IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
49

Ubuze benhlanhla yababi

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Ihubo.

491Yizwani lokhu nonke nina bantu;

bekani indlebe nina nonke enakhileyo ezweni,

2abantukazana nezikhulu,

abacebileyo nabampofu.

3Umlomo wami uzakukhuluma ukuhlakanipha,

ukuzindla kwenhliziyo yami kuzakuba ngokokuqonda.

4

49:4
AmaH. 78:2
Ngizakubeka indlebe yami kuso isaga,

ngiphenye imfumbe yami ngehabhu.*

5Bengizakwesabelani ezinsukwini ezimbi,

lapha ububi babangizingelayo bungihaqa,

6labo abathemba imfuyo yabo

bezigabisa ngomcebo wabo omkhulu, na?

7Umuntu angemhlenge umfowabo,

angemnike uNkulunkulu ihlawulo ngaye.

8Ngokuba ukuhlengwa komphefumulo wabo kubiza kakhulu;

akunakuphela nanini

9ukuba aphile njalo, angaboni ukubola.

10

49:10
Shum. 2:16,18
Jer. 17:11
Qha, uyakubona ukuthi abahlakaniphileyo bayafa

nokuthi isiwula kanye nesiphukuphuku ziyabhubha,

imfuyo yabo bayishiyele abanye.

11Ukucabanga kwabo kuthi izindlu zabo

zizakuma kuze kube phakade,

nemizi yabo ezizukulwaneni ngezizukulwane;

amazwe abo bawabiza ngamagama abo.

12

49:12
Shum. 3:19
Kepha umuntu, nokuba enodumo, akayikuma;

ufana nezilwane ezibhubhayo.

13Le ndlela yabo ingubuwula babo,

balandelwa ngabavumela umlomo wabo. Sela*

14Baqhutshelwa endaweni yabafileyo njengezimvu;

ukufa kuyakubalusa,

abaqotho babuse phezu kwabo ngakusasa,

isimo sabo siqedwe yindawo yabafileyo,

bangabe besaba nandlu.

15Kepha uNkulunkulu uyakuwukhulula umphefumulo wami

esandleni sendawo yabafileyo, ngokuba uyakungamukela. Sela*

16

49:16
AmaH. 37:1,7
Ungesabi, nxa umuntu eceba,

nxa ubukhosi bendlu yakhe banda.

17

49:17
Jobe 27:16
AmaH. 39:6
Luk. 12:15
Ngokuba ekufeni kwakhe akayikuphatha lutho;

ubukhosi bakhe abuyikwehla naye.

18Noma ebusisa umphefumulo wakhe esaphila,

futhi abantu bekudumisa,

ngokuba uzondle kahle,

19nokho uyakuya esizukulwaneni sawoyise;

abayikukubona ukukhanya naphakade.

20Umuntu onodumo engenakuqonda unjengezilwane ezibhubhayo.

50

Ukukhonza uNkulunkulu ngeqiniso

Ihubo lika-Asafa.

501UNkulunkulu uMninimandla onke,

uJehova, uyakhuluma, ubiza umhlaba

kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo.

2

50:2
AmaH. 48:2
ESiyoni eliphelele ebuhleni

uNkulunkulu uqhamile ekukhanyeni.

3

50:3
AmaH. 97:3
UNkulunkulu wethu uyeza, akayikuthula;

umlilo udla phambi kwakhe;

uphahlwe yisivunguvungu esikhulu.

4

50:4
Dut. 31:28
Ubiza izulu ngaphezulu

kanye nomhlaba ukuba ahlulele isizwe sakhe:

5“Buthelani kimi abangcwele bami

abenza isivumelwano nami ngomhlatshelo.”

6Izulu lishumayela ukulunga kwakhe,

ngokuba uNkulunkulu ungumahluleli. Sela*

7“Yizwa, sizwe sami, ngiyakukhuluma;

Israyeli, ngizakufakaza kuwe ukuthi:

NginguNkulunkulu,

uNkulunkulu wakho.

8Angiyikukujezisa ngenxa yemihlatshelo yakho;

iminikelo yakho yokushiswa iphambi kwami njalo.

9Angiyikuthatha nkunzi endlini yakho

nampongo ezibayeni zakho.

10Ngokuba zingezami zonke izilwane zehlathi,

nezinkomo zasezintabeni eziyizinkulungwane.

11Ngiyazazi zonke izinyoni zasezintabeni,

nezilwane zasendle zaziwa yimi.

