IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
61

Ukucelela inkosi isibusiso

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. ElikaDavide.

611Yizwa, Nkulunkulu, ukukhala kwami,

ulalele umkhuleko wami.

2Ngikhala kuwe ngisemkhawulweni womhlaba,

lapho inhliziyo yami isebuthakathakeni;

ngiholele edwaleni eliphakeme kunami.

3

61:3
AmaH. 71:3
IzA. 18:10
Nah. 1:7
Ngokuba ubuyisiphephelo sami,

inqaba eqinileyo ngakuso isitha.

4

61:4
AmaH. 27:5
2 Sam. 7:11
Ngiyakuhlala etendeni lakho kuze kube phakade;

ngiyakukhosela ekusithekeni kwamaphiko akho. Sela*

5Ngokuba wena Nkulunkulu uzizwile izithembiso zami,

wabanika ifa abalesaba igama lakho.

6

61:6
AmaH. 40:11
Uyakweleka izinsuku ezinsukwini zenkosi;

iminyaka yayo iyakuba njengezizukulwane nezizukulwane.

7Iyakuhlala phambi kukaNkulunkulu kuze kube phakade;

yimisele umusa neqiniso ukuba kuyilondoloze.

8Khona ngiyakulidumisa igama lakho kuze kube phakade,

ukuze ngigcwalise izithembiso zami imihla ngemihla.