IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
35

Umkhuleko wocela ukusindiswa ezitheni

ElikaDavide.

351Phikisana, Jehova,

nabaphikisana nami,

ulwe nabo abalwa nami.

2Thatha ihawu nesihlangu,

uvuke, ungisize.

3Hosha umkhonto, uvimbe indlela kwabangizingelayo;

yisho kuwo umphefumulo wami, uthi:

“Mina ngiyinsindiso yakho.”

4

35:4
AmaH. 40:14
Mabajabhe, bahlazeke abafuna umphefumulo wami;

mababuyiselwe emuva, bajabhiswe abangisongelayo.

5

35:5
Hos. 13:3
Mababe njengamakhoba emoyeni,

ingelosi kaJehova ibadudule.

6

35:6
Josh. 10:10
Indlela yabo mayibe mnyama, ibebushelezi,

ingelosi kaJehova ibaxoshe.

7

35:7
Math. 22:15
Ngokuba bangenzele ngasesitha igebe lenetha labo, kungekho sici,

bembele umphefumulo wami umgodi, kungekho cala.

8

35:8
AmaH. 141:10
Ukubhujiswa makumehlele engazelele;

inetha lakhe alibeke ngasesitha malimbambe yena;

makawele kulo kube ngukubhujiswa kwakhe.

9Khona umphefumulo wami uzakwethaba kuJehova,

uthokoze ngokusindisa kwakhe.

10Onke amathambo ami azakuthi:

“Jehova, ngubani onjengawe,

wena okhulula ohluphekayo,

yebo, ohluphekayo nompofu komphangayo, na?”

11

35:11
Math. 26:60
Luk. 23:2,10
Joh. 18:30
Ofakazi abangalungile bayasukuma,

babuza kimi engingakwaziyo.

12

35:12
AmaH. 109:5
Bangiphindisela okubi ngokuhle;

umphefumulo wami bawusozisele.

13

35:13
1 AmaKh. 18:42
Kanti ekuguleni kwabo mina ngangembethe ezokuzila;

umphefumulo wami ngawuhlupha ngokuzila ukudla;

umkhuleko wami wabuyela esifubeni sami.

14Ngahamba kungathi bekungumngane wami nomfowethu;

njengokhalela unina ngakhothama ngokulila.

15

35:15
Math. 26:3
Kepha ekuweni kwami bahlekisa ngami, babuthana ndawonye;

abashayi engingabaziyo bangibunganyela;

badumaza bengayeki.

16Njengezinteli ezikhonzela ucezu lwesinkwa

bangigedlela amazinyo.

17

35:17
AmaH. 22:20
Nkosi, lokho uzakukubukela kuze kube nini na?

Sindisa umphefumulo wami ekubhubhiseni kwabo,

ukuphila kwami ezingonyameni ezingamabhongo.

18

35:18
AmaH. 22:22
Ngizakukubonga ebandleni elikhulu,

ngikudumise phakathi kwabantu abaningi.

19

35:19
Joh. 15:25
Mabangajabuli ngami abayizitha zami bengenasizathu;

mabangaqwayizi amehlo abangizonda ngeze.

20Ngokuba abakhulumi ukuthula,

kepha baqamba amazwi enkohliso ngabazithuleleyo emhlabeni.

21

35:21
Jobe 16:10
Yebo, bangikhamisela kakhulu umlomo wabo, bathi:

“Ashila, ashila, iso lethu liyabona!”

22Uyakubona, Jehova; mawungathuli;

Nkosi, mawungabi kude nami.

23Vuka, usukumele ukwahlulelwa kwami,

Nkulunkulu wami, Nkosi yami,

umele icala lami.

24

35:24
AmaH. 7:8
Ngahlulele ngokulunga kwakho,

Jehova Nkulunkulu wami;

mabangajabuli ngami.

25Mabangasho enhliziyweni yabo ukuthi:

“He, kwaya ngesifiso sethu!”

Mabangasho ukuthi: “Simgwinyile.”

26

35:26
AmaH. 40:14
109:29
Mabajabhe,

babe namahloni bonke abajabula ngokuhlupheka kwami;

abazikhukhumeza ngami mabembathiswe ukujabha nendumazo.

