IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
38

Umkhuleko wophendukileyo ecela ukukhululwa

Ihubo likaDavide. Elokukhumbuza.

381

38:1
AmaH. 6:1
Jer. 10:24
Jehova, ungangijezisi ngentukuthelo yakho,

ungangishayi ngolaka lwakho.

2

38:2
Dut. 32:23
Jobe 6:4
Ngokuba imicibisholo yakho ingihlabile;

isandla sakho singicindezele kanzima.

3Akukho ukuphila enyameni yami ngenxa yentukuthelo yakho;

akukho ukuthula emathanjeni ami ngenxa yesono sami.

4Ngokuba iziphambeko zami zeqile phezu kwekhanda lami;

njengomthwalo osindayo ziyangisinda.

5

38:5
AmaH. 40:12
Izilonda zami ziyanuka,

zichicha ubovu

ngenxa yobuwula bami.

6Ngikhonkobele, ngithotshisiwe kakhulu;

usuku lonke ngihamba ngilila.

7Ngokuba ukhalo lwami lutshutshumba kakhulu;

akukho ukuphila enyameni yami.

8Ngibuthakathaka, ngidubekile kabi;

ngiyakhala ngenxa yokugqiha kwenhliziyo yami.

9Nkosi, ukufisa kwami konke kuphambi kwakho;

ukububula kwami akufihlekile kuwe.

10Inhliziyo yami iyagquma kakhulu;

amandla ami angishiyile,

ngisho nokukhanya kwamehlo ami akusekho kimi.

11

38:11
Jobe 19:13
AmaH. 27:10
Abathandekayo bami nabahlobo bami

bemi kude nokuhlupheka kwami;

abakwethu bemi kude laphaya.

12Abafuna umphefumulo wami bayangicupha;

abafuna ukungilimaza bakhuluma okubi,

bazindla inkohliso usuku lonke.

13

38:13
Isaya 53:7
Mina kodwa nginjengesithulu, angizwa;

nginjengesimungulu esingavuli umlomo waso.

14Yebo, nginjengomuntu ongezwayo;

akukho ukuphikisa emlonyeni wakhe.

15Ngokuba ngithemba wena Jehova;

wena Nkosi Nkulunkulu wami uzakuphendula.

16Ngokuba ngithe:

“Funa bajabule ngami,

ekusheleleni konyawo lwami bazikhukhumeze ngami.”

17Ngokuba ngiseduze kokuwa,

nobuhlungu bami buphambi kwami ngezikhathi zonke.

18Ngokuba ngiyabika ukona kwami;

ngiyadabuka ngesono sami.

19

38:19
AmaH. 3:1
Kepha izitha zami ziphilile, zinamandla;

baningi abangizonda ngeze.

20

38:20
AmaH. 119:95
Abaphindisela okubi ngokuhle bamelene nami,

ngokuba ngilandela okulungileyo.

21Ungangishiyi, Jehova;

Nkulunkulu wami, ungabi kude nami.

22

38:22
AmaH. 35:3
Phuthuma, ungisize,

Nkosi, nsindiso yami.

39

Ukukhala kohluphekile kanzima

Kumholi wokuhlabelela; kuJeduthuni.* Ihubo likaDavide.

391

39:1
AmaH. 17:3
Ngithe: “Ngizakulinda izindlela zami

ukuba ngingoni ngolimi lwami;

ngizakugcina umlomo wami ngesifonyo,

omubi esekhona phambi kwamehlo ami.”

2

39:2
AmaH. 38:13,17
Ngabindela impela, ngathula nakukho okuhle;

kwavuswa ubuhlungu bami.

3

39:3
AmaH. 119:53
Inhliziyo yami yavutha phakathi kwami;

kwaphembeka umlilo ngisazindla;

ngakhuluma ngolimi lwami.

4

39:4
AmaH. 90:12
“Jehova, ngazise ukuphela kwami,

nesilinganiso sezinsuku zami ukuba siyini;

mangazi ukuthi ngingodlulayo.

5

39:5
AmaH. 90:5
Bheka, izinsuku zami wazenza zaba ngangobubanzi besandla;

imihla yokuphila kwami ayilutho kuwe;

impela yilowo nalowo muntu ungumoya nje,

noma eqine kangakanani. Sela*

6

39:6
Jobe 8:9
Shum. 2:18,21
5:13,15
“Impela umuntu uhamba njengesithunzi nje;

impela uzikhathaza ngokuyize nje;

unqwabela imfuyo,

kepha akazi ukuthi ngubani ozakuyibutha.

