IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
6

Umkhuleko wocela umusa ngesikhathi sokuhlupheka

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. NgeSheminti.* Ihubo likaDavide.

61

6:1
AmaH. 38:1
Jer. 10:24
Jehova, ungangijezisi ngentukuthelo yakho,

ungangishayi ngolaka lwakho.

2

6:2
Jobe 6:4
Yiba nomusa kimi, Jehova,

ngokuba ngidangele;

ngiphilise, Jehova, ngokuba amathambo ami ayathuthumela,

3

6:3
AmaH. 13:1
nomphefumulo wami uyathuthumela,

kepha wena Jehova,

koze kube nini na?

4

6:4
AmaH. 86:16
119:132
Buya, Jehova, ukhulule umphefumulo wami,

ungisindise ngenxa yesihawu sakho.

5

6:5
AmaH. 30:9
88:10
115:17
Isaya 38:18
Ngokuba akukho ukukhumbula wena ekufeni;

ngubani oyakukubonga endaweni yabafileyo na?

6

6:6
Jer. 45:3
Ngikhathele ukububula kwami;

ngimanzisa icansi lami njalo ebusuku,

ngimanzisa ukhukho lwami ngezinyembezi zami.

7

6:7
AmaH. 31:9
Iso lami liyafiphala ngokudabuka;

liyaguga ngenxa yezitha zami zonke.

8Dedani kimi nina nonke enenza okubi,

ngokuba uJehova ulizwile izwi lokukhala kwami;

9uJehova uzwile ukunxusa kwami,

uJehova uyamukela umkhuleko wami.

10

6:10
AmaH. 83:16
Zonke izitha zami ziyakujabha,

zishaywe luvalo;

ziyakuhlehla, zijabhe ngokuphazima kweso.