IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
47

UNkulunkulu ungumbusi wezinto zonke

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Ihubo.

471

47:1
AmaH. 66:1
Shayani izandla, zizwe zonke;

hlokomani kuNkulunkulu ngezwi lokuhalalisa.

2

47:2
Zak. 14:9
Mal. 1:14
Ngokuba uJehova oPhezukonke uyesabeka;

uyinkosi enkulu phezu komhlaba wonke.

3

47:3
AmaH. 18:48
Wathobisa abantu phansi kwethu,

nezizwe phansi kwezinyawo zethu.

4Wasikhethela ifa lethu,

udumo lukaJakobe amthandayo. Sela*

5

47:5
AmaH. 68:18
UNkulunkulu wenyukile ngokuhlokoma,

uJehova ngokukhala kwecilongo.

6Hubelani uNkulunkulu, hubani!

Hubelani iNkosi yethu, hubani!

7Ngokuba uNkulunkulu uyinkosi yomhlaba wonke;

hubani ihubo!

8

47:8
AmaH. 22:28
UNkulunkulu uyabusa izizwe;

uNkulunkulu uhlezi esihlalweni sakhe esingcwele sobukhosi.

9

47:9
AmaH. 68:31
97:9
Izikhulu zabantu zibuthene,

zibe yisizwe sikaNkulunkulu ka-Abrahama,

ngokuba izihlangu zomhlaba zingezikaNkulunkulu;

uphakeme kakhulu.

48

Ngobuhle bomuzi kaNkulunkulu waseSiyoni

Igama. Ihubo lamadodana kaKora.

481

48:1
AmaH. 76:1
Mkhulu uJehova, udunyiswa kakhulu

emzini kaNkulunkulu wethu entabeni yakhe engcwele.

2

48:2
Math. 5:35
Inhle ngokuphakama,

ingukuthokoza komhlaba wonke

intaba yaseSiyoni emaceleni asenyakatho,

umuzi weNkosi enkulu.

3

48:3
AmaH. 46:5
UNkulunkulu uyaziwa ezindlini zawo zobukhosi

ukuthi uyinqaba.

4

48:4
2 IziKr. 20:1
Ngokuba bheka, amakhosi abuthana;

aqhubeka kanyekanye.

5Abona, ayesemangala;

ashaywa luvalo, aphaphatheka.

6Ehlelwa lapho ngukuthuthumela,

yivuso njengakobelethayo.

7

48:7
Isaya 33:23
Ngomoya wasempumalanga

waphula imikhumbi yaseTharishishi.

8Njengalokho sizwile,

kanjalo sikubonile

emzini kaJehova Sebawoti,

emzini kaNkulunkulu wethu;

uNkulunkulu uyakuwumisa kuze kube phakade. Sela*

9Siyazindla ngomusa wakho, Jehova,

siphakathi ethempelini lakho.

10Njengalo igama lakho, Nkulunkulu,

kunjalo ukubongwa kwakho kuze kube semikhawulweni yomhlaba;

isandla sakho sokunene sigcwele ukulunga.

11Mayijabule intaba yaseSiyoni,

kwethabe amadodakazi akwaJuda ngenxa yezahlulelo zakho.

12Zungezani iSiyoni, nilikake,

nibale imibhoshongo yalo.

13Qaphelani izindonga zalo,

nidabule izindlu zalo zobukhosi,

ukuze nilandisele isizukulwane esizayo.

14Ngokuba lo Nkulunkulu, unguNkulunkulu wethu phakade naphakade;

uzakusihola kuze kube sekufeni.

49

Ubuze benhlanhla yababi

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Ihubo.

491Yizwani lokhu nonke nina bantu;

bekani indlebe nina nonke enakhileyo ezweni,

2abantukazana nezikhulu,

abacebileyo nabampofu.

3Umlomo wami uzakukhuluma ukuhlakanipha,

ukuzindla kwenhliziyo yami kuzakuba ngokokuqonda.

4

49:4
AmaH. 78:2
Ngizakubeka indlebe yami kuso isaga,

ngiphenye imfumbe yami ngehabhu.*

5Bengizakwesabelani ezinsukwini ezimbi,

lapha ububi babangizingelayo bungihaqa,

6labo abathemba imfuyo yabo

bezigabisa ngomcebo wabo omkhulu, na?

7Umuntu angemhlenge umfowabo,

angemnike uNkulunkulu ihlawulo ngaye.

8Ngokuba ukuhlengwa komphefumulo wabo kubiza kakhulu;

akunakuphela nanini

9ukuba aphile njalo, angaboni ukubola.

10

49:10
Shum. 2:16,18
Jer. 17:11
Qha, uyakubona ukuthi abahlakaniphileyo bayafa

nokuthi isiwula kanye nesiphukuphuku ziyabhubha,

imfuyo yabo bayishiyele abanye.

11Ukucabanga kwabo kuthi izindlu zabo

zizakuma kuze kube phakade,

nemizi yabo ezizukulwaneni ngezizukulwane;

amazwe abo bawabiza ngamagama abo.

12

49:12
Shum. 3:19
Kepha umuntu, nokuba enodumo, akayikuma;

ufana nezilwane ezibhubhayo.

13Le ndlela yabo ingubuwula babo,

balandelwa ngabavumela umlomo wabo. Sela*

14Baqhutshelwa endaweni yabafileyo njengezimvu;

ukufa kuyakubalusa,

abaqotho babuse phezu kwabo ngakusasa,

isimo sabo siqedwe yindawo yabafileyo,

bangabe besaba nandlu.

15Kepha uNkulunkulu uyakuwukhulula umphefumulo wami

esandleni sendawo yabafileyo, ngokuba uyakungamukela. Sela*

16

49:16
AmaH. 37:1,7
Ungesabi, nxa umuntu eceba,

nxa ubukhosi bendlu yakhe banda.

17

49:17
Jobe 27:16
AmaH. 39:6
Luk. 12:15
Ngokuba ekufeni kwakhe akayikuphatha lutho;

ubukhosi bakhe abuyikwehla naye.

18Noma ebusisa umphefumulo wakhe esaphila,

futhi abantu bekudumisa,

ngokuba uzondle kahle,

19nokho uyakuya esizukulwaneni sawoyise;

abayikukubona ukukhanya naphakade.

20Umuntu onodumo engenakuqonda unjengezilwane ezibhubhayo.