IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
62

UNkulunkulu uyisiphephelo sethu

Kumholi wokuhlabelela. KuJeduthuni.* Ihubo likaDavide.

621Umphefumulo wami uzithulele kuNkulunkulu kuphela;

insindiso yami ivela kuye.

2

62:2
AmaH. 37:24
Nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami, inqaba yami;

angiyikunyakaziswa kakhulu.

3Koze kube nini nisukela umuntu

ukuba nimbulale nonke

njengodonga olwengemeyo

nothango oludilikayo na?

4Yebo, bathunga icebo lokumwisa ekuphakameni kwakhe,

bathanda amanga;

bayabusisa ngomlomo wabo,

kepha ezibilinini zabo bayaqalekisa. Sela*

5Mphefumulo wami,

zithulisele kuNkulunkulu kuphela,

ngokuba ithemba lami livela kuye.

6

62:6
AmaH. 18:2
Nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami,

inqaba yami; angiyikunyakaziswa.

7Insindiso yami nodumo lwami kukuNkulunkulu;

idwala lami eliqinileyo nesiphephelo sami kukuNkulunkulu.

8Thembani kuye ngezikhathi zonke nina bantu,

nithulule inhliziyo yenu phambi kwakhe;

uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Sela*

9

62:9
AmaH. 39:5
146:3
Isaya 40:15,17
41:24
Dan. 5:27
Abantwana babantu bangumoya nje,

abantwana bezikhulu bangamanga;

esilinganisweni bayakhuphuka,

balula kunomoya bonke.

10

62:10
Jobe 31:24
Luk. 12:16
1 Thim. 6:17
Maningakwethembi ukuqhwaga,

ningazigabisi ngokuphangiweyo;

uma imfuyo yanda,

ningayibeki inhliziyo kuyo.

11UNkulunkulu ukhulumile kanye,

ngikuzwe kabili

ukuthi amandla angakaNkulunkulu.

12

62:12
Jobe 34:11
IzA. 24:12
Jer. 32:19
Math. 16:27
Rom. 2:6
1 Kor. 3:8
IsAmb. 22:12
Nomusa ungowakho, Nkosi;

ngokuba wena umphindisela umuntu

njengokwenza kwakhe.

63

Ukulangazelela uNkulunkulu

Ihubo likaDavide esehlane lakwaJuda.

631

63:1
AmaH. 5:3
42:1
84:2
Nkulunkulu, wena unguNkulunkulu wami,

ngiyakufuna ekuseni;

umphefumulo wami womele wena;

inyama yami ilangazelela wena

ezweni elomileyo eligagadekileyo,

lapho amanzi engekho khona.

2

63:2
AmaH. 27:4
Kanjalo ngikubheka endlini engcwele,

ngibone amandla akho nenkazimulo yakho.

3Ngokuba umusa wakho umnandi kunokuphila;

izindebe zami ziyakukudumisa.

4

63:4
AmaH. 104:33
Ngiyakukubonga ngisaphila;

ngiyakuphakamisa izandla zami egameni lakho.

5Umphefumulo wami uyakusutha kungathi ngamanoni namafutha;

umlomo wami uyakudumisa ngezindebe ezethabayo.

6Nxa ngikukhumbula ecansini lami,

ngizindla ngawe emilindweni yasebusuku.

7

63:7
AmaH. 61:4
Ngokuba ungisizile;

ngiyakwethaba ethunzini lamaphiko akho.

8

63:8
Isaya 41:10
Umphefumulo wami ubambelele kuwe;

esokunene sakho siyangiphasa.

9

63:9
Num. 16:31
Kepha abafuna umphefumulo wami ukuwubulala

bayakwehlela ezindaweni zomhlaba eziphansi.

10Bayakunikelwa esandleni senkemba,

babe yisabelo sezimpungushe.

11

63:11
Dut. 6:13
AmaH. 31:18
Kepha inkosi iyakuthokoza ngoNkulunkulu;

bonke abafunga yena bayakuzibonga;

ngokuba umlomo wabakhuluma amanga uyakuvalwa.

64

Umkhuleko wocela ukuvikelwa ezitheni

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

641Yizwa, Nkulunkulu,

izwi lami ekukhaleni kwami,

ulondoloze ukuphila kwami evusweni lesitha.

2Ngisithe esigungwini sababi nasesixukwini sabenza okubi,

3

64:3
AmaH. 57:4
abalola ulimi lwabo njengenkemba,

bakhombe imicibisholo yabo engamazwi ababayo

4

64:4
AmaH. 10:8
11:2
ukuba bamdubule ongenacala ngasesitha,

bamdubule ngokuzuma bengesabi.

5

64:5
Jobe 22:13
Baqinela icebo elibi;

bakhuluma ngokufihla izingibe;

bathi: “Ngubani oyakusibona na?”

6Basongoza izenzo ezimbi,

bathi: “Siliqedile icebo elisongoziweyo,”

izibilini nenhliziyo yomuntu kujulile.

7

64:7
AmaH. 7:13
Kepha uNkulunkulu uyakubadubula ngomcibisholo;

bagwazwe ngokuzunywa.

8

64:8
AmaH. 7:15
9:15
Bayakuwiswa, baficwe lulimi lwabo;

bonke abababonayo bayonikina ikhanda.

9

64:9
AmaH. 58:11
Bonke abantu bayashaywa luvalo;

bayakushumayela izenzo zikaNkulunkulu,

baqonde akwenzileyo.

10

64:10
AmaH. 68:3
Olungileyo uyakujabula kuJehova, aphephele kuye;

bonke abaqotho ngenhliziyo bayakuzibonga.