IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
66

Ukubonga nokudumisa uNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Igama. Ihubo.

661

66:1
Isaya 49:13
Mhubeleni ngenjabulo uNkulunkulu, mhlaba wonke.

2

66:2
AmaH. 8:1
Hlabelelelani inkazimulo yegama lakhe,

nibabaze ukudunyiswa kwakhe.

3

66:3
Dut. 33:29
Yishoni kuNkulunkulu, nithi:

“Yeka ukwesabeka kwemisebenzi yakho.

Ngenxa yobukhulu bamandla akho

izitha zakho ziyakuzithoba phansi kwakho.

4Umhlaba wonke uyakukhuleka kuwe, ukudumise;

bayakuhubela igama lakho.” Sela*

5

66:5
AmaH. 46:8
Wozani nibone izenzo zikaNkulunkulu;

uyesabeka ekwenzeni kwakhe kubantwana babantu.

6

66:6
Eks. 14:21
Josh. 3:16
Ulwandle waluguqula lwaba yizwe elomileyo;

bawela umfula ngezinyawo;

lapho sathokoza kuye.

7

66:7
2 IziKr. 16:9
Jobe 28:24
Ubusa ngamandla akhe kuze kube phakade;

amehlo akhe ayahlozinga izizwe;

abanenkani mabangaziphakamisi. Sela*

8Bongani uNkulunkulu wethu nina zizwe,

nizwakalise izwi lokudunyiswa kwakhe

9ogcina umphefumulo wethu ekuphileni,

engaluvumeli unyawo lwethu lushelele.

10

66:10
IzA. 17:3
1 Pet. 1:7
Ngokuba wena Nkulunkulu usilingile,

wasihlanza njengokuhlanzwa kwesiliva.

11Wasingenisa enetheni;

wabeka umthwalo onzima ezinkalweni zethu.

12

66:12
Isaya 43:2
Wavumela abantu ukuba bakhwele phezu kwamakhanda ethu;

sangena emlilweni nasemanzini;

kepha wasikhiphela ekubuseni.

13

66:13
AmaH. 61:8
Ngiyakungena endlini yakho ngineminikelo yokushiswa;

ngizakugcwalisa kuwe izithembiso zami

14ezaphinyiselwa yizindebe zami,

zakhulunywa ngumlomo wami ngisekuhluphekeni.

15Ngiyakunikela kuwe iminikelo yokushiswa yezinonileyo

kanye nephunga lezinqama;

ngiyakunikela ngezinkunzi nangezimpongo. Sela*

16Wozani nizwe nina nonke enesaba uNkulunkulu;

ngizakulandisa akwenzele umphefumulo wami.

17

66:17
AmaH. 50:15
Ngakhala kuye ngomlomo wami;

ukudumisa kwakuphansi kolimi lwami.

18

66:18
Jobe 27:8
IzA. 15:29
28:9
Isaya 59:2
Joh. 9:31
Uma bengiqonde ububi enhliziyweni yami,

ibingayikungizwa iNkosi.

19Ngempela uNkulunkulu uzwile,

walalela izwi lomkhuleko wami.

20Makabongwe uNkulunkulu

ongalahlanga umkhuleko wami nomusa wakhe kimi.