IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
50

Ukukhonza uNkulunkulu ngeqiniso

Ihubo lika-Asafa.

501UNkulunkulu uMninimandla onke,

uJehova, uyakhuluma, ubiza umhlaba

kusukela ekuphumeni kwelanga kuze kube sekushoneni kwalo.

2

50:2
AmaH. 48:2
ESiyoni eliphelele ebuhleni

uNkulunkulu uqhamile ekukhanyeni.

3

50:3
AmaH. 97:3
UNkulunkulu wethu uyeza, akayikuthula;

umlilo udla phambi kwakhe;

uphahlwe yisivunguvungu esikhulu.

4

50:4
Dut. 31:28
Ubiza izulu ngaphezulu

kanye nomhlaba ukuba ahlulele isizwe sakhe:

5“Buthelani kimi abangcwele bami

abenza isivumelwano nami ngomhlatshelo.”

6Izulu lishumayela ukulunga kwakhe,

ngokuba uNkulunkulu ungumahluleli. Sela*

7“Yizwa, sizwe sami, ngiyakukhuluma;

Israyeli, ngizakufakaza kuwe ukuthi:

NginguNkulunkulu,

uNkulunkulu wakho.

8Angiyikukujezisa ngenxa yemihlatshelo yakho;

iminikelo yakho yokushiswa iphambi kwami njalo.

9Angiyikuthatha nkunzi endlini yakho

nampongo ezibayeni zakho.

10Ngokuba zingezami zonke izilwane zehlathi,

nezinkomo zasezintabeni eziyizinkulungwane.

11Ngiyazazi zonke izinyoni zasezintabeni,

nezilwane zasendle zaziwa yimi.

12

50:12
AmaH. 24:1
Uma bengilambile,

bengingekutshele wena,

ngokuba ungowami umhlaba wonke nokugcwala kwawo.

13

50:13
Isaya 1:11
Mika 6:7
Ngiyakudla yini inyama yezinkunzi,

ngiphuze igazi lezimpongo, na?

14

50:14
Heb. 13:15
Nikela kuNkulunkulu umnikelo wokubonga,

uzigcwalise izithembiso zakho koPhezukonke;

15

50:15
AmaH. 13:5
Math. 7:7
ngibize ngosuku lwenhlupheko;

ngiyakukukhulula,

wena uyakungidumisa.”

16

50:16
Rom. 2:17
Kepha komubi uNkulunkulu uthi:

“Yini ukuba ushumayele izimiso zami,

uphathe isivumelwano sami ngomlomo wakho,

17ingani uyazonda ukuqondiswa,

amazwi ami uwalahla emva kwakho, na?

18

50:18
IzA. 29:24
Uma ubona isela, uvumelana nalo;

neziphingi uhlanganyela nazo.

19Umlomo wakho uwuyekela ebubini;

ulimi lwakho luqamba inkohliso.

20Uhlala uhleba umfowenu;

unyevuza indodana kanyoko.

21Lokho ukwenzile, ngathula;

ushaye sengathi nginjengawe;

ngizakukulaya, ngikubeke phambi kwamehlo akho.

22“Qaphelani lokho nina enikhohlwa uNkulunkulu,

funa nginidwengule,

kungabikho osindisayo.

23

50:23
AmaH. 91:16
Luk. 2:30
Onikela ngomnikelo wokubonga uyangidumisa;

oqaphela indlela yakhe

ngiyakumbonisa insindiso kaNkulunkulu.”