IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
60

Umkhuleko wocela ukusizwa ekunqobeni kwezitha

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Umnduze; ubufakazi. IMiktamu* likaDavide, ekulweni kwakhe nama-Aramu Naharayimi nama-Aramu Soba, uJowabe ebuya, enqoba abakwa-Edomi esiGodini Sikasawoti abayizinkulungwane eziyishumi nambili.

601Nkulunkulu usilahlile, usichithile;

mawubuye usilulamise.

2Uzamazamisile umhlaba, wawudabula izimfa;

zivale izimfa zawo,

ngokuba uyazamazama.

3

60:3
AmaH. 75:8
Isaya 51:17,22
Jer. 25:15
Isizwe sakho usibonisile izinto ezinzima;

usiphuzisile iwayini, sabhuyazela.

4Abakwesabayo ubanike ibhanela* ukuba liphakanyiswe ngenxa yeqiniso. Sela*

5

60:5
AmaH. 108:6
Ukuze abathandekayo bakho bakhululwe,

sindisa ngesandla sakho sokunene, ungizwele.

6UNkulunkulu ukhulumile ebungcweleni bakhe, wathi:

“Ngiyakwethaba;

ngiyakulidabula iShekemi,

ngisilinganise isiGodi saseSukoti.

7

60:7
Gen. 49:10
Ngowami uGileyadi,

ngowami uManase;

u-Efrayimi uyisivikelo sekhanda lami,

uJuda uyintonga yami yokubusa.

8

60:8
Num. 24:17
2 Sam. 8:1,2,13,14
UMowabi uyisitsha sami sokuhlambela;

phezu kuka-Edomi ngiphonsa isicathulo sami;

yethaba ngami, Filistiya.”

9Ngubani oyakungiyisa emzini oqinileyo na?

Ngubani oyakungiholela kwa-Edomi na?

10

60:10
AmaH. 44:9
Akusiwena Nkulunkulu osilahlileyo na?

Nkulunkulu, awusaphumi nezimpi zethu.

11

60:11
Jer. 17:5
Siphe ukuba sisizakale ekuhluphekeni,

ngokuba ukusiza komuntu kuyize.

12

60:12
AmaH. 44:5
NgoNkulunkulu siyakwenza izenzo zamandla;

yena uyakunyathela phansi izitha zethu.

61

Ukucelela inkosi isibusiso

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. ElikaDavide.

611Yizwa, Nkulunkulu, ukukhala kwami,

ulalele umkhuleko wami.

2Ngikhala kuwe ngisemkhawulweni womhlaba,

lapho inhliziyo yami isebuthakathakeni;

ngiholele edwaleni eliphakeme kunami.

3

61:3
AmaH. 71:3
IzA. 18:10
Nah. 1:7
Ngokuba ubuyisiphephelo sami,

inqaba eqinileyo ngakuso isitha.

4

61:4
AmaH. 27:5
2 Sam. 7:11
Ngiyakuhlala etendeni lakho kuze kube phakade;

ngiyakukhosela ekusithekeni kwamaphiko akho. Sela*

5Ngokuba wena Nkulunkulu uzizwile izithembiso zami,

wabanika ifa abalesaba igama lakho.

6

61:6
AmaH. 40:11
Uyakweleka izinsuku ezinsukwini zenkosi;

iminyaka yayo iyakuba njengezizukulwane nezizukulwane.

7Iyakuhlala phambi kukaNkulunkulu kuze kube phakade;

yimisele umusa neqiniso ukuba kuyilondoloze.

8Khona ngiyakulidumisa igama lakho kuze kube phakade,

ukuze ngigcwalise izithembiso zami imihla ngemihla.

62

UNkulunkulu uyisiphephelo sethu

Kumholi wokuhlabelela. KuJeduthuni.* Ihubo likaDavide.

621Umphefumulo wami uzithulele kuNkulunkulu kuphela;

insindiso yami ivela kuye.

2

62:2
AmaH. 37:24
Nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami, inqaba yami;

angiyikunyakaziswa kakhulu.

3Koze kube nini nisukela umuntu

ukuba nimbulale nonke

njengodonga olwengemeyo

nothango oludilikayo na?

4Yebo, bathunga icebo lokumwisa ekuphakameni kwakhe,

bathanda amanga;

bayabusisa ngomlomo wabo,

kepha ezibilinini zabo bayaqalekisa. Sela*

5Mphefumulo wami,

zithulisele kuNkulunkulu kuphela,

ngokuba ithemba lami livela kuye.

6

62:6
AmaH. 18:2
Nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami,

inqaba yami; angiyikunyakaziswa.

7Insindiso yami nodumo lwami kukuNkulunkulu;

idwala lami eliqinileyo nesiphephelo sami kukuNkulunkulu.

8Thembani kuye ngezikhathi zonke nina bantu,

nithulule inhliziyo yenu phambi kwakhe;

uNkulunkulu uyisiphephelo sethu. Sela*

9

62:9
AmaH. 39:5
146:3
Isaya 40:15,17
41:24
Dan. 5:27
Abantwana babantu bangumoya nje,

abantwana bezikhulu bangamanga;

esilinganisweni bayakhuphuka,

balula kunomoya bonke.

10

62:10
Jobe 31:24
Luk. 12:16
1 Thim. 6:17
Maningakwethembi ukuqhwaga,

ningazigabisi ngokuphangiweyo;

uma imfuyo yanda,

ningayibeki inhliziyo kuyo.

11UNkulunkulu ukhulumile kanye,

ngikuzwe kabili

ukuthi amandla angakaNkulunkulu.

12

62:12
Jobe 34:11
IzA. 24:12
Jer. 32:19
Math. 16:27
Rom. 2:6
1 Kor. 3:8
IsAmb. 22:12
Nomusa ungowakho, Nkosi;

ngokuba wena umphindisela umuntu

njengokwenza kwakhe.