IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
60

Umkhuleko wocela ukusizwa ekunqobeni kwezitha

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Umnduze; ubufakazi. IMiktamu* likaDavide, ekulweni kwakhe nama-Aramu Naharayimi nama-Aramu Soba, uJowabe ebuya, enqoba abakwa-Edomi esiGodini Sikasawoti abayizinkulungwane eziyishumi nambili.

601Nkulunkulu usilahlile, usichithile;

mawubuye usilulamise.

2Uzamazamisile umhlaba, wawudabula izimfa;

zivale izimfa zawo,

ngokuba uyazamazama.

3

60:3
AmaH. 75:8
Isaya 51:17,22
Jer. 25:15
Isizwe sakho usibonisile izinto ezinzima;

usiphuzisile iwayini, sabhuyazela.

4Abakwesabayo ubanike ibhanela* ukuba liphakanyiswe ngenxa yeqiniso. Sela*

5

60:5
AmaH. 108:6
Ukuze abathandekayo bakho bakhululwe,

sindisa ngesandla sakho sokunene, ungizwele.

6UNkulunkulu ukhulumile ebungcweleni bakhe, wathi:

“Ngiyakwethaba;

ngiyakulidabula iShekemi,

ngisilinganise isiGodi saseSukoti.

7

60:7
Gen. 49:10
Ngowami uGileyadi,

ngowami uManase;

u-Efrayimi uyisivikelo sekhanda lami,

uJuda uyintonga yami yokubusa.

8

60:8
Num. 24:17
2 Sam. 8:1,2,13,14
UMowabi uyisitsha sami sokuhlambela;

phezu kuka-Edomi ngiphonsa isicathulo sami;

yethaba ngami, Filistiya.”

9Ngubani oyakungiyisa emzini oqinileyo na?

Ngubani oyakungiholela kwa-Edomi na?

10

60:10
AmaH. 44:9
Akusiwena Nkulunkulu osilahlileyo na?

Nkulunkulu, awusaphumi nezimpi zethu.

11

60:11
Jer. 17:5
Siphe ukuba sisizakale ekuhluphekeni,

ngokuba ukusiza komuntu kuyize.

12

60:12
AmaH. 44:5
NgoNkulunkulu siyakwenza izenzo zamandla;

yena uyakunyathela phansi izitha zethu.