IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
39

Ukukhala kohluphekile kanzima

Kumholi wokuhlabelela; kuJeduthuni.* Ihubo likaDavide.

391

39:1
AmaH. 17:3
Ngithe: “Ngizakulinda izindlela zami

ukuba ngingoni ngolimi lwami;

ngizakugcina umlomo wami ngesifonyo,

omubi esekhona phambi kwamehlo ami.”

2

39:2
AmaH. 38:13,17
Ngabindela impela, ngathula nakukho okuhle;

kwavuswa ubuhlungu bami.

3

39:3
AmaH. 119:53
Inhliziyo yami yavutha phakathi kwami;

kwaphembeka umlilo ngisazindla;

ngakhuluma ngolimi lwami.

4

39:4
AmaH. 90:12
“Jehova, ngazise ukuphela kwami,

nesilinganiso sezinsuku zami ukuba siyini;

mangazi ukuthi ngingodlulayo.

5

39:5
AmaH. 90:5
Bheka, izinsuku zami wazenza zaba ngangobubanzi besandla;

imihla yokuphila kwami ayilutho kuwe;

impela yilowo nalowo muntu ungumoya nje,

noma eqine kangakanani. Sela*

6

39:6
Jobe 8:9
Shum. 2:18,21
5:13,15
“Impela umuntu uhamba njengesithunzi nje;

impela uzikhathaza ngokuyize nje;

unqwabela imfuyo,

kepha akazi ukuthi ngubani ozakuyibutha.

7“Kalokhu-ke, Nkosi,

ngilindele ntoni na?

Ithemba lami likuwe.

8Ngisindise kuzo iziphambeko zami,

ungangenzi isithuko sesiwula.

9

39:9
AmaH. 38:13
Ngiyathula, angivuli umlomo wami;

ngokuba nguwe okwenzileyo.

10Susa kimi ukushaya kwakho,

ngokuba ngiyaqedwa ngukushaywa yisandla sakho.

11

39:11
AmaH. 6:7
Nxa ulaya umuntu ngesijeziso ngenxa yeziphambeko,

ubuhle bakhe ubenza buphele njengenundu;

yilowo nalowo muntu ungumoya nje. Sela*

12

39:12
Gen. 47:9
Lev. 25:23
1 IziKr. 29:15
Heb. 11:13
1 Pet. 2:11
“Yizwa umkhuleko wami, Jehova,

ulalele ukumemeza kwami;

ungathuli ngezinyembezi zami,

ngokuba ngingumfokazi kuwe;

ngiyisihambi njengokhokho bami bonke.

13

39:13
Jobe 7:16
Yeka ukungibuka, ngize ngincibilike,

ngingakamuki lapha,

ngingabe ngisabakho.”