IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
41

Ukukhala ngokuhlupheka nokuzingelwa

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

411

41:1
AmaH. 112:5,9
IzA. 19:17
Isaya 58:7
Ubusisiwe onakekela ohluphekayo;

uJehova uyakumsindisa osukwini olubi.

2

41:2
Dan. 4:24
UJehova uyakumlondoloza, amphilise;

uyakubusiswa emhlabeni;

awuyikumnikela entandweni yezitha zakhe.

3

41:3
2 AmaKh. 20:7
UJehova uyakumphasa ecansini egula;

wena uyakuguqula ukhukho lwakhe ekuguleni kwakhe.

4Mina ngithi: “Jehova, ngihawukele,

uphulukise umphefumulo wami, ngokuba ngonile kuwe.”

5Izitha zami zikhuluma okubi ngami, zithi:

“Uzakufa nini, igama lakhe lichitheke, na?”

6Nalapho kuza ozongibona,

ukhuluma amanga;

inhliziyo yakhe izibuthela ukonakala,

abesephuma akhulume ngakho.

7

41:7
Luk. 11:54
Bonke abangizondayo banyenyezelana ngami:

bangisongozela okubi, bathi:

8“Into embi inamathele kuye;

olele phansi kasayikululama.”

9

41:9
Math. 26:14
Mark. 14:10
Luk. 22:4
Joh. 13:18
IzE. 1:16
Yebo, nomhlobo wami ebengimethemba,

obedla isinkwa sami,

ungiphakamisele isithende sakhe.

10Kepha wena Jehova, ngihawukele, ungilulamise,

ukuze ngibaphindisele.

11Ngalokho ngiyazi ukuthi uyangithanda,

ngokuba isitha sami asihalalisi phezu kwami.

12

41:12
AmaH. 18:20
Mina uyangimisa ebuqothweni bami;

uyangibeka phambi kobuso bakho kuze kube phakade.

13Makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli,

kusukela phakade kuze kube phakade.

Amen, Amen.