IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
47

UNkulunkulu ungumbusi wezinto zonke

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Ihubo.

471

47:1
AmaH. 66:1
Shayani izandla, zizwe zonke;

hlokomani kuNkulunkulu ngezwi lokuhalalisa.

2

47:2
Zak. 14:9
Mal. 1:14
Ngokuba uJehova oPhezukonke uyesabeka;

uyinkosi enkulu phezu komhlaba wonke.

3

47:3
AmaH. 18:48
Wathobisa abantu phansi kwethu,

nezizwe phansi kwezinyawo zethu.

4Wasikhethela ifa lethu,

udumo lukaJakobe amthandayo. Sela*

5

47:5
AmaH. 68:18
UNkulunkulu wenyukile ngokuhlokoma,

uJehova ngokukhala kwecilongo.

6Hubelani uNkulunkulu, hubani!

Hubelani iNkosi yethu, hubani!

7Ngokuba uNkulunkulu uyinkosi yomhlaba wonke;

hubani ihubo!

8

47:8
AmaH. 22:28
UNkulunkulu uyabusa izizwe;

uNkulunkulu uhlezi esihlalweni sakhe esingcwele sobukhosi.

9

47:9
AmaH. 68:31
97:9
Izikhulu zabantu zibuthene,

zibe yisizwe sikaNkulunkulu ka-Abrahama,

ngokuba izihlangu zomhlaba zingezikaNkulunkulu;

uphakeme kakhulu.