IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
44

Umkhuleko wabahlulwe yizitha

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. IMaskili.*

441

44:1
Dut. 6:20
AmaH. 78:3
Nkulunkulu, sizwile ngezindlebe zethu,

okhokho besilandisa ngesenzo

owasenzayo emihleni yabo,

emihleni yasendulo.

2

44:2
Eks. 15:17
AmaH. 9:5
Nguwe owabaxosha abezizwe ngesandla sakho,

kepha bona wabatshala;

wazichitha izizwe, kepha bona wabandisa.

3

44:3
Eks. 33:14
Num. 6:25
Josh. 24:12
Ngokuba abalidlanga izwe ngenkemba yabo,

nengalo yabo ayibasindisanga;

kepha kwaba yisandla sakho sokunene, nengalo yakho,

nokukhanya kobuso bakho,

ngokuba wawubathanda.

4Wena Nkulunkulu uyinkosi yami;

yaleza ukusindiswa kukaJakobe.

5

44:5
AmaH. 18:38
Ngawe sizakulahla phansi izitha zethu;

ngegama lakho sizakunyathela abasivukelayo.

6

44:6
1 Sam. 17:39
Ngokuba angiwethembi umnsalo wami,

nenkemba yami ayingisindisi;

7kepha nguwe owasisindisa ezitheni zethu,

wajabhisa abasizondayo.

8

44:8
AmaH. 54:6
Sizincoma ngoNkulunkulu usuku lonke;

igama lakho siyalibonga kuze kube phakade. Sela*

9

44:9
AmaH. 60:10
Nokho ususilahlile, wasijabhisa;

awusaphumi nezimpi zethu.

10Usihlehlisela emuva esitheni;

abasizondayo bayaziphangela.

11Usinikezele ukudliwa njengezimvu,

wasihlakaza phakathi kwabezizwe.

12

44:12
Dut. 32:30
AbAhl. 2:14
Hez. 30:12
Uthengisa ngesizwe sakho ngokuyize;

awuzuzi lutho ngokubiza ngaso.

13

44:13
AmaH. 79:4
Usenza isihlamba kubakhelwane bethu,

inhlekiso nendumazo kwabasiphahlileyo.

14Usenza isaga kwabezizwe,

banikine ikhanda phakathi kwabantu.

15

44:15
AmaH. 69:19
Usuku lonke ukudunyazwa kwami kuphambi kwami,

namahloni amboza ubuso bami

16

44:16
AmaH. 74:10
ngenxa yoklolodayo nojivazayo,

ngenxa yesitha nomphindiseli.

17Konke lokho kusehlele,

kodwa asikukhohlwanga wena;

asisaphulanga isivumelwano sakho.

18Inhliziyo yethu ayibuyelanga emuva;

izinyathelo zethu aziphambukanga endleleni yakho,

19uze usiphahlaze endaweni yezimpungushe,

usimboze ngethunzi lokufa.

20Uma ngabe sikhohliwe igama likaNkulunkulu wethu,

sazelulela izandla zethu kunkulunkulu mumbe,

21

44:21
AmaH. 7:9
uNkulunkulu ubengayikukuhlola na?

Ngokuba yena uyazazi izimfihlakalo zenhliziyo.

22

44:22
Rom. 8:36
Yebo, ngenxa yakho sibulawa usuku lonke,

siphathiswa okwezimvu zokuhlatshwa.

23

44:23
Math. 8:24
Vuka, Nkosi! Ulaleleni na?

Vuka, ungasilahli njalonjalo.

24

44:24
AmaH. 69:17
Ubufihlelani ubuso bakho,

ukhohlwe ukuhlupheka nokucindezelwa kwethu, na?

25Ngokuba umphefumulo wethu ukhothamele othulini;

umzimba wethu unamathele emhlabathini.

26Sukuma, usisize,

usihlenge ngenxa yomusa wakho.

45

Inkosi nomlobokazi wayo

Kumholi wokuhlabelela. Indlela: Iminduze. Elamadodana kaKora. IMaskili.* Igama lothando.

451

45:1
AmaH. 2:6
Inhliziyo yami iyachichima ngendaba enhle;

ngikhuluma igama engiliqambe ngenkosi;

ulimi lwami lulusiba loloba ngokushesha.

2

45:2
IsiHlab. 5:10
Luk. 4:22
Umuhle wena kunabantwana babantu;

ubuhle buthululelwe ezindebeni zakho;

ngakho-ke uNkulunkulu ukubusisile kuze kube phakade.

