IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
59

Umkhuleko wocela ukukhululwa ezitheni

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. ElikaDavide. IMiktamu,* mhla uSawule ethumela, ethi mabayilinde indlu ukuba bambulale.

591Ngikhulule ezitheni zami, Nkulunkulu wami,

ngivikele kwabangivukelayo;

2ngikhulule kwabenza okubi,

ngisindise kubantu begazi.

3Ngokuba bheka, baqamekela umphefumulo wami;

iziqhwaga ziyangihlanganyela,

kungekho siphambeko,

kungekho sono kimi, Jehova.

4Ziyagijima, zizilungisele,

kungekho cala kimi;

vuka, ungihlangabeze, ubone.

5Wena kambe,

Jehova Nkulunkulu Sebawoti,

Nkulunkulu ka-Israyeli,

vuka uphindisele bonke abezizwe,

ungahawukeli namunye kwabahlubukileyo. Sela*

6Bayabuya kusihlwa,

bahlaba umkhulungwane njengenja,

bezula emzini.

7

59:7
AmaH. 55:21
57:4
Bheka, bayampompa ngomlomo wabo,

kukhona izinkemba ezindebeni zabo,

ngokuba bathi:

“Ngubani ozwayo na?”

8

59:8
AmaH. 2:4
Kepha wena Jehova uyabahleka;

uyabaklolodela bonke abezizwe.

9Mandla ami, ngiyakulindela wena,

ngokuba uNkulunkulu uyinqaba yami.

10UNkulunkulu wami uyakungihlangabeza ngomusa wakhe;

uNkulunkulu uyakungibonisa izitha zami ngokwethaba.

11

59:11
Gen. 4:12
Ungazibulali, funa abantu bami bakhohlwe;

zizulise ngamandla akho,

uzilahle phansi, Nkosi,

sihlangu sethu.

12Izwi lezindebe zazo liyisono somlomo wazo;

mazibanjwe ekuzidleni kwazo

nangenxa yesiqalekiso namanga eziwakhulumayo.

13Ziqede ngokuthukuthela,

ziqede zingabe zisabakho;

mazazi ukuba nguNkulunkulu obusa kwaJakobe,

kuze kube semikhawulweni yomhlaba. Sela*

14Ziyabuya kusihlwa;

zihlaba umkhulungwane njengenja, zizula emzini.

15

59:15
Isaya 8:21
Zizulazulela ukudla;

uma zingasuthi, zihlala nasebusuku.

16Kepha mina ngizakuhlabelela ngamandla akho,

ngethabele umusa wakho ekuseni,

ngokuba uyinqaba yami,

nesiphephelo ngosuku lokuhlupheka kwami.

17Mandla ami, ngizakuhubela wena;

ngokuba uNkulunkulu uyinqaba yami,

unguNkulunkulu wami womusa.