IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
49

Ubuze benhlanhla yababi

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Ihubo.

491Yizwani lokhu nonke nina bantu;

bekani indlebe nina nonke enakhileyo ezweni,

2abantukazana nezikhulu,

abacebileyo nabampofu.

3Umlomo wami uzakukhuluma ukuhlakanipha,

ukuzindla kwenhliziyo yami kuzakuba ngokokuqonda.

4

49:4
AmaH. 78:2
Ngizakubeka indlebe yami kuso isaga,

ngiphenye imfumbe yami ngehabhu.*

5Bengizakwesabelani ezinsukwini ezimbi,

lapha ububi babangizingelayo bungihaqa,

6labo abathemba imfuyo yabo

bezigabisa ngomcebo wabo omkhulu, na?

7Umuntu angemhlenge umfowabo,

angemnike uNkulunkulu ihlawulo ngaye.

8Ngokuba ukuhlengwa komphefumulo wabo kubiza kakhulu;

akunakuphela nanini

9ukuba aphile njalo, angaboni ukubola.

10

49:10
Shum. 2:16,18
Jer. 17:11
Qha, uyakubona ukuthi abahlakaniphileyo bayafa

nokuthi isiwula kanye nesiphukuphuku ziyabhubha,

imfuyo yabo bayishiyele abanye.

11Ukucabanga kwabo kuthi izindlu zabo

zizakuma kuze kube phakade,

nemizi yabo ezizukulwaneni ngezizukulwane;

amazwe abo bawabiza ngamagama abo.

12

49:12
Shum. 3:19
Kepha umuntu, nokuba enodumo, akayikuma;

ufana nezilwane ezibhubhayo.

13Le ndlela yabo ingubuwula babo,

balandelwa ngabavumela umlomo wabo. Sela*

14Baqhutshelwa endaweni yabafileyo njengezimvu;

ukufa kuyakubalusa,

abaqotho babuse phezu kwabo ngakusasa,

isimo sabo siqedwe yindawo yabafileyo,

bangabe besaba nandlu.

15Kepha uNkulunkulu uyakuwukhulula umphefumulo wami

esandleni sendawo yabafileyo, ngokuba uyakungamukela. Sela*

16

49:16
AmaH. 37:1,7
Ungesabi, nxa umuntu eceba,

nxa ubukhosi bendlu yakhe banda.

17

49:17
Jobe 27:16
AmaH. 39:6
Luk. 12:15
Ngokuba ekufeni kwakhe akayikuphatha lutho;

ubukhosi bakhe abuyikwehla naye.

18Noma ebusisa umphefumulo wakhe esaphila,

futhi abantu bekudumisa,

ngokuba uzondle kahle,

19nokho uyakuya esizukulwaneni sawoyise;

abayikukubona ukukhanya naphakade.

20Umuntu onodumo engenakuqonda unjengezilwane ezibhubhayo.