IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
63

Ukulangazelela uNkulunkulu

Ihubo likaDavide esehlane lakwaJuda.

631

63:1
AmaH. 5:3
42:1
84:2
Nkulunkulu, wena unguNkulunkulu wami,

ngiyakufuna ekuseni;

umphefumulo wami womele wena;

inyama yami ilangazelela wena

ezweni elomileyo eligagadekileyo,

lapho amanzi engekho khona.

2

63:2
AmaH. 27:4
Kanjalo ngikubheka endlini engcwele,

ngibone amandla akho nenkazimulo yakho.

3Ngokuba umusa wakho umnandi kunokuphila;

izindebe zami ziyakukudumisa.

4

63:4
AmaH. 104:33
Ngiyakukubonga ngisaphila;

ngiyakuphakamisa izandla zami egameni lakho.

5Umphefumulo wami uyakusutha kungathi ngamanoni namafutha;

umlomo wami uyakudumisa ngezindebe ezethabayo.

6Nxa ngikukhumbula ecansini lami,

ngizindla ngawe emilindweni yasebusuku.

7

63:7
AmaH. 61:4
Ngokuba ungisizile;

ngiyakwethaba ethunzini lamaphiko akho.

8

63:8
Isaya 41:10
Umphefumulo wami ubambelele kuwe;

esokunene sakho siyangiphasa.

9

63:9
Num. 16:31
Kepha abafuna umphefumulo wami ukuwubulala

bayakwehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi.

10Bayakunikelwa esandleni senkemba,

babe yisabelo sezimpungushe.

11

63:11
Dut. 6:13
AmaH. 31:18
Kepha inkosi iyakuthokoza ngoNkulunkulu;

bonke abafunga yena bayakuzibonga;

ngokuba umlomo wabakhuluma amanga uyakuvalwa.