IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
41

Ukukhala ngokuhlupheka nokuzingelwa

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

411

41:1
AmaH. 112:5,9
IzA. 19:17
Isaya 58:7
Ubusisiwe onakekela ohluphekayo;

uJehova uyakumsindisa osukwini olubi.

2

41:2
Dan. 4:24
UJehova uyakumlondoloza, amphilise;

uyakubusiswa emhlabeni;

awuyikumnikela entandweni yezitha zakhe.

3

41:3
2 AmaKh. 20:7
UJehova uyakumphasa ecansini egula;

wena uyakuguqula ukhukho lwakhe ekuguleni kwakhe.

4Mina ngithi: “Jehova, ngihawukele,

uphulukise umphefumulo wami, ngokuba ngonile kuwe.”

5Izitha zami zikhuluma okubi ngami, zithi:

“Uzakufa nini, igama lakhe lichitheke, na?”

6Nalapho kuza ozongibona,

ukhuluma amanga;

inhliziyo yakhe izibuthela ukonakala,

abesephuma akhulume ngakho.

7

41:7
Luk. 11:54
Bonke abangizondayo banyenyezelana ngami:

bangisongozela okubi, bathi:

8“Into embi inamathele kuye;

olele phansi kasayikululama.”

9

41:9
Math. 26:14
Mark. 14:10
Luk. 22:4
Joh. 13:18
IzE. 1:16
Yebo, nomhlobo wami ebengimethemba,

obedla isinkwa sami,

ungiphakamisele isithende sakhe.

10Kepha wena Jehova, ngihawukele, ungilulamise,

ukuze ngibaphindisele.

11Ngalokho ngiyazi ukuthi uyangithanda,

ngokuba isitha sami asihalalisi phezu kwami.

12

41:12
AmaH. 18:20
Mina uyangimisa ebuqothweni bami;

uyangibeka phambi kobuso bakho kuze kube phakade.

13Makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli,

kusukela phakade kuze kube phakade.

Amen, Amen.

42

INCWADI YESIBILI

Amahubo 42 – 72

Ukulangazelela uNkulunkulu nendlu yakhe

Kumholi wokuhlabelela. IMaskili* lamadodana kaKora.

421Njengendluzele ilangazelela amanzi emifula,

kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu.

2

42:2
AmaH. 63:1
84:2
Umphefumulo wami womela uNkulunkulu,

uNkulunkulu ophilayo;

ngiyakufika nini, ngibonakale phambi kukaNkulunkulu, na?

3

42:3
AmaH. 80:5
Izinyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku,

ngokuba usuku lonke bathi kimi:

“Uphi uNkulunkulu wakho na?”

4Ngiyakukhumbula lokhu,

ngithulule umphefumulo wami phakathi kwami,

njengalokho ngangihamba esixukwini ngiya naso endlini kaNkulunkulu

ngenhlokomo yokwethaba nokubonga,

ibandla ligubha umkhosi.

5Yini ukuba udangale,

mphefumulo wami,

uyaluze phakathi kwami, na?

Methembe uNkulunkulu,

ngokuba ngisezakumdumisa

ngokusindisa kobuso bakhe.

6

42:6
Dut. 3:8
Nkulunkulu wami,

umphefumulo wami udangele phakathi kwami;

ngakho-ke ngikhumbula wena ezweni laseJordani,

nakwelamaHermoni,

nasentabeni yaseMisari.

7

42:7
AmaH. 69:2
Utwa lubizana notwa ekuhlokomeni kwezimpophoma zakho;

onke amadlambi akho namaza akho eqile phezu kwami.

8

42:8
AmaH. 92:2
Emini uJehova uyaleza umusa wakhe;

ebusuku isihlabelelo sakhe sikimi,

ngikhuleke kuNkulunkulu wokuphila kwami.

9

42:9
AmaH. 13:1
43:2
Ngizakuthi kuNkulunkulu,

iDwala lami:

“Ungikhohlweleni na?

Ngihambelani ngilila,

ngicindezelwe yisitha, na?”

10

42:10
AmaH. 115:2
Kunjengokuphohlozwa kwamathambo ami,

nxa izitha zami zingiklolodela,

zithi kimi usuku lonke:

“Uphi uNkulunkulu wakho na?”

11

42:11
AmaH. 43:5
Yini ukuba udangale,

mphefumulo wami,

uyaluze phakathi kwami, na?

Methembe uNkulunkulu,

ngokuba ngisezakumdumisa yena

oyinsindiso yobuso bami noNkulunkulu wami.

43

Ukukhuleka kuNkulunkulu, umahluleli wezinto zonke

431

43:1
AmaH. 26:1
Ngahlulele, Nkulunkulu ungimele endabeni yami esizweni esingenamusa,

ngikhulule kumuntu wenkohliso nongenakulunga.

2

43:2
AmaH. 42:9
Ngokuba wena Nkulunkulu uyisiphephelo sami;

ungilahleleni na?

Ngihambelani ngilila,

ngicindezelwe yisitha, na?

3

43:3
2 Sam. 6:17
Thuma ukukhanya kwakho neqiniso lakho,

kungihole, kungiyise entabeni yakho engcwele

nasezindlini zakho,

4

43:4
AmaH. 26:6
ngize ngifike kulo i-altare likaNkulunkulu,

kuNkulunkulu wenjabulo yokwethaba kwami,

ngikudumise ngehabhu,* Nkulunkulu, Nkulunkulu wami.

5

43:5
AmaH. 42:5,11
Yini ukuba udangale,

mphefumulo wami,

uyaluze phakathi kwami, na?

ngisezakumdumisa yena

oyinsindiso yobuso bami noNkulunkulu wami.