IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
50

Ukukhonza uNkulunkulu ngeqiniso

Ihubo lika-Asafa.

501UNkulunkulu uMninimandla onke,

uJehova, uyakhuluma, ubiza umhlaba

kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo.

2

50:2
AmaH. 48:2
ESiyoni eliphelele ebuhleni

uNkulunkulu uqhamile ekukhanyeni.

3

50:3
AmaH. 97:3
UNkulunkulu wethu uyeza, akayikuthula;

umlilo udla phambi kwakhe;

uphahlwe yisivunguvungu esikhulu.

4

50:4
Dut. 31:28
Ubiza izulu ngaphezulu

kanye nomhlaba ukuba ahlulele isizwe sakhe:

5“Buthelani kimi abangcwele bami

abenza isivumelwano nami ngomhlatshelo.”

6Izulu lishumayela ukulunga kwakhe,

ngokuba uNkulunkulu ungumahluleli. Sela*

7“Yizwa, sizwe sami, ngiyakukhuluma;

Israyeli, ngizakufakaza kuwe ukuthi:

NginguNkulunkulu,

uNkulunkulu wakho.

8Angiyikukujezisa ngenxa yemihlatshelo yakho;

iminikelo yakho yokushiswa iphambi kwami njalo.

9Angiyikuthatha nkunzi endlini yakho

nampongo ezibayeni zakho.

10Ngokuba zingezami zonke izilwane zehlathi,

nezinkomo zasezintabeni eziyizinkulungwane.

11Ngiyazazi zonke izinyoni zasezintabeni,

nezilwane zasendle zaziwa yimi.

12

50:12
AmaH. 24:1
Uma bengilambile,

bengingekutshele wena,

ngokuba ungowami umhlaba wonke nokugcwala kwawo.

13

50:13
Isaya 1:11
Mika 6:7
Ngiyakudla yini inyama yezinkunzi,

ngiphuze igazi lezimpongo, na?

14

50:14
Heb. 13:15
Nikela kuNkulunkulu umnikelo wokubonga,

uzigcwalise izithembiso zakho koPhezukonke;

15

50:15
AmaH. 13:5
Math. 7:7
ngibize ngosuku lwenhlupheko;

ngiyakukukhulula,

wena uyakungidumisa.”

16

50:16
Rom. 2:17
Kepha komubi uNkulunkulu uthi:

“Yini ukuba ushumayele izimiso zami,

uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho,

17ingani uyazonda ukuqondiswa,

amazwi ami uwalahla emva kwakho, na?

18

50:18
IzA. 29:24
Uma ubona isela, uvumelana nalo;

neziphingi uhlanganyela nazo.

19Umlomo wakho uwuyekela ebubini;

ulimi lwakho luqamba inkohliso.

20Uhlala uhleba umfowenu;

unyevuza indodana kanyoko.

21Lokho ukwenzile, ngathula;

ushaye sengathi nginjengawe;

ngizakukulaya, ngikubeke phambi kwamehlo akho.

22“Qaphelani lokho nina enikhohlwa uNkulunkulu,

funa nginidwengule,

kungabikho osindisayo.

23

50:23
AmaH. 91:16
Luk. 2:30
Onikela ngomnikelo wokubonga uyangidumisa;

oqaphela indlela yakhe

ngiyakumbonisa insindiso kaNkulunkulu.”

51

Umkhuleko wowonileyo ebika isono, ecela umusa kuNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide ekufikeni komprofethi uNathani kuye emva kokuya kwakhe kuBati Sheba.

511Ngihawukele, Nkulunkulu,

ngokomusa wakho;

yesula iziphambeko zami ngokobubele bakho obukhulu.

2Ngigezisise ebubini bami,

ungihlanze esonweni sami.

3Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami;

isono sami siphambi kwami njalo.

4

51:4
Rom. 3:4
Ngonile kuwe wena wedwa,

ngakwenza okubi emehlweni akho,

ukuze uthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho,

uchache ekwahluleleni kwakho.

5

51:5
Gen. 8:21
Jobe 14:4
25:4
Joh. 3:6
Bheka, ngazalelwa ebubini,

umame wangithabatha esonweni.

6Bheka, uthanda iqiniso

ngaphakathi enhliziyweni;

wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo.

7

51:7
Lev. 14:4,6
Num. 19:18
Isaya 1:18
Ngihlanze ngehisopi,* ngihlambuluke;

ngigeze, ngibe mhlophe kuneqhwa.

8Ngizwise intokozo nenjabulo,

ukuze ethabe amathambo owachobozileyo.

9Fihla ubuso bakho ezonweni zami,

wesule zonke izenzo zami ezimbi.

10

51:10
Hez. 11:19
36:26
Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo,

uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami.

11Ungangilahli ebusweni bakho,

ungangemuki uMoya wakho oNgcwele.

12

51:12
Rom. 8:15
Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho,

ungiphase ngomoya ovumayo.

13Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho;

nezoni ziyakuphendukela kuwe.

14

51:14
2 Sam. 11:17
Ngikhulule ecaleni legazi, Nkulunkulu,

Nkulunkulu wensindiso yami.

Khona ulimi lwami luyakuhubela ukulunga kwakho.

15Nkosi, vula izindebe zami,

ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho.

16

51:16
AmaH. 40:6
Hos. 6:6
Ngokuba awuwuthandi umhlatshelo;

noma bengizakukunika uminikelo wokushiswa,

ubungayikuthokoza ngawo.

17

51:17
Isaya 66:2
Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo;

inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo,

Nkulunkulu, awuyikuyidelela.

18Lenzele iSiyoni okuhle ngokomusa wakho,

uzakhe izingange zaseJerusalema.

19

51:19
AmaH. 4:5
Khona uyakuyijabulela iminikelo yokulunga eshiswayo neshiswa yonke;

khona bayakunikela ngezinkunzi phezu kwe-altare lakho.

52

Ukukhala ngobubi bomkhapheli ozigabisayo

Kumholi wokuhlabelela. IMaskili* likaDavide ekufikeni kukaDowegi wakwa-Edomi emazisa uSawule, ethi kuye: “UDavide ufikile endlini ka-Ahimeleki.”

521Uzigabiselani ngokubi wena siqhwaga na?

Umusa kaNkulunkulu umi njalo.

2

52:2
AmaH. 57:4
Ulimi lwakho lusongoza okubi njengempuco eloliweyo,

wena owenza amacebo.

3Uthanda okubi kunokuhle,

namanga kunokukhuluma ukulunga. Sela*

4Uthanda onke amazwi okubhubhisa wena lulimi lwenkohliso.

5Ngakho-ke uNkulunkulu uyakukubhidliza kuze kube phakade;

uyakukubamba, akukhiphe etendeni lakho,

akusiphule ezweni labaphilayo. Sela*

6

52:6
AmaH. 58:10
Abalungileyo bayakukubona, besabe;

bayakumhleka, bathi:

7

52:7
AmaH. 62:10
“Bheka, nasi isiqhwaga esingamenzanga uNkulunkulu abe yinqaba yaso,

kepha sethemba ingcebo yaso enkulu, siziqinisa ebubini baso.”

8

52:8
AmaH. 92:12
Kepha mina nginjengomnqumo oluhlaza

endlini kaNkulunkulu;

ngithemba umusa kaNkulunkulu njalonjalo

kuze kube phakade naphakade.

9Ngizakukudumisa kuze kube phakade, ngokuba ukwenzile;

ngizakulindela igama lakho,

ngokuba lihle phambi kwabangcwele bakho.