IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
38

Umkhuleko wophendukileyo ecela ukukhululwa

Ihubo likaDavide. Elokukhumbuza.

381

38:1
AmaH. 6:1
Jer. 10:24
Jehova, ungangijezisi ngentukuthelo yakho,

ungangishayi ngolaka lwakho.

2

38:2
Dut. 32:23
Jobe 6:4
Ngokuba imicibisholo yakho ingihlabile;

isandla sakho singicindezele kanzima.

3Akukho ukuphila enyameni yami ngenxa yentukuthelo yakho;

akukho ukuthula emathanjeni ami ngenxa yesono sami.

4Ngokuba iziphambeko zami zeqile phezu kwekhanda lami;

njengomthwalo osindayo ziyangisinda.

5

38:5
AmaH. 40:12
Izilonda zami ziyanuka,

zichicha ubovu

ngenxa yobuwula bami.

6Ngikhonkobele, ngithotshisiwe kakhulu;

usuku lonke ngihamba ngilila.

7Ngokuba ukhalo lwami lutshutshumba kakhulu;

akukho ukuphila enyameni yami.

8Ngibuthakathaka, ngidubekile kabi;

ngiyakhala ngenxa yokugqiha kwenhliziyo yami.

9Nkosi, ukufisa kwami konke kuphambi kwakho;

ukububula kwami akufihlekile kuwe.

10Inhliziyo yami iyagquma kakhulu;

amandla ami angishiyile,

ngisho nokukhanya kwamehlo ami akusekho kimi.

11

38:11
Jobe 19:13
AmaH. 27:10
Abathandekayo bami nabahlobo bami

bemi kude nokuhlupheka kwami;

abakwethu bemi kude laphaya.

12Abafuna umphefumulo wami bayangicupha;

abafuna ukungilimaza bakhuluma okubi,

bazindla inkohliso usuku lonke.

13

38:13
Isaya 53:7
Mina kodwa nginjengesithulu, angizwa;

nginjengesimungulu esingavuli umlomo waso.

14Yebo, nginjengomuntu ongezwayo;

akukho ukuphikisa emlonyeni wakhe.

15Ngokuba ngithemba wena Jehova;

wena Nkosi Nkulunkulu wami uzakuphendula.

16Ngokuba ngithe:

“Funa bajabule ngami,

ekusheleleni konyawo lwami bazikhukhumeze ngami.”

17Ngokuba ngiseduze kokuwa,

nobuhlungu bami buphambi kwami ngezikhathi zonke.

18Ngokuba ngiyabika ukona kwami;

ngiyadabuka ngesono sami.

19

38:19
AmaH. 3:1
Kepha izitha zami ziphilile, zinamandla;

baningi abangizonda ngeze.

20

38:20
AmaH. 119:95
Abaphindisela okubi ngokuhle bamelene nami,

ngokuba ngilandela okulungileyo.

21Ungangishiyi, Jehova;

Nkulunkulu wami, ungabi kude nami.

22

38:22
AmaH. 35:3
Phuthuma, ungisize,

Nkosi, nsindiso yami.