IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
40

Ukwethemba insindiso evela kuJehova

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo.

401

40:1
AmaH. 18:6
Bengilindela uJehova;

wayesezikhothamisela kimi,

wezwa ukukhala kwami.

2

40:2
AmaH. 31:8
69:14
Wangikhipha emgodini wokubhujiswa odakeni lobishi,

wamisa izinyawo zami edwaleni,

waqinisa izinyathelo zami.

3Wabeka igama elisha emlonyeni wami,

igama lokubonga uNkulunkulu wethu;

abaningi bayakukubona, besabe,

bamethembe uJehova.

4Ubusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kuJehova,

ongaphendukeli kwabazidlayo nakwabaphambukela emangeni.

5

40:5
Eks. 15:11
Jehova Nkulunkulu wami,

ziningi izimangaliso zakho ozenzileyo,

nezizindlo zakho ngathi;

akukho okungafaniswa nawe;

uma ngiyilanda, ngiyisho,

miningi kunokuba ibalwe.

6

40:6
Isaya 1:11
Mika 6:7
Heb. 10:5
Umhlatshelo nomnikelo wokudla awuwuthandi;

izindlebe zami uzibhobozile;

umnikelo wokushiswa nomnikelo wesono awuwubizi.

7

40:7
Joh. 5:39,46
Heb. 10:7
Ngase ngithi: “Bheka, ngiyeza;

encwadini esongwayo kulotshiwe ngami ukuthi:

8

40:8
AmaH. 37:31
Ngiyathanda ukwenza intando yakho,

Nkulunkulu wami,

nomthetho wakho usenhliziyweni yami.”

9

40:9
AmaH. 22:22,25
Ngishumayelile ukulunga ebandleni elikhulu;

bheka, angizivalanga izindebe zami;

Jehova, wena uyakwazi.

10Ukulunga kwakho angikuthukusanga enhliziyweni yami;

ngashumayela ukukholeka kwakho nensindiso yakho;

umusa wakho neqiniso lakho angikufihlelanga ibandla elikhulu.

11

40:11
AmaH. 61:7
Wena Jehova ungangigodleli ububele bakho;

umusa wakho neqiniso lakho makungilonde njalo.

12

40:12
AmaH. 38:10
Ngokuba izinhlupheko ezingenakubalwa zingihaqile,

iziphambeko zami zingificile,

angaze ngaba nakubona;

ziningi kunezinwele zekhanda lami;

inhliziyo yami ingishiyile.

13Makuthandeke kuwe Jehova ukuba ungikhulule;

Jehova, mawuphuthume ungisize.

14

40:14
AmaH. 35:4
70:2
Mabajabhe, babe namahloni bonke

abafuna umphefumulo wami ukuba bawuhlwithe;

abafisa ukulimala kwami

mababuyiselwe emuva, bajabhiswe.

15Mabashaqeke ngenxa yehlazo labo abathi kimi:

“Ashila, ashila!”

16

40:16
AmaH. 34:2
35:27
Mabethabe, bajabule kuwe bonke abakufunayo;

abathanda insindiso yakho mabasho

njalo, bathi:

“Makadunyiswe uJehova.”

17Noma ngihlupheka, ngimpofu,

iNkosi iyanginaka;

wena ungumsizi wami noMsindisi wami;

Nkulunkulu wami, mawungalibali.

41

Ukukhala ngokuhlupheka nokuzingelwa

Kumholi wokuhlabelela. Ihubo likaDavide.

411

41:1
AmaH. 112:5,9
IzA. 19:17
Isaya 58:7
Ubusisiwe onakekela ohluphekayo;

uJehova uyakumsindisa osukwini olubi.

2

41:2
Dan. 4:24
UJehova uyakumlondoloza, amphilise;

uyakubusiswa emhlabeni;

awuyikumnikela entandweni yezitha zakhe.

3

41:3
2 AmaKh. 20:7
UJehova uyakumphasa ecansini egula;

wena uyakuguqula ukhukho lwakhe ekuguleni kwakhe.

