IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
51

Umkhuleko wowonileyo ebika isono, ecela umusa kuNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide ekufikeni komprofethi uNathani kuye emva kokuya kwakhe kuBati Sheba.

511Ngihawukele, Nkulunkulu,

ngokomusa wakho;

yesula iziphambeko zami ngokobubele bakho obukhulu.

2Ngigezisise ebubini bami,

ungihlanze esonweni sami.

3Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami;

isono sami siphambi kwami njalo.

4

51:4
Rom. 3:4
Ngonile kuwe wena wedwa,

ngakwenza okubi emehlweni akho,

ukuze uthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho,

uchache ekwahluleleni kwakho.

5

51:5
Gen. 8:21
Jobe 14:4
25:4
Joh. 3:6
Bheka, ngazalelwa ebubini,

umame wangithabatha esonweni.

6Bheka, uthanda iqiniso

ngaphakathi enhliziyweni;

wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo.

7

51:7
Lev. 14:4,6
Num. 19:18
Isaya 1:18
Ngihlanze ngehisopi,* ngihlambuluke;

ngigeze, ngibe mhlophe kuneqhwa.

8Ngizwise intokozo nenjabulo,

ukuze ethabe amathambo owachobozileyo.

9Fihla ubuso bakho ezonweni zami,

wesule zonke izenzo zami ezimbi.

10

51:10
Hez. 11:19
36:26
Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo,

uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami.

11Ungangilahli ebusweni bakho,

ungangemuki uMoya wakho oNgcwele.

12

51:12
Rom. 8:15
Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho,

ungiphase ngomoya ovumayo.

13Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho;

nezoni ziyakuphendukela kuwe.

14

51:14
2 Sam. 11:17
Ngikhulule ecaleni legazi, Nkulunkulu,

Nkulunkulu wensindiso yami.

Khona ulimi lwami luyakuhubela ukulunga kwakho.

15Nkosi, vula izindebe zami,

ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho.

16

51:16
AmaH. 40:6
Hos. 6:6
Ngokuba awuwuthandi umhlatshelo;

noma bengizakukunika uminikelo wokushiswa,

ubungayikuthokoza ngawo.

17

51:17
Isaya 66:2
Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo;

inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo,

Nkulunkulu, awuyikuyidelela.

18Lenzele iSiyoni okuhle ngokomusa wakho,

uzakhe izingange zaseJerusalema.

19

51:19
AmaH. 4:5
Khona uyakuyijabulela iminikelo yokulunga eshiswayo neshiswa yonke;

khona bayakunikela ngezinkunzi phezu kwe-altare lakho.