IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
57

Umkhuleko wocela ukuvikelwa ezitheni

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. ElikaDavide. IMiktamu,* mhla ebalekela uSawule emphandwini.

571

57:1
AmaH. 17:8
36:7
91:4
Yiba nomusa kimi, Nkulunkulu;

yiba nomusa kimi.

Ngokuba umphefumulo wami uphephela kuwe;

ngifuna ukukhosela ethunzini lamaphiko akho,

zize zidlule izinhlupheko.

2Ngizakukhala kuNkulunkulu oPhezukonke,

kuNkulunkulu ongifezelayo.

3Uyakuthumela esezulwini, angisindise

mhla ofuna ukungigwinya ekloloda. Sela*

UNkulunkulu uyakuthuma umusa wakhe neqiniso lakhe.

4

57:4
AmaH. 55:21
59:7
Umphefumulo wami uphakathi kwezingonyama;

ngilala kwabavutha umlilo,

abantwana babantu abamazinyo abo ayimikhonto nemicibisholo,

abalulimi lwabo luyinkemba ebukhali.

5Phakama, Nkulunkulu,

phezu kwezulu,

inkazimulo ibe phezu komhlaba wonke.

6

57:6
AmaH. 7:15
9:15
Izinyathelo zami bazibekele ugibe;

umphefumulo wami ugobile;

bembile igebe phambi kwami,

kwakhalakathela bona kulo. Sela*

7

57:7
AmaH. 108:1
Inhliziyo yami iduduzekile, Nkulunkulu;

inhliziyo yami iduduzekile;

ngizakuhlabelela, ngihube.

8

57:8
AmaH. 30:12
Vuka, mphefumulo wami;

vukani, lugubhu nehabhu!*

Ngizakuvusa ukusa.

9Ngizakukubonga, Nkosi,

phakathi kwabantu,

ngikudumise phakathi kwezizwe.

10

57:10
AmaH. 36:5
Ngokuba umusa wakho mkhulu kuze kube sezulwini,

nokuthembeka kwakho kuze kube semafwini.

11Phakama, Nkulunkulu,

phezu kwezulu,

inkazimulo yakho ibe phezu komhlaba wonke.

58

Umkhuleko wocela ukuthotshiswa kwabahluleli ababi

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. ElikaDavide. IMiktamu.*

581

58:1
Isaya 56:10
Imbala nikhuluma ukulunga ngokuthula na?

Madodana abantu,

nahlulela ngobuqotho na?

2Ingani enhliziyweni niphehla imisebenzi emibi;

ezweni nilinganisa ngesilinganiso ukudluzula kwezandla zenu.

3

58:3
Isaya 48:8
Ababi bahlubuka kwasesizalweni,

abaqamba amanga baduka kwasesiswini.

4

58:4
Jer. 17:23
Hez. 12:2
IzE. 7:57
Isihlungu sabo sinjengesihlungu senyoka;

banjengebululu eliyisithulu,

elivimba indlebe yalo,

5lingalaleli izwi lezinyanga

ezilumba amalumbo ngokuhlakanipha.

6

58:6
AmaH. 3:7
Yaphula amazinyo abo emlonyeni wabo, Nkulunkulu!

Phohloza amazinyo omhlathi ezingonyama ezingamabhongo, Jehova!

7

58:7
Jobe 14:10
Mabaphele njengamanzi agobhozayo;

nxa ekhomba ngemicibisholo yakhe,

mayibe sengathi iqundekile.

8

58:8
Jobe 3:16
Mababe njengomnenke oncibilika, uphele,

njengokuphuphume kowesifazane okungalibonanga ilanga.

9Amabhodwe enu engakazizwa izinkuni zameva,

uyakuziphephula, noma ziluhlaza noma zivutha.

10

58:10
AmaH. 54:7
Olungileyo uyakujabula ngokuba ebona impindiselo;

uyakugeza izinyawo zakhe egazini lababi,

11

58:11
AmaH. 7:11
2 Thes. 1:5
abantu baze bathi: “Impela ukhona umvuzo wolungileyo;

impela ukhona uNkulunkulu owahlulelayo emhlabeni.”

59

Umkhuleko wocela ukukhululwa ezitheni

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. ElikaDavide. IMiktamu,* mhla uSawule ethumela, ethi mabayilinde indlu ukuba bambulale.

591Ngikhulule ezitheni zami, Nkulunkulu wami,

ngivikele kwabangivukelayo;

2ngikhulule kwabenza okubi,

ngisindise kubantu begazi.

3Ngokuba bheka, baqamekela umphefumulo wami;

iziqhwaga ziyangihlanganyela,

kungekho siphambeko,

kungekho sono kimi, Jehova.

4Ziyagijima, zizilungisele,

kungekho cala kimi;

vuka, ungihlangabeze, ubone.

5Wena kambe,

Jehova Nkulunkulu Sebawoti,

Nkulunkulu ka-Israyeli,

vuka uphindisele bonke abezizwe,

ungahawukeli namunye kwabahlubukileyo. Sela*

6Bayabuya kusihlwa,

bahlaba umkhulungwane njengenja,

bezula emzini.

7

59:7
AmaH. 55:21
57:4
Bheka, bayampompa ngomlomo wabo,

kukhona izinkemba ezindebeni zabo,

ngokuba bathi:

“Ngubani ozwayo na?”

8

59:8
AmaH. 2:4
Kepha wena Jehova uyabahleka;

uyabaklolodela bonke abezizwe.

9Mandla ami, ngiyakulindela wena,

ngokuba uNkulunkulu uyinqaba yami.

10UNkulunkulu wami uyakungihlangabeza ngomusa wakhe;

uNkulunkulu uyakungibonisa izitha zami ngokwethaba.

11

59:11
Gen. 4:12
Ungazibulali, funa abantu bami bakhohlwe;

zizulise ngamandla akho,

uzilahle phansi, Nkosi,

sihlangu sethu.

12Izwi lezindebe zazo liyisono somlomo wazo;

mazibanjwe ekuzidleni kwazo

nangenxa yesiqalekiso namanga eziwakhulumayo.

13Ziqede ngokuthukuthela,

ziqede zingabe zisabakho;

mazazi ukuba nguNkulunkulu obusa kwaJakobe,

kuze kube semikhawulweni yomhlaba. Sela*

14Ziyabuya kusihlwa;

zihlaba umkhulungwane njengenja, zizula emzini.

15

59:15
Isaya 8:21
Zizulazulela ukudla;

uma zingasuthi, zihlala nasebusuku.

16Kepha mina ngizakuhlabelela ngamandla akho,

ngethabele umusa wakho ekuseni,

ngokuba uyinqaba yami,

nesiphephelo ngosuku lokuhlupheka kwami.

17Mandla ami, ngizakuhubela wena;

ngokuba uNkulunkulu uyinqaba yami,

unguNkulunkulu wami womusa.