4Mina ngithi: “Jehova, ngihawukele,

uphulukise umphefumulo wami, ngokuba ngonile kuwe.”

5Izitha zami zikhuluma okubi ngami, zithi:

“Uzakufa nini, igama lakhe lichitheke, na?”

6Nalapho kuza ozongibona,

ukhuluma amanga;

inhliziyo yakhe izibuthela ukonakala,

abesephuma akhulume ngakho.

7

41:7
Luk. 11:54
Bonke abangizondayo banyenyezelana ngami:

bangisongozela okubi, bathi:

8“Into embi inamathele kuye;

olele phansi kasayikululama.”

9

41:9
Math. 26:14
Mark. 14:10
Luk. 22:4
Joh. 13:18
IzE. 1:16
Yebo, nomhlobo wami ebengimethemba,

obedla isinkwa sami,

ungiphakamisele isithende sakhe.

10Kepha wena Jehova, ngihawukele, ungilulamise,

ukuze ngibaphindisele.

11Ngalokho ngiyazi ukuthi uyangithanda,

ngokuba isitha sami asihalalisi phezu kwami.

12

41:12
AmaH. 18:20
Mina uyangimisa ebuqothweni bami;

uyangibeka phambi kobuso bakho kuze kube phakade.

13Makabongwe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli,

kusukela phakade kuze kube phakade.

Amen, Amen.

42

INCWADI YESIBILI

Amahubo 42 – 72

Ukulangazelela uNkulunkulu nendlu yakhe

Kumholi wokuhlabelela. IMaskili* lamadodana kaKora.

421Njengendluzele ilangazelela amanzi emifula,

kanjalo umphefumulo wami ulangazelela wena Nkulunkulu.

2

42:2
AmaH. 63:1
84:2
Umphefumulo wami womela uNkulunkulu,

uNkulunkulu ophilayo;

ngiyakufika nini, ngibonakale phambi kukaNkulunkulu, na?

3

42:3
AmaH. 80:5
Izinyembezi zami zingukudla kwami imini nobusuku,

ngokuba usuku lonke bathi kimi:

“Uphi uNkulunkulu wakho na?”

4Ngiyakukhumbula lokhu,

ngithulule umphefumulo wami phakathi kwami,

njengalokho ngangihamba esixukwini ngiya naso endlini kaNkulunkulu

ngenhlokomo yokwethaba nokubonga,

ibandla ligubha umkhosi.

5Yini ukuba udangale,

mphefumulo wami,

uyaluze phakathi kwami, na?

Methembe uNkulunkulu,

ngokuba ngisezakumdumisa

ngokusindisa kobuso bakhe.

6

42:6
Dut. 3:8
Nkulunkulu wami,

umphefumulo wami udangele phakathi kwami;

ngakho-ke ngikhumbula wena ezweni laseJordani,

nakwelamaHermoni,

nasentabeni yaseMisari.

7

42:7
AmaH. 69:2
Utwa lubizana notwa ekuhlokomeni kwezimpophoma zakho;

onke amadlambi akho namaza akho eqile phezu kwami.

8

42:8
AmaH. 92:2
Emini uJehova uyaleza umusa wakhe;

ebusuku isihlabelelo sakhe sikimi,

ngikhuleke kuNkulunkulu wokuphila kwami.

9

42:9
AmaH. 13:1
43:2
Ngizakuthi kuNkulunkulu,

iDwala lami:

“Ungikhohlweleni na?

Ngihambelani ngilila,

ngicindezelwe yisitha, na?”

10

42:10
AmaH. 115:2
Kunjengokuphohlozwa kwamathambo ami,

nxa izitha zami zingiklolodela,

zithi kimi usuku lonke:

“Uphi uNkulunkulu wakho na?”

11

42:11
AmaH. 43:5
Yini ukuba udangale,

mphefumulo wami,

uyaluze phakathi kwami, na?

Methembe uNkulunkulu,

ngokuba ngisezakumdumisa yena

oyinsindiso yobuso bami noNkulunkulu wami.