IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
44

Umkhuleko wabahlulwe yizitha

Kumholi wokuhlabelela. Elamadodana kaKora. IMaskili.*

441

44:1
Dut. 6:20
AmaH. 78:3
Nkulunkulu, sizwile ngezindlebe zethu,

okhokho besilandisa ngesenzo

owasenzayo emihleni yabo,

emihleni yasendulo.

2

44:2
Eks. 15:17
AmaH. 9:5
Nguwe owabaxosha abezizwe ngesandla sakho,

kepha bona wabatshala;

wazichitha izizwe, kepha bona wabandisa.

3

44:3
Eks. 33:14
Num. 6:25
Josh. 24:12
Ngokuba abalidlanga izwe ngenkemba yabo,

nengalo yabo ayibasindisanga;

kepha kwaba yisandla sakho sokunene, nengalo yakho,

nokukhanya kobuso bakho,

ngokuba wawubathanda.

4Wena Nkulunkulu uyinkosi yami;

yaleza ukusindiswa kukaJakobe.

5

44:5
AmaH. 18:38
Ngawe sizakulahla phansi izitha zethu;

ngegama lakho sizakunyathela abasivukelayo.

6

44:6
1 Sam. 17:39
Ngokuba angiwethembi umnsalo wami,

nenkemba yami ayingisindisi;

7kepha nguwe owasisindisa ezitheni zethu,

wajabhisa abasizondayo.

8

44:8
AmaH. 54:6
Sizincoma ngoNkulunkulu usuku lonke;

igama lakho siyalibonga kuze kube phakade. Sela*

9

44:9
AmaH. 60:10
Nokho ususilahlile, wasijabhisa;

awusaphumi nezimpi zethu.

10Usihlehlisela emuva esitheni;

abasizondayo bayaziphangela.

11Usinikezele ukudliwa njengezimvu,

wasihlakaza phakathi kwabezizwe.

12

44:12
Dut. 32:30
AbAhl. 2:14
Hez. 30:12
Uthengisa ngesizwe sakho ngokuyize;

awuzuzi lutho ngokubiza ngaso.

13

44:13
AmaH. 79:4
Usenza isihlamba kubakhelwane bethu,

inhlekiso nendumazo kwabasiphahlileyo.

14Usenza isaga kwabezizwe,

banikine ikhanda phakathi kwabantu.

15

44:15
AmaH. 69:19
Usuku lonke ukudunyazwa kwami kuphambi kwami,

namahloni amboza ubuso bami

16

44:16
AmaH. 74:10
ngenxa yoklolodayo nojivazayo,

ngenxa yesitha nomphindiseli.

17Konke lokho kusehlele,

kodwa asikukhohlwanga wena;

asisaphulanga isivumelwano sakho.

18Inhliziyo yethu ayibuyelanga emuva;

izinyathelo zethu aziphambukanga endleleni yakho,

19uze usiphahlaze endaweni yezimpungushe,

usimboze ngethunzi lokufa.

20Uma ngabe sikhohliwe igama likaNkulunkulu wethu,

sazelulela izandla zethu kunkulunkulu mumbe,

21

44:21
AmaH. 7:9
uNkulunkulu ubengayikukuhlola na?

Ngokuba yena uyazazi izimfihlakalo zenhliziyo.

22

44:22
Rom. 8:36
Yebo, ngenxa yakho sibulawa usuku lonke,

siphathiswa okwezimvu zokuhlatshwa.

23

44:23
Math. 8:24
Vuka, Nkosi! Ulaleleni na?

Vuka, ungasilahli njalonjalo.

24

44:24
AmaH. 69:17
Ubufihlelani ubuso bakho,

ukhohlwe ukuhlupheka nokucindezelwa kwethu, na?

25Ngokuba umphefumulo wethu ukhothamele othulini;

umzimba wethu unamathele emhlabathini.

26Sukuma, usisize,

usihlenge ngenxa yomusa wakho.