nowezizwe kubantwana bakamame.

9

69:9
AmaH. 119:139
Joh. 2:17
Rom. 15:3
Ngokuba ukushisekela indlu yakho kungidlile;

izithuko zabakuthukayo zingehlele.

10Ngakhala, umphefumulo wami wazila;

kwaba ngukudunyazwa kwami.

11Isaka ngalenza isambatho sami;

ngaba yisaga kubo.

12

69:12
Jobe 30:9
IsiLilo 3:63
Abahlezi esangweni bakhuluma ngami;

izidakwa ziyangihaya.

13

69:13
Isaya 49:8
2 Kor. 6:2
Kodwa mina, umkhuleko wami ukuwe Jehova

esikhathini sokuzwelwa, Nkulunkulu;

ngenxa yomusa wakho omkhulu

ngiphendule eqinisweni lensindiso yakho.

14Ngikhiphe odakeni, mangingashoni;

mangisindiswe kubo abangizondayo,

nasemanzini alutwa.

15Isikhukhula samanzi masingangicwilisi,

utwa lungangigwinyi,

umgodi ungangivaleli emlonyeni wawo.

16Ngiphendule, Jehova,

ngokuba umusa wakho ulungile;

uphendukele kimi ngokobubele bakho obukhulu.

17

69:17
AmaH. 102:2
Ungayifihleli inceku yakho ubuso bakho,

ngokuba ngiyahlupheka;

shesha ungiphendule.

18Sondela kuwo umphefumulo wami, uwuhlenge,

ngikhulule ngenxa yezitha zami.

19Wena uyakwazi ukuthukwa kwami,

namahloni ami nokudunyazwa kwami;

zonke izitha zami ziphambi kwakho.

20Ukuthukwa kuyaphulile inhliziyo yami,

ngigula kakhulu;

bengibheka ukuhawukelwa,

kepha akwabakho,

nabaduduzayo,

kepha angibatholanga.

21

69:21
Math. 27:34,48
Mark. 15:23
Luk. 23:36
Joh. 19:29
Banginika inyongo ibe ngukudla kwami;

ekomeni kwami bangiphuzisa uviniga.

22

69:22
Rom. 11:9
Itafula labo malibe yisihibe phambi kwabo,

libe lugibe kwabahlezi bezithulele.

23Amehlo abo mawafiphale,

ukuze bangaboni;

izinkalo zabo zintengezele njalo.

24Thela phezu kwabo ukunengwa kwakho;

intukuthelo yakho evuthayo mayibafice.

25

69:25
IzE. 1:20
Umuzi wabo mawuchitheke;

makungabikho ohlala ematendeni abo.

26Ngokuba oshaywe nguwe bayamzingela,

baxoxa ngobuhlungu bezinkubela zakho.

27

69:27
Jer. 18:23
Rom. 1:24
Yengezela ukona ekoneni kwabo;

mabangezi ekulungeni kwakho.

28

69:28
Eks. 32:32
Fil. 4:3
Mabesulwe encwadini yabaphilayo,

bangalotshwa kanye nabalungileyo.

29Mina kodwa ngihluphekile, ngibuhlungu;

insindiso yakho,

Nkulunkulu mayingilondoloze.

30Ngiyakulibonga ngehubo igama likaNkulunkulu,

ngimphakamise ngokubonga.

31

69:31
Lev. 11:3
AmaH. 51:16
Kuyakuthandeka kuJehova kunenkomo,

kunenkunzi enezimpondo nezinselo.

32

69:32
AmaH. 22:26
Kuyakuthi abayizivi bekubona, bajabule;

nina enifuna uNkulunkulu,

inhliziyo yenu mayiphile.

33

69:33
Math. 5:3
Ngokuba uJehova uyabalalela abampofu,

neziboshwa zakhe akazideleli.

34

69:34
AmaH. 96:11
Uyakubongwa yizulu nomhlaba,

yizilwandle nakho konke okuphila kuzo.

35Ngokuba uNkulunkulu uzakulisindisa iSiyoni,

akhe imizi yakwaJuda;

bazakuhlala khona, ibe yifa labo.

36

69:36
AmaH. 102:28
Isaya 65:9
Inzalo yezinceku zakhe iyakulidla ifa;

abathanda igama lakhe bayakuhlala kuyo.

70

Umkhuleko wocela ukusizwa

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Elokukhumbuza.

701

70:1
AmaH. 40:13
Nkulunkulu, phuthuma ungikhulule.

Jehova, phuthuma ungisize.

2Mabajabhe, bayangaze

abafuna umphefumulo wami.

Mababuyiselwe emuva,

bajabhiswe abangifisela umonakalo.

3Abathi ashila, ashila mababuyele emuva

ngenxa yokuhlazeka kwabo.

4Mabethabe, bajabule kuwe bonke abakufunayo;

abathanda insindiso yakho mabasho njalonjalo, bathi:

“Makabe mkhulu uNkulunkulu.”

5Ngokuba mina ngihluphekile, ngimpofu;

Nkulunkulu, ngiphuthumele.

Wena uyinsizakalo yami nomkhululi wami;

Jehova, ungalibali.