IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
57

Umkhuleko wocela ukuvikelwa ezitheni

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Ungachithi. ElikaDavide. IMiktamu,* mhla ebalekela uSawule emphandwini.

571

57:1
AmaH. 17:8
36:7
91:4
Yiba nomusa kimi, Nkulunkulu;

yiba nomusa kimi.

Ngokuba umphefumulo wami uphephela kuwe;

ngifuna ukukhosela ethunzini lamaphiko akho,

zize zidlule izinhlupheko.

2Ngizakukhala kuNkulunkulu oPhezukonke,

kuNkulunkulu ongifezelayo.

3Uyakuthumela esezulwini, angisindise

mhla ofuna ukungigwinya ekloloda. Sela*

UNkulunkulu uyakuthuma umusa wakhe neqiniso lakhe.

4

57:4
AmaH. 55:21
59:7
Umphefumulo wami uphakathi kwezingonyama;

ngilala kwabavutha umlilo,

abantwana babantu abamazinyo abo ayimikhonto nemicibisholo,

abalulimi lwabo luyinkemba ebukhali.

5Phakama, Nkulunkulu,

phezu kwezulu,

inkazimulo ibe phezu komhlaba wonke.

6

57:6
AmaH. 7:15
9:15
Izinyathelo zami bazibekele ugibe;

umphefumulo wami ugobile;

bembile igebe phambi kwami,

kwakhalakathela bona kulo. Sela*

7

57:7
AmaH. 108:1
Inhliziyo yami iduduzekile, Nkulunkulu;

inhliziyo yami iduduzekile;

ngizakuhlabelela, ngihube.

8

57:8
AmaH. 30:12
Vuka, mphefumulo wami;

vukani, lugubhu nehabhu!*

Ngizakuvusa ukusa.

9Ngizakukubonga, Nkosi,

phakathi kwabantu,

ngikudumise phakathi kwezizwe.

10

57:10
AmaH. 36:5
Ngokuba umusa wakho mkhulu kuze kube sezulwini,

nokuthembeka kwakho kuze kube semafwini.

11Phakama, Nkulunkulu,

phezu kwezulu,

inkazimulo yakho ibe phezu komhlaba wonke.