IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
4

Umkhuleko womethemba uNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. Ngogubhu. Ihubo likaDavide.

41Ngiphendule ekukhaleni kwami,

Nkulunkulu wokulunga kwami.

Ekucindezelweni wangenzela indawo;

yiba nomusa kimi, uzwe umkhuleko wami.

2Madodana abantu,

koze kube nini ubukhosi bami budunyazwa na?

Koze kube nini nithanda okuyize,

nifuna amanga, na? Sela*

3Yazini ukuthi uJehova uzahlukanisele omesabayo;

uJehova uyezwa lapha ngikhala kuye.

4

4:4
Ef. 4:26
Thukuthelani ningoni;

zindlani enhliziyweni yenu okhukhweni lwenu,

nithule. Sela*

5

4:5
AmaH. 51:19
Rom. 12:1
Nikelani iminikelo yokulunga,

nethembe uJehova.

6

4:6
Num. 6:25
AmaH. 80:3
Baningi abathi:

“Ngubani oyakusibonisa okuhle na?”

Jehova, phakamisa ukukhanya kobuso bakho phezu kwethu.

7

4:7
AmaH. 17:14
Ubeke injabulo enhliziyweni yami

edlula eyamabele abo newayini labo sekuvamile.

8

4:8
Dut. 33:28
AmaH. 3:5
Ngizakucambalala ngokuthula,

ngilale ubuthongo,

ngokuba wena Jehova wedwa ungihlalisa ngokulondeka.