3Bophela inkemba yakho okhalweni lwakho wena qhawe,

kube ngukuphakama kwakho nobukhosi bakho.

4

45:4
AmaH. 72:4
Hlahlameleka ebukhosini bakho,

uqhubeke ngenxa yeqiniso nokuthobeka nokulunga;

isandla sakho sokunene siyakukufundisa izinto ezesabekayo.

5Imicibisholo yakho ibukhali,

izizwe ziyawa phansi kwakho;

isenhliziyweni yezitha zenkosi.

6

45:6
2 Sam. 7:13,16
AmaH. 89:4
Heb. 1:8
Isihlalo sakho sobukhosi, Nkulunkulu,

singesaphakade naphakade;

intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho.

7Ukuthandile ukulunga,

wakuzonda okubi:

ngakho-ke uNkulunkulu,

uNkulunkulu wakho,

ukugcobile ngamafutha enjabulo ngokungaphezu kwabangane bakho.

8Zonke izingubo zakho ziqholiwe ngenhlaka, nenhlaba, nekasiya;*

ezindlini zobukhosi zophondo lwendlovu

ukubethwa kwezingubhu zezintambo kukujabulisile.

9Amadodakazi amakhosi aphakathi kwabesifazane bakho abadumileyo;

inkosikazi imi ngakwesokunene sakho,

ihlobe igolide lase-Ofiri.

10

45:10
Gen. 12:1
Mawuzwe-ke, ndodakazi,

uqaphele, ubeke indlebe yakho,

ukhohlwe isizwe sakini nendlu kayihlo,

11yikhona inkosi izakubuthanda ubuhle bakho,

ngokuba yona iyinkosi yakho, woyikhothamela.

12

45:12
AmaH. 68:29
Isaya 23:18
60:6
Indodakazi yaseTire, yebo, nabacebileyo babantu

bancenga umusa wakho ngesipho.

13Indodakazi yenkosi inhle kakhulu, ilapho phakathi;

ingubo yayo yalukiwe ngegolide.

14Iyiswa enkosini igqoke izingubo ezifekethisiweyo;

izintombi ezingabangane bayo ziyayilandela; ziyiswa kuwe.

15Ziyiswa ngokujabula nangokwethaba,

zingena endlini yenkosi.

16

45:16
Math. 19:28
IsAmb. 1:6
5:10
Amadodana akho ayakuba sesikhundleni sawoyihlo;

uyakuwabeka abe yizikhulu emhlabeni wonke.

17

45:17
AmaH. 22:30
Igama lakho ngiyakulenza likhunjulwe ezizukulwaneni zonke;

ngakho-ke izizwe ziyakukubonga kuze kube phakade naphakade.

46

INkosi yethu iyinqaba

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. Nge-Alamoti.* Igama.

461UNkulunkulu uyisiphephelo sethu namandla ethu;

ufunyaniswa elusizo impela ekuhluphekeni.

2Ngakho-ke asiyikwesaba

nokuba kuguquka umhlaba,

nezintaba zidilikela ekujuleni kolwandle,

3

46:3
AmaH. 65:7
Isaya 17:12
nokuba amanzi alo ehlokoma,

ekhephuza,

nezintaba zizamazama ngokukhukhumala kwalo. Sela*

4

46:4
AmaH. 48:1
Ukhona umfula omanzi awo athokozisa umuzi kaNkulunkulu,

indlu engcwele yoPhezukonke.

5

46:5
AmaH. 30:5
UNkulunkulu uphakathi kwawo,

awuyikuzanyazanyiswa;

uNkulunkulu uyakuwusiza ngovivi lokusa.

6Izizwe ziyaxokozela;

imibuso iyazamazama;

uphumisela izwi lakhe,

umhlaba uncibilike.

7

46:7
Rom. 8:31
UJehova Sebawoti unathi;

uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Sela*

8

46:8
AmaH. 66:5
Wozani nibone izenzo zikaJehova,

izincithakalo azenzileyo emhlabeni.

9

46:9
AmaH. 76:3
Uphelisa ukulwa kuze kube semikhawulweni yomhlaba;

uyaphula umnsalo,

anqume umkhonto,

izinqola zempi azishise ngomlilo.

10

46:10
Isaya 30:15
Thulani, niqonde ukuthi mina nginguNkulunkulu;

ngiyakuphakama phakathi kwabezizwe,

ngiphakame emhlabeni.

11UJehova Sebawoti unathi;

uNkulunkulu kaJakobe uyinqaba yethu. Sela*