IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
46

INkosi yethu iyinqaba

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Nge-Alamoti.* Igama.

461UNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu;

ufunyaniswa elusizo impela ekuhluphekeni.

2Ngakho-ke asiyikwesaba

nokuba kuguquka umhlaba,

nezintaba zidilikela ekujuleni kolwandle,

3

46:3
AmaH. 65:7
Isaya 17:12
nokuba amanzi alo ehlokoma,

ekhephuza,

nezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo. Sela*

4

46:4
AmaH. 48:1
Ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu,

indlu engcwele yoPhezukonke.

5

46:5
AmaH. 30:5
UNkulunkulu uphakathi kwawo,

awuyikuzanyazanyiswa;

uNkulunkulu uyakuwusiza ngovivi lokusa.

6Izizwe ziyaxokozela;

imibuso iyazamazama;

uphumisela izwi lakhe,

umhlaba uncibilike.

7

46:7
Rom. 8:31
UJehova Sebawoti unathi;

uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Sela*

8

46:8
AmaH. 66:5
Wozani nibone izenzo zikaJehova,

izincithakalo azenzileyo emhlabeni.

9

46:9
AmaH. 76:3
Uphelisa ukulwa kuze kube semikhawulweni yomhlaba;

uyaphula umnsalo,

anqume umkhonto,

izinqola zempi azishise ngomlilo.

10

46:10
Isaya 30:15
Thulani, niqonde ukuthi mina nginguNkulunkulu;

ngiyakuphakama phakathi kwabezizwe,

ngiphakame emhlabeni.

11UJehova Sebawoti unathi;

uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Sela*