IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
48

Ngobuhle bomuzi kaNkulunkulu waseSiyoni

Igama. Ihubo lamadodana kaKora.

481

48:1
AmaH. 76:1
Mkhulu uJehova, udunyiswa kakhulu

emzini kaNkulunkulu wethu entabeni yakhe engcwele.

2

48:2
Math. 5:35
Inhle ngokuphakama,

ingukuthokoza komhlaba wonke

intaba yaseSiyoni emaceleni asenyakatho,

umuzi weNkosi enkulu.

3

48:3
AmaH. 46:5
UNkulunkulu uyaziwa ezindlini zawo zobukhosi

ukuthi uyinqaba.

4

48:4
2 IziKr. 20:1
Ngokuba bheka, amakhosi abuthana;

aqhubeka kanyekanye.

5Abona, ayesemangala;

ashaywa luvalo, aphaphatheka.

6Ehlelwa lapho ngukuthuthumela,

yivuso njengakobelethayo.

7

48:7
Isaya 33:23
Ngomoya wasempumalanga

waphula imikhumbi yaseTharishishi.

8Njengalokho sizwile,

kanjalo sikubonile

emzini kaJehova Sebawoti,

emzini kaNkulunkulu wethu;

uNkulunkulu uyakuwumisa kuze kube phakade. Sela*

9Siyazindla ngomusa wakho, Jehova,

siphakathi ethempelini lakho.

10Njengalo igama lakho, Nkulunkulu,

kunjalo ukubongwa kwakho kuze kube semikhawulweni yomhlaba;

isandla sakho sokunene sigcwele ukulunga.

11Mayijabule intaba yaseSiyoni,

kwethabe amadodakazi akwaJuda ngenxa yezahlulelo zakho.

12Zungezani iSiyoni, nilikake,

nibale imibhoshongo yalo.

13Qaphelani izindonga zalo,

nidabule izindlu zalo zobukhosi,

ukuze nilandisele isizukulwane esizayo.

14Ngokuba lo Nkulunkulu, unguNkulunkulu wethu phakade naphakade;

uzakusihola kuze kube sekufeni.