27

35:27
AmaH. 40:16
Mabethabe, bajabule abathokoza ngokulunga kwami;

mabathi njalonjalo:

“Makadunyiswe uJehova

othokoza ngenhlanhla yenceku yakhe.”

28

35:28
AmaH. 7:17
Ulimi lwami luzakushumayela ngokulunga kwakho,

usuku lonke ngodumo lwakho.

36

Ububi babantu nomusa kaNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide, inceku kaJehova.

361

36:1
Rom. 3:18
Inkulumo yesiphambeko komubi,

isekujuleni kwenhliziyo yami, ithi:

Akukho ukumesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo akhe.

2

36:2
AmaH. 10:3
Ngokuba ukonakala kwakhe kuyamthopha emehlweni akhe,

ukuze kungafunyanwa,

azondeke ngakho.

3Amazwi omlomo wakhe angukona nenkohliso;

ukuyekile ukuhlakanipha nokwenza okulungileyo.

4

36:4
IzA. 4:16
Mika 2:1
Uceba okubi ecansini lakhe,

uzimisa endleleni engalungile;

okubi kakwenyanyi.

5

36:5
AmaH. 57:10
108:4
Jehova, ububele bakho bufinyelela ezulwini,

nokuthembeka kwakho kuze kube semafwini.

6

36:6
AmaH. 145:15
Rom. 11:33
Ukulunga kwakho kunjengezintaba ezinkulukazi,

ukwahlulela kwakho kulutwa olukhulu;

usindisa abantu nezilwane, Jehova.

7

36:7
AmaH. 17:8
Ububele bakho, Nkulunkulu, buyigugu elingaka;

abantwana babantu bakhosela ethunzini lamaphiko akho.

8

36:8
AmaH. 65:4
Bayakusutha ngamanoni endlu yakho,

ubaphuzise okomfula wokuthokoza kwakho.

9

36:9
AmaH. 49:19
Jer. 2:13
17:13
Ngokuba ukuwe umthombo wokuphila;

ekukhanyeni kwakho siyakubona ukukhanya.

10Mawume umusa wakho kubo abakwaziyo,

nokulunga kwakho kubo abaqotho ngenhliziyo.

11Unyawo loziqhenyayo malungangifikeli;

nesandla somubi masingangixoshi.

12

36:12
AmaH. 18:38
Bheka, bawile abenza okubi;

bawiswe phansi, abasenakuvuka.

37

Ubuze benhlanhla yababi

ElikaDavide.

371

37:1
AmaH. 73:2
IzA. 24:19
Shum. 7:10
Ungazikhathazi ngababi,

ungabi namhawu ngabenza okungalungile.

2

37:2
AmaH. 92:7
Jak. 1:10
Ngokuba bayakusikwa masinyane njengotshani,

babune njengemithana eluhlaza.

3Themba kuJehova,

wenze okulungileyo;

hlala ezweni, uzondle ngokukholeka;

4zithokozise ngoJehova,

yikhona ezakukunika okufiswa yinhliziyo yakho.

5

37:5
AmaH. 55:22
IzA. 16:3
1 Pet. 5:7
Nikela indlela yakho esandleni sikaJehova, umethembe;

yena uzakukwenza.

6Uzakuhlalukisa ukulunga kwakho njengokukhanya,

nokufanele wena njengemini.

7

37:7
Shum. 10:4
Thula phambi kukaJehova,

ulindele yena;

ungakhathazeki ngonenhlanhla endleleni yakhe,

ngomuntu osongoza amacebo amabi.

8Pheza ukuthukuthela;

yeka ulaka, ungakhathazeki;

kubanga ukona nje.

9Ngokuba ababi bazakuchithwa,

kepha abalindela uJehova bazakudla ifa lomhlaba.

10Kuse ngumzuzwana, omubi angabe esabakho;

kuyakuthi lapho uhlola indawo yakhe,

uyakube engasekho.

11

37:11
AmaH. 119:165
Math. 5:5
Kepha abathobekileyo bazakulidla ifa lomhlaba,

bathokoze ngokuthula okukhulu.

12

37:12
AmaH. 112:10
Omubi uyamsongela olungileyo ngokubi,

amgedlele amazinyo.

