IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
65

Ukubonga izipho zikaNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Igama.

651

65:1
AmaH. 61:8
66:12
Udumiso luhlalela wena Nkulunkulu eSiyoni,

nesithembiso siyakugcwaliswa kuwe.

2Wena ozwayo imikhuleko,

beza kuwe bonke abantu.

3

65:3
AmaH. 38:4
Izenzo ezimbi zangahlula;

iziphambeko zethu uyaziyekela.

4

65:4
AmaH. 27:4
36:8
84:4,10
Ubusisiwe omkhethayo wena, omsondezayo

ukuba ahlale emagcekeni akho;

siyakusutha ngokuhle kwendlu yakho,

ithempeli lakho elingcwele.

5

65:5
2 Sam. 7:23
Uyakusiphendula ngezenzo ezesabekayo ekulungeni,

Nkulunkulu wensindiso yethu,

wena oyithemba lemikhawulo yonke yomhlaba

nelolwandle olukude;

6yena omisa izintaba ngamandla akhe,

obhince amandla;

7

65:7
AmaH. 46:2
89:9
othulisa ukuduma kwezilwandle,

inhlokomo yamaza azo nomsindo wabantu.

8Abakhile emikhawulweni yomhlaba

bayesaba ngezibonakaliso zakho;

uyethabisa impumalanga nentshonalanga.

9

65:9
Dut. 11:11
Uhambela umhlaba, unisa imvula,

uwuvundisa kakhulu;

umfula kaNkulunkulu ugcwele amanzi;

ubalungisela abantu ukudla,

ngokuba uwulungisa kanjalo umhlaba.

10

65:10
AmaH. 104:13
Umatisa imisele yawo,

ulalisa amasoyi awo;

uwuthambisa ngezihlambi,

ubusise okumila kuwo.

11Umnyaka uyawuhlobisa ngobumnene bakho,

nemikhondo yakho iconsa amafutha.

12

65:12
Jobe 38:25
Amadlelo asehlane ayaconsa;

amagquma abhinca injabulo.

13Amadlelo embethe izimvu,

nezigodi zisibekelwe ngamabele;

konke kuyajabula, kuhlabelele.