IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
53

Ukukhala ngobuwula nobubi babantu

Kumholi wokuhlabelela. NgeMahalati.* IMaskili* likaDavide.

531

53:1
AmaH. 10:4
14:1
Isiwula sithi enhliziyweni yaso:

“Akakho uNkulunkulu,”

iziphambeko zabo zimbi, ziyanengeka;

akakho owenza okuhle.

2

53:2
Rom. 3:10
UNkulunkulu esezulwini uyababheka abantwana babantu

ukubona uma kukhona yini onokuqonda,

ofuna uNkulunkulu.

3Baphambukile bonke,

bonakele bonke;

akakho owenza okuhle,

akakho noyedwa.

4Abanakwazi yini abenza okubi,

abadla abantu bami njengalokhu bedla isinkwa,

bengakhuleki kuNkulunkulu.

5Besaba nokwesaba,

lapho kungekho okwesabisayo;

ngokuba uNkulunkulu wasakaza amathambo akhe owamisa ngakuwe;

wena ubajabhisile,

ngokuba uNkulunkulu ubalahlile.

6

53:6
Gen. 49:18
Luk. 10:24
Sengathi kungavela ukusindiswa kuka-Israyeli eSiyoni.

Kuyakuthi lapho uNkulunkulu eguqula ukuthunjwa kwabantu bakhe,

uJakobe ethabe, u-Israyeli ajabule.

54

Umkhuleko wocela ukusindiswa ezitheni

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. IMaskili* likaDavide ekufikeni kwabaseZifi bethi kuSawule: “UDavide ucashile kithina.”

541

54:1
AmaH. 20:1
31:3
Nkulunkulu, ngisindise ngegama lakho,

ngahlulele ngamandla akho.

2Nkulunkulu, yizwa umkhuleko wami,

ubeke indlebe emazwini omlomo wami.

3

54:3
AmaH. 10:4
Ngokuba abafo bangivukele;

izidlova zifuna umphefumulo wami;

azimbekile uNkulunkulu phambi kwazo. Sela*

4Bheka, uNkulunkulu ungumsizi wami;

iNkosi ikubo abaphasa umphefumulo wami.

5Uyabuyisela okubi ezitheni zami;

zibhubhise ngokweqiniso lakho.

6Ngizakunikela kuwe ngesihle;

ngizakulibonga igama lakho, Jehova,

ngokuba lihle.

7

54:7
AmaH. 59:10
Ngokuba ungikhululile ekuhluphekeni konke;

neso lami libuka izitha zami, lidele.

55

Umkhuleko ngabazalwane abambumbulu

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. IMaskili* likaDavide.

551Lalela, Nkulunkulu,

umkhuleko wami,

ungazifihli ekunxuseni kwami.

2Ngizwele, ungiphendule;

ngiyayaluza ekukhaleni kwami, ngiyabubula

3ngenxa yezwi lesitha,

ngenxa yokucindezela komubi;

ngokuba bagingqela okubi phezu kwami;

bangizingela bethukuthele.

4

55:4
AmaH. 18:4
Inhliziyo yami iyathuthumela phakathi kwami;

amavuso okufa angehlele.

5Ngifikelwe luvalo nokuqhaqhazela;

ngikhwelwe ngukwesaba okukhulu.

6

55:6
Jer. 9:2
Besengithi:

“Sengathi ngingaba namaphiko njengejuba;

ngabe ngindizela ekudeni,

ngihlale khona.”

7Bheka, bengiyakubaleka, ngiye kude,

ngingenise ehlane. Sela*

8Ngabe ngiphuthuma indawo yokuphepha

emoyeni ovunguzayo nasesiphephweni.

9

55:9
Gen. 11:9
Bachithe, Nkosi,

uphambanise ulimi lwabo,

ngokuba ngibonile ubudlwangudlwangu nokuxabana emzini.

10Imini nobusuku bahamba bezungeza phezu kwezingange zawo;

okubi nokushinga kuphakathi kwawo.

11Ububi buphakathi kwawo;

imbandezelo nenkohliso akusuki esigcawini sawo.

12Ngokuba akusiso isitha esingiklolodelayo;

ngabe ngiyakuthwala;

akusiye ongizondayo oziphakamise phezu kwami;

ngabe ngamcashela;

13

55:13
2 Sam. 16:23
kepha nguwe ntanga yami,

mhlobo wami nomngane wami.

14Sasihlalisana kamnandi;

sasiya endlini kaNkulunkulu kanye nebandla elithokozayo.

15

55:15
Num. 16:23
Ukufa makubazume,

bashonele endaweni yabafileyo besezwa,

ngokuba ububi busezindlini zabo nasezinhliziyweni zabo.

16Mina ngizakukhala kuNkulunkulu;

uJehova uzakungisindisa.

17

55:17
Dan. 6:10
Kusihlwa nasekuseni nasemini ngizakuzikhalela, ngibubule,

abeselizwa izwi lami.

18

55:18
AmaH. 56:2
Uyawuhlenga umphefumulo wami ngokuthula, bangasondeli kimi,

ngokuba baningi abamelene nami.

19UNkulunkulu uzakuzwa, abaphendule,

yena okhona kwaphakade. Sela*

Yibona kambe okungekho kubo ukuphenduka,

nabangamesabiyo uNkulunkulu.

20Ubeka isandla ngakuye ohlalisene kahle naye;

udumazile isivumelwano sakhe.

21

55:21
AmaH. 57:4
59:7
Umlomo wakhe ubushelezi kunephehlwa,

kepha inhliziyo yakhe iyimpi;

amazwi akhe athambile kunamafutha;

nokho ayizinkemba ezikhokhiweyo.

22

55:22
Math. 6:25
Luk. 12:22
1 Pet. 5:7
Phonsa phezu kukaJehova umthwalo wakho, uzakukuphasa;

akayikuvuma naphakade ukuba olungileyo azanyazanyiswe.

23

55:23
AmaH. 5:6
Wena Nkulunkulu uyakubaphonsa egodini lokubhubhisa;

abantu begazi nenkohliso abayikufinyelela nasenxenyeni yezinsuku zabo;

kepha mina ngizakwethemba wena.