IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
62

UNkulunkulu uyisiphephelo sethu

Kumholi wokuhlabelela. KuJeduthuni.* Ihubo likaDavide.

621Umphefumulo wami uzithulele kuNkulunkulu kuphela;

insindiso yami ivela kuye.

2

62:2
AmaH. 37:24
Nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami, inqaba yami;

angiyikunyakaziswa kakhulu.

3Koze kube nini nisukela umuntu

ukuba nimbulale nonke

njengodonga olwengemeyo

nothango oludilikayo na?

4Yebo, bathunga icebo lokumwisa ekuphakameni kwakhe,

bathanda amanga;

bayabusisa ngomlomo wabo,

kepha ezibilinini zabo bayaqalekisa. Sela*

5Mphefumulo wami,

zithulisele kuNkulunkulu kuphela,

ngokuba ithemba lami livela kuye.

6

62:6
AmaH. 18:2
Nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami,

inqaba yami; angiyikunyakaziswa.

7Insindiso yami nodumo lwami kukuNkulunkulu;

idwala lami eliqinileyo nesiphephelo sami kukuNkulunkulu.

8Thembani kuye ngezikhathi zonke nina bantu,

nithulule inhliziyo yenu phambi kwakhe;

uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Sela*

9

62:9
AmaH. 39:5
146:3
Isaya 40:15,17
41:24
Dan. 5:27
Abantwana babantu bangumoya nje,

abantwana bezikhulu bangamanga;

esilinganisweni bayakhuphuka,

balula kunomoya bonke.

10

62:10
Jobe 31:24
Luk. 12:16
1 Thim. 6:17
Maningakwethembi ukuqhwaga,

ningazigabisi ngokuphangiweyo;

uma imfuyo yanda,

ningayibeki inhliziyo kuyo.

11UNkulunkulu ukhulumile kanye,

ngikuzwe kabili

ukuthi amandla angakaNkulunkulu.

12

62:12
Jobe 34:11
IzA. 24:12
Jer. 32:19
Math. 16:27
Rom. 2:6
1 Kor. 3:8
IsAmb. 22:12
Nomusa ungowakho, Nkosi;

ngokuba wena umphindisela umuntu

njengokwenza kwakhe.