7“Kalokhu-ke, Nkosi,

ngilindele ntoni na?

Ithemba lami likuwe.

8Ngisindise kuzo iziphambeko zami,

ungangenzi isithuko sesiwula.

9

39:9
AmaH. 38:13
Ngiyathula, angivuli umlomo wami;

ngokuba nguwe okwenzileyo.

10Susa kimi ukushaya kwakho,

ngokuba ngiyaqedwa ngukushaywa yisandla sakho.

11

39:11
AmaH. 6:7
Nxa ulaya umuntu ngesijeziso ngenxa yeziphambeko,

ubuhle bakhe ubenza buphele njengenundu;

yilowo nalowo muntu ungumoya nje. Sela*

12

39:12
Gen. 47:9
Lev. 25:23
1 IziKr. 29:15
Heb. 11:13
1 Pet. 2:11
“Yizwa umkhuleko wami, Jehova,

ulalele ukumemeza kwami;

ungathuli ngezinyembezi zami,

ngokuba ngingumfokazi kuwe;

ngiyisihambi njengokhokho bami bonke.

13

39:13
Jobe 7:16
Yeka ukungibuka, ngize ngincibilike,

ngingakamuki lapha,

ngingabe ngisabakho.”

40

Ukwethemba insindiso evela kuJehova

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide. Ihubo.

401

40:1
AmaH. 18:6
Bengilindela uJehova;

wayesezikhothamisela kimi,

wezwa ukukhala kwami.

2

40:2
AmaH. 31:8
69:14
Wangikhipha emgodini wokubhujiswa odakeni lobishi,

wamisa izinyawo zami edwaleni,

waqinisa izinyathelo zami.

3Wabeka igama elisha emlonyeni wami,

igama lokubonga uNkulunkulu wethu;

abaningi bayakukubona, besabe,

bamethembe uJehova.

4Ubusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kuJehova,

ongaphendukeli kwabazidlayo nakwabaphambukela emangeni.

5

40:5
Eks. 15:11
Jehova Nkulunkulu wami,

ziningi izimangaliso zakho ozenzileyo,

nezizindlo zakho ngathi;

akukho okungafaniswa nawe;

uma ngiyilanda, ngiyisho,

miningi kunokuba ibalwe.

6

40:6
Isaya 1:11
Mika 6:7
Heb. 10:5
Umhlatshelo nomnikelo wokudla awuwuthandi;

izindlebe zami uzibhobozile;

umnikelo wokushiswa nomnikelo wesono awuwubizi.

7

40:7
Joh. 5:39,46
Heb. 10:7
Ngase ngithi: “Bheka, ngiyeza;

encwadini esongwayo kulotshiwe ngami ukuthi:

8

40:8
AmaH. 37:31
Ngiyathanda ukwenza intando yakho,

Nkulunkulu wami,

nomthetho wakho usenhliziyweni yami.”

9

40:9
AmaH. 22:22,25
Ngishumayelile ukulunga ebandleni elikhulu;

bheka, angizivalanga izindebe zami;

Jehova, wena uyakwazi.

10Ukulunga kwakho angikuthukusanga enhliziyweni yami;

ngashumayela ukukholeka kwakho nensindiso yakho;

umusa wakho neqiniso lakho angikufihlelanga ibandla elikhulu.

11

40:11
AmaH. 61:7
Wena Jehova ungangigodleli ububele bakho;

umusa wakho neqiniso lakho makungilonde njalo.

12

40:12
AmaH. 38:10
Ngokuba izinhlupheko ezingenakubalwa zingihaqile,

iziphambeko zami zingificile,

angaze ngaba nakubona;

ziningi kunezinwele zekhanda lami;

inhliziyo yami ingishiyile.

13Makuthandeke kuwe Jehova ukuba ungikhulule;

Jehova, mawuphuthume ungisize.

14

40:14
AmaH. 35:4
70:2
Mabajabhe, babe namahloni bonke

abafuna umphefumulo wami ukuba bawuhlwithe;

abafisa ukulimala kwami

mababuyiselwe emuva, bajabhiswe.

15Mabashaqeke ngenxa yehlazo labo abathi kimi:

“Ashila, ashila!”

16

40:16
AmaH. 34:2
35:27
Mabethabe, bajabule kuwe bonke abakufunayo;

abathanda insindiso yakho mabasho

njalo, bathi:

“Makadunyiswe uJehova.”

17Noma ngihlupheka, ngimpofu,

iNkosi iyanginaka;

wena ungumsizi wami noMsindisi wami;

Nkulunkulu wami, mawungalibali.