IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
64

Umkhuleko wocela ukuvikelwa ezitheni

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

641Yizwa, Nkulunkulu,

izwi lami ekukhaleni kwami,

ulondoloze ukuphila kwami evusweni lesitha.

2Ngisithe esigungwini sababi nasesixukwini sabenza okubi,

3

64:3
AmaH. 57:4
abalola ulimi lwabo njengenkemba,

bakhombe imicibisholo yabo engamazwi ababayo

4

64:4
AmaH. 10:8
11:2
ukuba bamdubule ongenacala ngasesitha,

bamdubule ngokuzuma bengesabi.

5

64:5
Jobe 22:13
Baqinela icebo elibi;

bakhuluma ngokufihla izingibe;

bathi: “Ngubani oyakusibona na?”

6Basongoza izenzo ezimbi,

bathi: “Siliqedile icebo elisongoziweyo,”

izibilini nenhliziyo yomuntu kujulile.

7

64:7
AmaH. 7:13
Kepha uNkulunkulu uyakubadubula ngomcibisholo;

bagwazwe ngokuzunywa.

8

64:8
AmaH. 7:15
9:15
Bayakuwiswa, baficwe lulimi lwabo;

bonke abababonayo bayonikina ikhanda.

9

64:9
AmaH. 58:11
Bonke abantu bayashaywa luvalo;

bayakushumayela izenzo zikaNkulunkulu,

baqonde akwenzileyo.

10

64:10
AmaH. 68:3
Olungileyo uyakujabula kuJehova, aphephele kuye;

bonke abaqotho ngenhliziyo bayakuzibonga.

65

Ukubonga izipho zikaNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Igama.

651

65:1
AmaH. 61:8
66:12
Udumiso luhlalela wena Nkulunkulu eSiyoni,

nesithembiso siyakugcwaliswa kuwe.

2Wena ozwayo imikhuleko,

beza kuwe bonke abantu.

3

65:3
AmaH. 38:4
Izenzo ezimbi zangahlula;

iziphambeko zethu uyaziyekela.

4

65:4
AmaH. 27:4
36:8
84:4,10
Ubusisiwe omkhethayo wena, omsondezayo

ukuba ahlale emagcekeni akho;

siyakusutha ngokuhle kwendlu yakho,

ithempeli lakho elingcwele.

5

65:5
2 Sam. 7:23
Uyakusiphendula ngezenzo ezesabekayo ekulungeni,

Nkulunkulu wensindiso yethu,

wena oyithemba lemikhawulo yonke yomhlaba

nelolwandle olukude;

6yena omisa izintaba ngamandla akhe,

obhince amandla;

7

65:7
AmaH. 46:2
89:9
othulisa ukuduma kwezilwandle,

inhlokomo yamaza azo nomsindo wabantu.

8Abakhile emikhawulweni yomhlaba

bayesaba ngezibonakaliso zakho;

uyethabisa impumalanga nentshonalanga.

9

65:9
Dut. 11:11
Uhambela umhlaba, unisa imvula,

uwuvundisa kakhulu;

umfula kaNkulunkulu ugcwele amanzi;

ubalungisela abantu ukudla,

ngokuba uwulungisa kanjalo umhlaba.

10

65:10
AmaH. 104:13
Umatisa imisele yawo,

ulalisa amasoyi awo;

uwuthambisa ngezihlambi,

ubusise okumila kuwo.

11Umnyaka uyawuhlobisa ngobumnene bakho,

nemikhondo yakho iconsa amafutha.

12

65:12
Jobe 38:25
Amadlelo asehlane ayaconsa;

amagquma abhinca injabulo.

13Amadlelo embethe izimvu,

nezigodi zisibekelwe ngamabele;

konke kuyajabula, kuhlabelele.

66

Ukubonga nokudumisa uNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Igama. Ihubo.

661

66:1
Isaya 49:13
Mhubeleni ngenjabulo uNkulunkulu, mhlaba wonke.

2

66:2
AmaH. 8:1
Hlabelelelani inkazimulo yegama lakhe,

nibabaze ukudunyiswa kwakhe.

3

66:3
Dut. 33:29
Yishoni kuNkulunkulu, nithi:

“Yeka ukwesabeka kwemisebenzi yakho.

Ngenxa yobukhulu bamandla akho

izitha zakho ziyakuzithoba phansi kwakho.

4Umhlaba wonke uyakukhuleka kuwe, ukudumise;

bayakuhubela igama lakho.” Sela*

5

66:5
AmaH. 46:8
Wozani nibone izenzo zikaNkulunkulu;

uyesabeka ekwenzeni kwakhe kubantwana babantu.

6

66:6
Eks. 14:21
Josh. 3:16
Ulwandle waluguqula lwaba yizwe elomileyo;

bawela umfula ngezinyawo;

lapho sathokoza kuye.

7

66:7
2 IziKr. 16:9
Jobe 28:24
Ubusa ngamandla akhe kuze kube phakade;

amehlo akhe ayahlozinga izizwe;

abanenkani mabangaziphakamisi. Sela*

8Bongani uNkulunkulu wethu nina zizwe,

nizwakalise izwi lokudunyiswa kwakhe

9ogcina umphefumulo wethu ekuphileni,

engaluvumeli unyawo lwethu lushelele.

10

66:10
IzA. 17:3
1 Pet. 1:7
Ngokuba wena Nkulunkulu usilingile,

wasihlanza njengokuhlanzwa kwesiliva.

11Wasingenisa enetheni;

wabeka umthwalo onzima ezinkalweni zethu.

12

66:12
Isaya 43:2
Wavumela abantu ukuba bakhwele phezu kwamakhanda ethu;

sangena emlilweni nasemanzini;

kepha wasikhiphela ekubuseni.

13

66:13
AmaH. 61:8
Ngiyakungena endlini yakho ngineminikelo yokushiswa;

ngizakugcwalisa kuwe izithembiso zami

14ezaphinyiselwa yizindebe zami,

zakhulunywa ngumlomo wami ngisekuhluphekeni.

15Ngiyakunikela kuwe iminikelo yokushiswa yezinonileyo

kanye nephunga lezinqama;

ngiyakunikela ngezinkunzi nangezimpongo. Sela*

16Wozani nizwe nina nonke enesaba uNkulunkulu;

ngizakulandisa akwenzele umphefumulo wami.

17

66:17
AmaH. 50:15
Ngakhala kuye ngomlomo wami;

ukudumisa kwakuphansi kolimi lwami.

18

66:18
Jobe 27:8
IzA. 15:29
28:9
Isaya 59:2
Joh. 9:31
Uma bengiqonde ububi enhliziyweni yami,

ibingayikungizwa iNkosi.

19Ngempela uNkulunkulu uzwile,

walalela izwi lomkhuleko wami.

20Makabongwe uNkulunkulu

ongalahlanga umkhuleko wami nomusa wakhe kimi.