IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
37

Ubuze benhlanhla yababi

ElikaDavide.

371

37:1
AmaH. 73:2
IzA. 24:19
Shum. 7:10
Ungazikhathazi ngababi,

ungabi namhawu ngabenza okungalungile.

2

37:2
AmaH. 92:7
Jak. 1:10
Ngokuba bayakusikwa masinyane njengotshani,

babune njengemithana eluhlaza.

3Themba kuJehova,

wenze okulungileyo;

hlala ezweni, uzondle ngokukholeka;

4zithokozise ngoJehova,

yikhona ezakukunika okufiswa yinhliziyo yakho.

5

37:5
AmaH. 55:22
IzA. 16:3
1 Pet. 5:7
Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe;

yena uzakukwenza.

6Uzakuhlalukisa ukulunga kwakho njengokukhanya,

nokufanele wena njengemini.

7

37:7
Shum. 10:4
Thula phambi kukaJehova,

ulindele yena;

ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe,

ngomuntu osongoza amacebo amabi.

8Pheza ukuthukuthela;

yeka ulaka, ungakhathazeki;

kubanga ukona nje.

9Ngokuba ababi bazakuchithwa,

kepha abalindela uJehova bazakudla ifa lomhlaba.

10Kuse ngumzuzwana, omubi angabe esabakho;

kuyakuthi lapho uhlola indawo yakhe,

uyakube engasekho.

11

37:11
AmaH. 119:165
Math. 5:5
Kepha abathobekileyo bazakulidla ifa lomhlaba,

bathokoze ngokuthula okukhulu.

12

37:12
AmaH. 112:10
Omubi uyamsongela olungileyo ngokubi,

amgedlele amazinyo.

13

37:13
AmaH. 2:4
INkosi iyakumhleka,

ngokuba iyabona ukuthi usuku lwakhe luyeza.

14Ababi bahosha inkemba,

bansale umnsalo wabo

ukuba bamwise phansi ohluphekileyo nompofu,

babulale abandlela ilungile.

15Inkemba yabo izakungena kweyabo inhliziyo,

iminsalo yabo yaphulwe.

16

37:16
IzA. 15:16
Okuncane anakho olungileyo kungcono

kunemfuyo yababi abaningi.

17

37:17
AmaH. 1:6
Ngokuba izingalo zababi ziyakwaphulwa,

kepha uJehova uyabaphasa abalungileyo.

18

37:18
AmaH. 139:16
UJehova uyazazi izinsuku zabaqotho;

ifa labo liyakuma kuze kube phakade.

19

37:19
AmaH. 33:19
Abayikujabha esikhathini esibi;

bayakusutha ezinsukwini zendlala.

20

37:20
AmaH. 68:2
Ngokuba ababi bayakubhubha;

izitha zikaJehova zinjengobuhle bamadlelo:

ziyakunyamalala,

zinyamalale njengentuthu.

21

37:21
Dut. 28:12,44
Omubi uyatsheleka, angabuyiseli;

kepha olungileyo unesihawu, aphane.

22Ngokuba ababusisiweyo bakhe bazakulidla ifa lomhlaba,

kepha abaqalekiswa nguye bazakuchithwa.

23Izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova;

uyayithanda indlela yakhe.

24Noma ekhubeka, akayikuwa phansi,

ngokuba uJehova uphasa isandla sakhe.

25Kade ngimusha, manje sengimdala;

angizange ngibone olungileyo eshiyiwe

nenzalo yakhe iphanza ukudla.

26

37:26
AmaH. 112:5
Luk. 6:34
Usuku lonke uyahawukela,

atsheleke, nenzalo yakhe iyisibusiso.

27

37:27
AmaH. 34:14
Deda kokubi, wenze okuhle,

uyakuhlala kuze kube phakade.

28

37:28
AmaH. 21:10
Ngokuba uJehova uthanda ukulunga,

akabashiyi abangcwele bakhe;

bayalondolozwa kuze kube phakade,

kepha inzalo yababi iyachithwa.

29Abalungileyo bazakudla ifa lomhlaba,

bahlale kuwo njalonjalo.

30

37:30
IzA. 31:26
Umlomo wolungileyo ushumayela ukuhlakanipha;

ulimi lwakhe lukhuluma ukulunga.

31

37:31
AmaH. 40:8
Isaya 51:7
Umthetho kaNkulunkulu wakhe usenhliziyweni yakhe;

izinyathelo zakhe azisheleli.

32

37:32
AmaH. 10:9
Omubi uqaphela olungileyo,

ufuna ukumbulala.

33UJehova akayikumnikela esandleni sakhe;

akayikumlahla lapho ahlulelwa khona.

34Lindela uJehova, ulonde indlela yakhe;

uzakukuphakamisa, udle ifa lomhlaba,

ubukele lapho ababi bechithwa khona.

35

37:35
1 Sam. 25:2
Jobe 20:5
Ngambona omubi oyisidlova

ezenabisile njengomuthi oluhlaza ogxilileyo;

36

37:36
AmaH. 10:15
kwathi lapho umuntu edlula, bheka, wayengasekho;

ngamfuna, kepha akabe esafunyanwa.

37Mbhekisise ongasolekiyo,

umbone oqotho;

ngokuba umuntu wokuthula, ukugcina kwakhe kuhle.

38

37:38
AmaH. 5:4
Kepha abaphambukayo bayakubhujiswa bonke;

isikhathi sababi siyakunqunywa.

39

37:39
AmaH. 9:9
Ukusindiswa kwabalungileyo kuvela kuJehova;

uyinqaba yabo esikhathini sokuhlupheka.

40

37:40
Dan. 6:23
UJehova uyabasiza, abakhulule;

ubakhulula kwababi, abasindise,

ngokuba bayamethemba.

