IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
5

Umkhuleko wocela ukuvikelwa kwababi

Kumholi wokuhlabelela. NgeNehiloti.* Ihubo likaDavide.

51

5:1
AmaH. 17:1
Yizwa amazwi ami, Jehova,

uqaphele ukuzindla kwami.

2Yizwa izwi lokukhala kwami,

Nkosi yami, Nkulunkulu wami,

ngokuba ngithandaza kuwe.

3

5:3
AmaH. 55:17
63:1,6
Jehova, ekuseni uyalizwa izwi lami;

ekuseni ngiyakuzibika kuwe, ngilinde.

4Ngokuba wena awusiye uNkulunkulu othanda okubi;

omubi akanakuhlala kuwe.

5Abazidlayo abayikuma phambi kwamehlo akho;

uyabazonda bonke abenza okubi.

6

5:6
AmaH. 55:23
IzE. 5:5,10
Uyabhubhisa abakhuluma amanga;

uJehova uyamenyanya umuntu wegazi nowenkohliso.

7Kepha mina ngiyakungena endlini yakho

ngobuningi bomusa wakho,

ngikhothame ngokukuhlonipha,

ngibhekene nendawo yakho engcwele.

8

5:8
AmaH. 25:4
27:11
Jehova, ngihole ngokulunga kwakho

ngenxa yezitha zami,

ulungise indlela yakho phambi kobuso bami.

9

5:9
Rom. 3:13
Ngokuba alikho iqiniso emlonyeni wabo;

izibilini zabo zingukonakala:

umphimbo wabo uyithuna elivulekileyo;

bayathopha ngolimi lwabo.

10Balahle ngecala, Nkulunkulu.

Mabawe ngenxa yamacebo abo,

ubawise ngobuningi beziphambeko zabo,

ngokuba bahlubukile kuwe.

11

5:11
Isaya 65:13
Kepha mabajabule bonke abathemba kuwe,

bahalalise kuze kube phakade,

abathanda igama lakho bethabela kuwe.

12

5:12
AmaH. 103:4
Ngokuba wena Jehova uyambusisa olungileyo;

umphahla ngomusa njengesihlangu.