IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
45

Inkosi nomlobokazi wayo

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze. Elamadodana kaKora. IMaskili.* Igama lothando.

451

45:1
AmaH. 2:6
Inhliziyo yami iyachichima ngendaba enhle;

ngikhuluma igama engiliqambe ngenkosi;

ulimi lwami lulusiba loloba ngokushesha.

2

45:2
IsiHlab. 5:10
Luk. 4:22
Umuhle wena kunabantwana babantu;

ubuhle buthululelwe ezindebeni zakho;

ngakho-ke uNkulunkulu ukubusisile kuze kube phakade.

3Bophela inkemba yakho okhalweni lwakho wena qhawe,

kube ngukuphakama kwakho nobukhosi bakho.

4

45:4
AmaH. 72:4
Hlahlameleka ebukhosini bakho,

uqhubeke ngenxa yeqiniso nokuthobeka nokulunga;

isandla sakho sokunene siyakukufundisa izinto ezesabekayo.

5Imicibisholo yakho ibukhali,

izizwe ziyawa phansi kwakho;

isenhliziyweni yezitha zenkosi.

6

45:6
2 Sam. 7:13,16
AmaH. 89:4
Heb. 1:8
Isihlalo sakho sobukhosi, Nkulunkulu,

singesaphakade naphakade;

intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho.

7Ukuthandile ukulunga,

wakuzonda okubi:

ngakho-ke uNkulunkulu,

uNkulunkulu wakho,

ukugcobile ngamafutha enjabulo ngokungaphezu kwabangane bakho.

8Zonke izingubo zakho ziqholiwe ngenhlaka, nenhlaba, nekasiya;*

ezindlini zobukhosi zophondo lwendlovu

ukubethwa kwezingubhu zezintambo kukujabulisile.

9Amadodakazi amakhosi aphakathi kwabesifazane bakho abadumileyo;

inkosikazi imi ngakwesokunene sakho,

ihlobe igolide lase-Ofiri.

10

45:10
Gen. 12:1
Mawuzwe-ke, ndodakazi,

uqaphele, ubeke indlebe yakho,

ukhohlwe isizwe sakini nendlu kayihlo,

11yikhona inkosi izakubuthanda ubuhle bakho,

ngokuba yona iyinkosi yakho, woyikhothamela.

12

45:12
AmaH. 68:29
Isaya 23:18
60:6
Indodakazi yaseTire, yebo, nabacebileyo babantu

bancenga umusa wakho ngesipho.

13Indodakazi yenkosi inhle kakhulu, ilapho phakathi;

ingubo yayo yalukiwe ngegolide.

14Iyiswa enkosini igqoke izingubo ezifekethisiweyo;

izintombi ezingabangane bayo ziyayilandela; ziyiswa kuwe.

15Ziyiswa ngokujabula nangokwethaba,

zingena endlini yenkosi.

16

45:16
Math. 19:28
IsAmb. 1:6
5:10
Amadodana akho ayakuba sesikhundleni sawoyihlo;

uyakuwabeka abe yizikhulu emhlabeni wonke.

17

45:17
AmaH. 22:30
Igama lakho ngiyakulenza likhunjulwe ezizukulwaneni zonke;

ngakho-ke izizwe ziyakukubonga kuze kube phakade naphakade.