IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
40

Ukwethemba insindiso evela kuJehova

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo.

401

40:1
AmaH. 18:6
Bengilindela uJehova;

wayesezikhothamisela kimi,

wezwa ukukhala kwami.

2

40:2
AmaH. 31:8
69:14
Wangikhipha emgodini wokubhujiswa odakeni lobishi,

wamisa izinyawo zami edwaleni,

waqinisa izinyathelo zami.

3Wabeka igama elisha emlonyeni wami,

igama lokubonga uNkulunkulu wethu;

abaningi bayakukubona, besabe,

bamethembe uJehova.

4Ubusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kuJehova,

ongaphendukeli kwabazidlayo nakwabaphambukela emangeni.

5

40:5
Eks. 15:11
Jehova Nkulunkulu wami,

ziningi izimangaliso zakho ozenzileyo,

nezizindlo zakho ngathi;

akukho okungafaniswa nawe;

uma ngiyilanda, ngiyisho,

miningi kunokuba ibalwe.

6

40:6
Isaya 1:11
Mika 6:7
Heb. 10:5
Umhlatshelo nomnikelo wokudla awuwuthandi;

izindlebe zami uzibhobozile;

umnikelo wokushiswa nomnikelo wesono awuwubizi.

7

40:7
Joh. 5:39,46
Heb. 10:7
Ngase ngithi: “Bheka, ngiyeza;

encwadini esongwayo kulotshiwe ngami ukuthi:

8

40:8
AmaH. 37:31
Ngiyathanda ukwenza intando yakho,

Nkulunkulu wami,

nomthetho wakho usenhliziyweni yami.”

9

40:9
AmaH. 22:22,25
Ngishumayelile ukulunga ebandleni elikhulu;

bheka, angizivalanga izindebe zami;

Jehova, wena uyakwazi.

10Ukulunga kwakho angikuthukusanga enhliziyweni yami;

ngashumayela ukukholeka kwakho nensindiso yakho;

umusa wakho neqiniso lakho angikufihlelanga ibandla elikhulu.

11

40:11
AmaH. 61:7
Wena Jehova ungangigodleli ububele bakho;

umusa wakho neqiniso lakho makungilonde njalo.

12

40:12
AmaH. 38:10
Ngokuba izinhlupheko ezingenakubalwa zingihaqile,

iziphambeko zami zingificile,

angaze ngaba nakubona;

ziningi kunezinwele zekhanda lami;

inhliziyo yami ingishiyile.

13Makuthandeke kuwe Jehova ukuba ungikhulule;

Jehova, mawuphuthume ungisize.

14

40:14
AmaH. 35:4
70:2
Mabajabhe, babe namahloni bonke

abafuna umphefumulo wami ukuba bawuhlwithe;

abafisa ukulimala kwami

mababuyiselwe emuva, bajabhiswe.

15Mabashaqeke ngenxa yehlazo labo abathi kimi:

“Ashila, ashila!”

16

40:16
AmaH. 34:2
35:27
Mabethabe, bajabule kuwe bonke abakufunayo;

abathanda insindiso yakho mabasho

njalo, bathi:

“Makadunyiswe uJehova.”

17Noma ngihlupheka, ngimpofu,

iNkosi iyanginaka;

wena ungumsizi wami noMsindisi wami;

Nkulunkulu wami, mawungalibali.