IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
42

INCWADI YESIBILI

Amahubo 42 – 72

Ukulangazelela uNkulunkulu nendlu yakhe

Kumholi wokuhlabelela. IMaskili* lamadodana kaKora.

421Njengendluzele ilangazelela amanzi emifula,

kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu.

2

42:2
AmaH. 63:1
84:2
Umphefumulo wami womela uNkulunkulu,

uNkulunkulu ophilayo;

ngiyakufika nini, ngibonakale phambi kukaNkulunkulu, na?

3

42:3
AmaH. 80:5
Izinyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku,

ngokuba usuku lonke bathi kimi:

“Uphi uNkulunkulu wakho na?”

4Ngiyakukhumbula lokhu,

ngithulule umphefumulo wami phakathi kwami,

njengalokho ngangihamba esixukwini ngiya naso endlini kaNkulunkulu

ngenhlokomo yokwethaba nokubonga,

ibandla ligubha umkhosi.

5Yini ukuba udangale,

mphefumulo wami,

uyaluze phakathi kwami, na?

Methembe uNkulunkulu,

ngokuba ngisezakumdumisa

ngokusindisa kobuso bakhe.

6

42:6
Dut. 3:8
Nkulunkulu wami,

umphefumulo wami udangele phakathi kwami;

ngakho-ke ngikhumbula wena ezweni laseJordani,

nakwelamaHermoni,

nasentabeni yaseMisari.

7

42:7
AmaH. 69:2
Utwa lubizana notwa ekuhlokomeni kwezimpophoma zakho;

onke amadlambi akho namaza akho eqile phezu kwami.

8

42:8
AmaH. 92:2
Emini uJehova uyaleza umusa wakhe;

ebusuku isihlabelelo sakhe sikimi,

ngikhuleke kuNkulunkulu wokuphila kwami.

9

42:9
AmaH. 13:1
43:2
Ngizakuthi kuNkulunkulu,

iDwala lami:

“Ungikhohlweleni na?

Ngihambelani ngilila,

ngicindezelwe yisitha, na?”

10

42:10
AmaH. 115:2
Kunjengokuphohlozwa kwamathambo ami,

nxa izitha zami zingiklolodela,

zithi kimi usuku lonke:

“Uphi uNkulunkulu wakho na?”

11

42:11
AmaH. 43:5
Yini ukuba udangale,

mphefumulo wami,

uyaluze phakathi kwami, na?

Methembe uNkulunkulu,

ngokuba ngisezakumdumisa yena

oyinsindiso yobuso bami noNkulunkulu wami.