13

37:13
AmaH. 2:4
INkosi iyakumhleka,

ngokuba iyabona ukuthi usuku lwakhe luyeza.

14Ababi bahosha inkemba,

bansale umnsalo wabo

ukuba bamwise phansi ohluphekileyo nompofu,

babulale abandlela ilungile.

15Inkemba yabo izakungena kweyabo inhliziyo,

iminsalo yabo yaphulwe.

16

37:16
IzA. 15:16
Okuncane anakho olungileyo kungcono

kunemfuyo yababi abaningi.

17

37:17
AmaH. 1:6
Ngokuba izingalo zababi ziyakwaphulwa,

kepha uJehova uyabaphasa abalungileyo.

18

37:18
AmaH. 139:16
UJehova uyazazi izinsuku zabaqotho;

ifa labo liyakuma kuze kube phakade.

19

37:19
AmaH. 33:19
Abayikujabha esikhathini esibi;

bayakusutha ezinsukwini zendlala.

20

37:20
AmaH. 68:2
Ngokuba ababi bayakubhubha;

izitha zikaJehova zinjengobuhle bamadlelo:

ziyakunyamalala,

zinyamalale njengentuthu.

21

37:21
Dut. 28:12,44
Omubi uyatsheleka, angabuyiseli;

kepha olungileyo unesihawu, aphane.

22Ngokuba ababusisiweyo bakhe bazakulidla ifa lomhlaba,

kepha abaqalekiswa nguye bazakuchithwa.

23Izinyathelo zomuntu ziqiniswa nguJehova;

uyayithanda indlela yakhe.

24Noma ekhubeka, akayikuwa phansi,

ngokuba uJehova uphasa isandla sakhe.

25Kade ngimusha, manje sengimdala;

angizange ngibone olungileyo eshiyiwe

nenzalo yakhe iphanza ukudla.

26

37:26
AmaH. 112:5
Luk. 6:34
Usuku lonke uyahawukela,

atsheleke, nenzalo yakhe iyisibusiso.

27

37:27
AmaH. 34:14
Deda kokubi, wenze okuhle,

uyakuhlala kuze kube phakade.

28

37:28
AmaH. 21:10
Ngokuba uJehova uthanda ukulunga,

akabashiyi abangcwele bakhe;

bayalondolozwa kuze kube phakade,

kepha inzalo yababi iyachithwa.

29Abalungileyo bazakudla ifa lomhlaba,

bahlale kuwo njalonjalo.

30

37:30
IzA. 31:26
Umlomo wolungileyo ushumayela ukuhlakanipha;

ulimi lwakhe lukhuluma ukulunga.

31

37:31
AmaH. 40:8
Isaya 51:7
Umthetho kaNkulunkulu wakhe usenhliziyweni yakhe;

izinyathelo zakhe azisheleli.

32

37:32
AmaH. 10:9
Omubi uqaphela olungileyo,

ufuna ukumbulala.

33UJehova akayikumnikela esandleni sakhe;

akayikumlahla lapho ahlulelwa khona.

34Lindela uJehova, ulonde indlela yakhe;

uzakukuphakamisa, udle ifa lomhlaba,

ubukele lapho ababi bechithwa khona.

35

37:35
1 Sam. 25:2
Jobe 20:5
Ngambona omubi oyisidlova

ezenabisile njengomuthi oluhlaza ogxilileyo;

36

37:36
AmaH. 10:15
kwathi lapho umuntu edlula, bheka, wayengasekho;

ngamfuna, kepha akabe esafunyanwa.

37Mbhekisise ongasolekiyo,

umbone oqotho;

ngokuba umuntu wokuthula, ukugcina kwakhe kuhle.

38

37:38
AmaH. 5:4
Kepha abaphambukayo bayakubhujiswa bonke;

isikhathi sababi siyakunqunywa.

39

37:39
AmaH. 9:9
Ukusindiswa kwabalungileyo kuvela kuJehova;

uyinqaba yabo esikhathini sokuhlupheka.

40

37:40
Dan. 6:23
UJehova uyabasiza, abakhulule;

ubakhulula kwababi, abasindise,

ngokuba bayamethemba.