IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
63

Ukulangazelela uNkulunkulu

Ihubo likaDavide esehlane lakwaJuda.

631

63:1
AmaH. 5:3
42:1
84:2
Nkulunkulu, wena unguNkulunkulu wami,

ngiyakufuna ekuseni;

umphefumulo wami womele wena;

inyama yami ilangazelela wena

ezweni elomileyo eligagadekileyo,

lapho amanzi engekho khona.

2

63:2
AmaH. 27:4
Kanjalo ngikubheka endlini engcwele,

ngibone amandla akho nenkazimulo yakho.

3Ngokuba umusa wakho umnandi kunokuphila;

izindebe zami ziyakukudumisa.

4

63:4
AmaH. 104:33
Ngiyakukubonga ngisaphila;

ngiyakuphakamisa izandla zami egameni lakho.

5Umphefumulo wami uyakusutha kungathi ngamanoni namafutha;

umlomo wami uyakudumisa ngezindebe ezethabayo.

6Nxa ngikukhumbula ecansini lami,

ngizindla ngawe emilindweni yasebusuku.

7

63:7
AmaH. 61:4
Ngokuba ungisizile;

ngiyakwethaba ethunzini lamaphiko akho.

8

63:8
Isaya 41:10
Umphefumulo wami ubambelele kuwe;

esokunene sakho siyangiphasa.

9

63:9
Num. 16:31
Kepha abafuna umphefumulo wami ukuwubulala

bayakwehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi.

10Bayakunikelwa esandleni senkemba,

babe yisabelo sezimpungushe.

11

63:11
Dut. 6:13
AmaH. 31:18
Kepha inkosi iyakuthokoza ngoNkulunkulu;

bonke abafunga yena bayakuzibonga;

ngokuba umlomo wabakhuluma amanga uyakuvalwa.

64

Umkhuleko wocela ukuvikelwa ezitheni

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

641Yizwa, Nkulunkulu,

izwi lami ekukhaleni kwami,

ulondoloze ukuphila kwami evusweni lesitha.

2Ngisithe esigungwini sababi nasesixukwini sabenza okubi,

3

64:3
AmaH. 57:4
abalola ulimi lwabo njengenkemba,

bakhombe imicibisholo yabo engamazwi ababayo

4

64:4
AmaH. 10:8
11:2
ukuba bamdubule ongenacala ngasesitha,

bamdubule ngokuzuma bengesabi.

5

64:5
Jobe 22:13
Baqinela icebo elibi;

bakhuluma ngokufihla izingibe;

bathi: “Ngubani oyakusibona na?”

6Basongoza izenzo ezimbi,

bathi: “Siliqedile icebo elisongoziweyo,”

izibilini nenhliziyo yomuntu kujulile.

7

64:7
AmaH. 7:13
Kepha uNkulunkulu uyakubadubula ngomcibisholo;

bagwazwe ngokuzunywa.

8

64:8
AmaH. 7:15
9:15
Bayakuwiswa, baficwe lulimi lwabo;

bonke abababonayo bayonikina ikhanda.

9

64:9
AmaH. 58:11
Bonke abantu bayashaywa luvalo;

bayakushumayela izenzo zikaNkulunkulu,

baqonde akwenzileyo.

10

64:10
AmaH. 68:3
Olungileyo uyakujabula kuJehova, aphephele kuye;

bonke abaqotho ngenhliziyo bayakuzibonga.

65

Ukubonga izipho zikaNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide. Igama.

651

65:1
AmaH. 61:8
66:12
Udumiso luhlalela wena Nkulunkulu eSiyoni,

nesithembiso siyakugcwaliswa kuwe.

2Wena ozwayo imikhuleko,

beza kuwe bonke abantu.

3

65:3
AmaH. 38:4
Izenzo ezimbi zangahlula;

iziphambeko zethu uyaziyekela.

4

65:4
AmaH. 27:4
36:8
84:4,10
Ubusisiwe omkhethayo wena, omsondezayo

ukuba ahlale emagcekeni akho;

siyakusutha ngokuhle kwendlu yakho,

ithempeli lakho elingcwele.

5

65:5
2 Sam. 7:23
Uyakusiphendula ngezenzo ezesabekayo ekulungeni,

Nkulunkulu wensindiso yethu,

wena oyithemba lemikhawulo yonke yomhlaba

nelolwandle olukude;

6yena omisa izintaba ngamandla akhe,

obhince amandla;

7

65:7
AmaH. 46:2
89:9
othulisa ukuduma kwezilwandle,

inhlokomo yamaza azo nomsindo wabantu.

8Abakhile emikhawulweni yomhlaba

bayesaba ngezibonakaliso zakho;

uyethabisa impumalanga nentshonalanga.

9

65:9
Dut. 11:11
Uhambela umhlaba, unisa imvula,

uwuvundisa kakhulu;

umfula kaNkulunkulu ugcwele amanzi;

ubalungisela abantu ukudla,

ngokuba uwulungisa kanjalo umhlaba.

10

65:10
AmaH. 104:13
Umatisa imisele yawo,

ulalisa amasoyi awo;

uwuthambisa ngezihlambi,

ubusise okumila kuwo.

11Umnyaka uyawuhlobisa ngobumnene bakho,

nemikhondo yakho iconsa amafutha.

12

65:12
Jobe 38:25
Amadlelo asehlane ayaconsa;

amagquma abhinca injabulo.

13Amadlelo embethe izimvu,

nezigodi zisibekelwe ngamabele;

konke kuyajabula, kuhlabelele.