12

50:12
AmaH. 24:1
Uma bengilambile,

bengingekutshele wena,

ngokuba ungowami umhlaba wonke nokugcwala kwawo.

13

50:13
Isaya 1:11
Mika 6:7
Ngiyakudla yini inyama yezinkunzi,

ngiphuze igazi lezimpongo, na?

14

50:14
Heb. 13:15
Nikela kuNkulunkulu umnikelo wokubonga,

uzigcwalise izithembiso zakho koPhezukonke;

15

50:15
AmaH. 13:5
Math. 7:7
ngibize ngosuku lwenhlupheko;

ngiyakukukhulula,

wena uyakungidumisa.”

16

50:16
Rom. 2:17
Kepha komubi uNkulunkulu uthi:

“Yini ukuba ushumayele izimiso zami,

uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho,

17ingani uyazonda ukuqondiswa,

amazwi ami uwalahla emva kwakho, na?

18

50:18
IzA. 29:24
Uma ubona isela, uvumelana nalo;

neziphingi uhlanganyela nazo.

19Umlomo wakho uwuyekela ebubini;

ulimi lwakho luqamba inkohliso.

20Uhlala uhleba umfowenu;

unyevuza indodana kanyoko.

21Lokho ukwenzile, ngathula;

ushaye sengathi nginjengawe;

ngizakukulaya, ngikubeke phambi kwamehlo akho.

22“Qaphelani lokho nina enikhohlwa uNkulunkulu,

funa nginidwengule,

kungabikho osindisayo.

23

50:23
AmaH. 91:16
Luk. 2:30
Onikela ngomnikelo wokubonga uyangidumisa;

oqaphela indlela yakhe

ngiyakumbonisa insindiso kaNkulunkulu.”

51

Umkhuleko wowonileyo ebika isono, ecela umusa kuNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide ekufikeni komprofethi uNathani kuye emva kokuya kwakhe kuBati Sheba.

511Ngihawukele, Nkulunkulu,

ngokomusa wakho;

yesula iziphambeko zami ngokobubele bakho obukhulu.

2Ngigezisise ebubini bami,

ungihlanze esonweni sami.

3Ngokuba ngiyazazi iziphambeko zami;

isono sami siphambi kwami njalo.

4

51:4
Rom. 3:4
Ngonile kuwe wena wedwa,

ngakwenza okubi emehlweni akho,

ukuze uthiwe ulungile ekukhulumeni kwakho,

uchache ekwahluleleni kwakho.

5

51:5
Gen. 8:21
Jobe 14:4
25:4
Joh. 3:6
Bheka, ngazalelwa ebubini,

umame wangithabatha esonweni.

6Bheka, uthanda iqiniso

ngaphakathi enhliziyweni;

wongifundisa ukuhlakanipha ekujuleni kwenhliziyo.

7

51:7
Lev. 14:4,6
Num. 19:18
Isaya 1:18
Ngihlanze ngehisopi,* ngihlambuluke;

ngigeze, ngibe mhlophe kuneqhwa.

8Ngizwise intokozo nenjabulo,

ukuze ethabe amathambo owachobozileyo.

9Fihla ubuso bakho ezonweni zami,

wesule zonke izenzo zami ezimbi.

10

51:10
Hez. 11:19
36:26
Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo,

uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami.

11Ungangilahli ebusweni bakho,

ungangemuki uMoya wakho oNgcwele.

12

51:12
Rom. 8:15
Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho,

ungiphase ngomoya ovumayo.

13Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho;

nezoni ziyakuphendukela kuwe.

14

51:14
2 Sam. 11:17
Ngikhulule ecaleni legazi, Nkulunkulu,

Nkulunkulu wensindiso yami.

Khona ulimi lwami luyakuhubela ukulunga kwakho.

15Nkosi, vula izindebe zami,

ukuze umlomo wami ulande ngodumo lwakho.

16

51:16
AmaH. 40:6
Hos. 6:6
Ngokuba awuwuthandi umhlatshelo;

noma bengizakukunika uminikelo wokushiswa,

ubungayikuthokoza ngawo.

17

51:17
Isaya 66:2
Iminikelo kaNkulunkulu ingumoya owaphukileyo;

inhliziyo eyaphukileyo nedabukileyo,

Nkulunkulu, awuyikuyidelela.

18Lenzele iSiyoni okuhle ngokomusa wakho,

uzakhe izingange zaseJerusalema.

19

51:19
AmaH. 4:5
Khona uyakuyijabulela iminikelo yokulunga eshiswayo neshiswa yonke;

khona bayakunikela ngezinkunzi phezu kwe-altare lakho.