IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
52

Ukukhala ngobubi bomkhapheli ozigabisayo

Kumholi wokuhlabelela. IMaskili* likaDavide ekufikeni kukaDowegi wakwa-Edomi emazisa uSawule, ethi kuye: “UDavide ufikile endlini ka-Ahimeleki.”

521Uzigabiselani ngokubi wena siqhwaga na?

Umusa kaNkulunkulu umi njalo.

2

52:2
AmaH. 57:4
Ulimi lwakho lusongoza okubi njengempuco eloliweyo,

wena owenza amacebo.

3Uthanda okubi kunokuhle,

namanga kunokukhuluma ukulunga. Sela*

4Uthanda onke amazwi okubhubhisa wena lulimi lwenkohliso.

5Ngakho-ke uNkulunkulu uyakukubhidliza kuze kube phakade;

uyakukubamba, akukhiphe etendeni lakho,

akusiphule ezweni labaphilayo. Sela*

6

52:6
AmaH. 58:10
Abalungileyo bayakukubona, besabe;

bayakumhleka, bathi:

7

52:7
AmaH. 62:10
“Bheka, nasi isiqhwaga esingamenzanga uNkulunkulu abe yinqaba yaso,

kepha sethemba ingcebo yaso enkulu, siziqinisa ebubini baso.”

8

52:8
AmaH. 92:12
Kepha mina nginjengomnqumo oluhlaza

endlini kaNkulunkulu;

ngithemba umusa kaNkulunkulu njalonjalo

kuze kube phakade naphakade.

9Ngizakukudumisa kuze kube phakade, ngokuba ukwenzile;

ngizakulindela igama lakho,

ngokuba lihle phambi kwabangcwele bakho.

53

Ukukhala ngobuwula nobubi babantu

Kumholi wokuhlabelela. NgeMahalati.* IMaskili* likaDavide.

531

53:1
AmaH. 10:4
14:1
Isiwula sithi enhliziyweni yaso:

“Akakho uNkulunkulu,”

iziphambeko zabo zimbi, ziyanengeka;

akakho owenza okuhle.

2

53:2
Rom. 3:10
UNkulunkulu esezulwini uyababheka abantwana babantu

ukubona uma kukhona yini onokuqonda,

ofuna uNkulunkulu.

3Baphambukile bonke,

bonakele bonke;

akakho owenza okuhle,

akakho noyedwa.

4Abanakwazi yini abenza okubi,

abadla abantu bami njengalokhu bedla isinkwa,

bengakhuleki kuNkulunkulu.

5Besaba nokwesaba,

lapho kungekho okwesabisayo;

ngokuba uNkulunkulu wasakaza amathambo akhe owamisa ngakuwe;

wena ubajabhisile,

ngokuba uNkulunkulu ubalahlile.

6

53:6
Gen. 49:18
Luk. 10:24
Sengathi kungavela ukusindiswa kuka-Israyeli eSiyoni.

Kuyakuthi lapho uNkulunkulu eguqula ukuthunjwa kwabantu bakhe,

uJakobe ethabe, u-Israyeli ajabule.

54

Umkhuleko wocela ukusindiswa ezitheni

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. IMaskili* likaDavide ekufikeni kwabaseZifi bethi kuSawule: “UDavide ucashile kithina.”

541

54:1
AmaH. 20:1
31:3
Nkulunkulu, ngisindise ngegama lakho,

ngahlulele ngamandla akho.

2Nkulunkulu, yizwa umkhuleko wami,

ubeke indlebe emazwini omlomo wami.

3

54:3
AmaH. 10:4
Ngokuba abafo bangivukele;

izidlova zifuna umphefumulo wami;

azimbekile uNkulunkulu phambi kwazo. Sela*

4Bheka, uNkulunkulu ungumsizi wami;

iNkosi ikubo abaphasa umphefumulo wami.

5Uyabuyisela okubi ezitheni zami;

zibhubhise ngokweqiniso lakho.

6Ngizakunikela kuwe ngesihle;

ngizakulibonga igama lakho, Jehova,

ngokuba lihle.

7

54:7
AmaH. 59:10
Ngokuba ungikhululile ekuhluphekeni konke;

neso lami libuka izitha zami, lidele.