IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
68

Ukunqoba kukaNkulunkulu ka-Israyeli

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo. Igama.

681

68:1
Num. 10:35
Makavuke uNkulunkulu,

zihlakazeke izitha zakhe;

abamzondayo babaleka phambi kwakhe.

2

68:2
AmaH. 37:20
Bamukiswa njengokumukiswa komusi;

njengokuncibilika kwengcina phambi komlilo

ababi bachithwa phambi kukaNkulunkulu.

3

68:3
AmaH. 35:27
Kepha abalungileyo bayajabula;

bayethaba phambi kukaNkulunkulu

bethokoza nokuthokoza.

4

68:4
Eks. 15:1
Isaya 40:3
Hlabelelani kuNkulunkulu,

nidumise igama lakhe;

menzeleni umendo lowo odabula amahlane;

igama lakhe linguJehova;

yethabani phambi kwakhe,

5

68:5
Dut. 10:18
uyise wezintandane,

umahluleli wabafelokazi,

uNkulunkulu endlini yakhe engcwele,

6

68:6
Isaya 42:7
uNkulunkulu ohlalisa imihlalaqha ezindlini,

akhiphele iziboshwa ekubuseni;

ngabahlubukileyo bodwa abakhe ezweni elomileyo.

7

68:7
Eks. 13:21
33:14
Nkulunkulu, ekuphumeni kwakho phambi kwabantu bakho,

ekudabuleni kwakho ihlane, Sela*

8

68:8
Eks. 19:16,18
AbAhl. 5:4
umhlaba wazamazama,

izulu laconsa phambi kukaNkulunkulu,

neSinayi lazamazama phambi kukaNkulunkulu,

uNkulunkulu ka-Israyeli.

9

68:9
Eks. 16:4
Wanisa imvula enkulu, Nkulunkulu;

ifa lakho selahlulekile, waliqinisa.

10Ibandla lakho lakha kulo;

ngobuhle bakho wabalungisela abahluphekayo, Nkulunkulu.

11

68:11
Eks. 15:20
1 Sam. 18:6
INkosi iphumisa izwi;

abesifazane ababika indaba ejabulisayo bayisixuku esikhulu.

12Amakhosi ezimpi ayabaleka; ayabaleka wona;

isifazane esihlezi ekhaya sabela impango.

13

68:13
AbAhl. 5:16
Nxa nilala phakathi kwezibaya,

kunjengamaphiko ejuba asibekelwa ngesiliva,

izimpaphe zamaphiko alo ngegolide elikhazimulayo.

14Nxa uSomandla ehlakaza amakhosi kulo,

likhithika iqhwa eSalimoni.

15Intaba yaseBashani iyintaba kaNkulunkulu;

intaba yaseBashani iyintaba eneziqongo.

16

68:16
Isaya 2:2
Nina zintaba ezineziqongo,

yini ukuba niyibuke ngomhawu intaba

uNkulunkulu athanda ukuhlala kuyo na?

Yebo, uJehova uyakuhlala kuyo kuze kube phakade.

17

68:17
Dan. 7:10
Izinqola zikaNkulunkulu ziyizinkulungwane ezingamashumi amabili,

izinkulungwane nezinkulungwane;

iNkosi iphakathi kwazo;

iSinayi lisendaweni engcwele.

18

68:18
Ef. 4:8
Wena wenyukela phezulu,

wathumba izithunjwa,

wamukela izipho kubantu nakwabahlubukileyo,

ukuze uJehova uNkulunkulu ahlale khona.

19Mayibongwe iNkosi.

Iyasithwala imihla ngemihla;

uNkulunkulu uyinsindiso yethu. Sela*

20

68:20
IsAmb. 1:18
Kithina uNkulunkulu unguNkulunkulu wezinkululo;

ukukhipha ekufeni kungokukaJehova iNkosi.

21

68:21
AmaH. 110:6
Impela uNkulunkulu uyakuliphohloza ikhanda lezitha zakhe,

ukhakhayi olunesihluthu lwalowo osahamba ezonweni zakhe.

22

68:22
Am. 9:2
INkosi yathi: “Ngiyakubabuyisa eBashani,

ngibabuyise ekujuleni kolwandle

23ukuba unyawo lwakho ulucwilise egazini,

ulimi lwezinja zakho lube nesabelo salo ezitheni.”

24Bayazibona izindwendwe zakho, Nkulunkulu,

izindwendwe zikaNkulunkulu wami,

iNkosi yami, ziya endlini engcwele.

25Ngaphambili kuhamba abahlabeleli,

ngasemuva abashaya ugubhu,

ngaphakathi izintombi ezishaya izingubhu.

26

68:26
Isaya 48:1
Bongani uNkulunkulu emihlanganweni;

bongani iNkosi, nina bomthombo ka-Israyeli.

27

68:27
1 Sam. 9:21
AbAhl. 5:18
6:35
Nango uBenjamini, omncane, umbusi wabo,

neviyo lezikhulu zakwaJuda,

izikhulu zakwaZebuloni nezikhulu zakwaNafetali.

28UNkulunkulu wakho ukumisele amandla akho;

qinisa, Nkulunkulu,

lokho ozenzela khona.

29

68:29
Isaya 60:6
Ngenxa yethempeli lakho eJerusalema

amakhosi ayakukulethela izipho.

30

68:30
Isaya 30:6
Zikhuze izilwane zasemhlangeni,

umhlambi wezinkunzi kanye namankonyane abantu,

azithobise phansi ngezinqamu zesiliva;

uyazihlakaza izizwe ezithanda ukulwa.

31

68:31
Isaya 18:7
19:21
45:14
IzE. 8:26
Izikhulu ziyakuvela eGibithe;

amaKushe ayakwelulela ngokushesha

izandla zawo kuNkulunkulu.

32Nina mibuso yomhlaba mhubeleni uNkulunkulu,

nidumise iNkosi, Sela*

33

68:33
Dut. 33:26
yona ekhwela phezu kwamazulu ezulu asendulo;

bhekani, iyezwakalisa izwi layo,

izwi elinamandla.

34Nikani uNkulunkulu amandla;

ubukhosi bakhe buphezu kuka-Israyeli;

amandla akhe asemafwini.

35

68:35
AmaH. 29:11
Nkulunkulu, uyesabeka ezindaweni zakho ezingcwele;

uNkulunkulu ka-Israyeli nguyena owenzela abantu amandla nokuqina;

makadunyiswe uNkulunkulu.