38

Umkhuleko wophendukileyo ecela ukukhululwa

Ihubo likaDavide. Elokukhumbuza.

381

38:1
AmaH. 6:1
Jer. 10:24
Jehova, ungangijezisi ngentukuthelo yakho,

ungangishayi ngolaka lwakho.

2

38:2
Dut. 32:23
Jobe 6:4
Ngokuba imicibisholo yakho ingihlabile;

isandla sakho singicindezele kanzima.

3Akukho ukuphila enyameni yami ngenxa yentukuthelo yakho;

akukho ukuthula emathanjeni ami ngenxa yesono sami.

4Ngokuba iziphambeko zami zeqile phezu kwekhanda lami;

njengomthwalo osindayo ziyangisinda.

5

38:5
AmaH. 40:12
Izilonda zami ziyanuka,

zichicha ubovu

ngenxa yobuwula bami.

6Ngikhonkobele, ngithotshisiwe kakhulu;

usuku lonke ngihamba ngilila.

7Ngokuba ukhalo lwami lutshutshumba kakhulu;

akukho ukuphila enyameni yami.

8Ngibuthakathaka, ngidubekile kabi;

ngiyakhala ngenxa yokugqiha kwenhliziyo yami.

9Nkosi, ukufisa kwami konke kuphambi kwakho;

ukububula kwami akufihlekile kuwe.

10Inhliziyo yami iyagquma kakhulu;

amandla ami angishiyile,

ngisho nokukhanya kwamehlo ami akusekho kimi.

11

38:11
Jobe 19:13
AmaH. 27:10
Abathandekayo bami nabahlobo bami

bemi kude nokuhlupheka kwami;

abakwethu bemi kude laphaya.

12Abafuna umphefumulo wami bayangicupha;

abafuna ukungilimaza bakhuluma okubi,

bazindla inkohliso usuku lonke.

13

38:13
Isaya 53:7
Mina kodwa nginjengesithulu, angizwa;

nginjengesimungulu esingavuli umlomo waso.

14Yebo, nginjengomuntu ongezwayo;

akukho ukuphikisa emlonyeni wakhe.

15Ngokuba ngithemba wena Jehova;

wena Nkosi Nkulunkulu wami uzakuphendula.

16Ngokuba ngithe:

“Funa bajabule ngami,

ekusheleleni konyawo lwami bazikhukhumeze ngami.”

17Ngokuba ngiseduze kokuwa,

nobuhlungu bami buphambi kwami ngezikhathi zonke.

18Ngokuba ngiyabika ukona kwami;

ngiyadabuka ngesono sami.

19

38:19
AmaH. 3:1
Kepha izitha zami ziphilile, zinamandla;

baningi abangizonda ngeze.

20

38:20
AmaH. 119:95
Abaphindisela okubi ngokuhle bamelene nami,

ngokuba ngilandela okulungileyo.

21Ungangishiyi, Jehova;

Nkulunkulu wami, ungabi kude nami.

22

38:22
AmaH. 35:3
Phuthuma, ungisize,

Nkosi, nsindiso yami.

39

Ukukhala kohluphekile kanzima

Kumholi wokuhlabelela; kuJeduthuni.* Ihubo likaDavide.

391

39:1
AmaH. 17:3
Ngithe: “Ngizakulinda izindlela zami

ukuba ngingoni ngolimi lwami;

ngizakugcina umlomo wami ngesifonyo,

omubi esekhona phambi kwamehlo ami.”

2

39:2
AmaH. 38:13,17
Ngabindela impela, ngathula nakukho okuhle;

kwavuswa ubuhlungu bami.

3

39:3
AmaH. 119:53
Inhliziyo yami yavutha phakathi kwami;

kwaphembeka umlilo ngisazindla;

ngakhuluma ngolimi lwami.

4

39:4
AmaH. 90:12
“Jehova, ngazise ukuphela kwami,

nesilinganiso sezinsuku zami ukuba siyini;

mangazi ukuthi ngingodlulayo.

5

39:5
AmaH. 90:5
Bheka, izinsuku zami wazenza zaba ngangobubanzi besandla;

imihla yokuphila kwami ayilutho kuwe;

impela yilowo nalowo muntu ungumoya nje,

noma eqine kangakanani. Sela*

6

39:6
Jobe 8:9
Shum. 2:18,21
5:13,15
“Impela umuntu uhamba njengesithunzi nje;

impela uzikhathaza ngokuyize nje;

unqwabela imfuyo,

kepha akazi ukuthi ngubani ozakuyibutha.

7“Kalokhu-ke, Nkosi,

ngilindele ntoni na?

Ithemba lami likuwe.

8Ngisindise kuzo iziphambeko zami,

ungangenzi isithuko sesiwula.

9

39:9
AmaH. 38:13
Ngiyathula, angivuli umlomo wami;

ngokuba nguwe okwenzileyo.

10Susa kimi ukushaya kwakho,

ngokuba ngiyaqedwa ngukushaywa yisandla sakho.

11

39:11
AmaH. 6:7
Nxa ulaya umuntu ngesijeziso ngenxa yeziphambeko,

ubuhle bakhe ubenza buphele njengenundu;

yilowo nalowo muntu ungumoya nje. Sela*

12

39:12
Gen. 47:9
Lev. 25:23
1 IziKr. 29:15
Heb. 11:13
1 Pet. 2:11
“Yizwa umkhuleko wami, Jehova,

ulalele ukumemeza kwami;

ungathuli ngezinyembezi zami,

ngokuba ngingumfokazi kuwe;

ngiyisihambi njengokhokho bami bonke.

13

39:13
Jobe 7:16
Yeka ukungibuka, ngize ngincibilike,

ngingakamuki lapha,

ngingabe ngisabakho.”