IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
35

Umkhuleko wocela ukusindiswa ezitheni

ElikaDavide.

351Phikisana, Jehova,

nabaphikisana nami,

ulwe nabo abalwa nami.

2Thatha ihawu nesihlangu,

uvuke, ungisize.

3Hosha umkhonto, uvimbe indlela kwabangizingelayo;

yisho kuwo umphefumulo wami, uthi:

“Mina ngiyinsindiso yakho.”

4

35:4
AmaH. 40:14
Mabajabhe, bahlazeke abafuna umphefumulo wami;

mababuyiselwe emuva, bajabhiswe abangisongelayo.

5

35:5
Hos. 13:3
Mababe njengamakhoba emoyeni,

ingelosi kaJehova ibadudule.

6

35:6
Josh. 10:10
Indlela yabo mayibe mnyama, ibebushelezi,

ingelosi kaJehova ibaxoshe.

7

35:7
Math. 22:15
Ngokuba bangenzele ngasesitha igebe lenetha labo, kungekho sici,

bembele umphefumulo wami umgodi, kungekho cala.

8

35:8
AmaH. 141:10
Ukubhujiswa makumehlele engazelele;

inetha lakhe alibeke ngasesitha malimbambe yena;

makawele kulo kube ngukubhujiswa kwakhe.

9Khona umphefumulo wami uzakwethaba kuJehova,

uthokoze ngokusindisa kwakhe.

10Onke amathambo ami azakuthi:

“Jehova, ngubani onjengawe,

wena okhulula ohluphekayo,

yebo, ohluphekayo nompofu komphangayo, na?”

11

35:11
Math. 26:60
Luk. 23:2,10
Joh. 18:30
Ofakazi abangalungile bayasukuma,

babuza kimi engingakwaziyo.

12

35:12
AmaH. 109:5
Bangiphindisela okubi ngokuhle;

umphefumulo wami bawusozisele.

13

35:13
1 AmaKh. 18:42
Kanti ekuguleni kwabo mina ngangembethe ezokuzila;

umphefumulo wami ngawuhlupha ngokuzila ukudla;

umkhuleko wami wabuyela esifubeni sami.

14Ngahamba kungathi bekungumngane wami nomfowethu;

njengokhalela unina ngakhothama ngokulila.

15

35:15
Math. 26:3
Kepha ekuweni kwami bahlekisa ngami, babuthana ndawonye;

abashayi engingabaziyo bangibunganyela;

badumaza bengayeki.

16Njengezinteli ezikhonzela ucezu lwesinkwa

bangigedlela amazinyo.

17

35:17
AmaH. 22:20
Nkosi, lokho uzakukubukela kuze kube nini na?

Sindisa umphefumulo wami ekubhubhiseni kwabo,

ukuphila kwami ezingonyameni ezingamabhongo.

18

35:18
AmaH. 22:22
Ngizakukubonga ebandleni elikhulu,

ngikudumise phakathi kwabantu abaningi.

19

35:19
Joh. 15:25
Mabangajabuli ngami abayizitha zami bengenasizathu;

mabangaqwayizi amehlo abangizonda ngeze.

20Ngokuba abakhulumi ukuthula,

kepha baqamba amazwi enkohliso ngabazithuleleyo emhlabeni.

21

35:21
Jobe 16:10
Yebo, bangikhamisela kakhulu umlomo wabo, bathi:

“Ashila, ashila, iso lethu liyabona!”

22Uyakubona, Jehova; mawungathuli;

Nkosi, mawungabi kude nami.

23Vuka, usukumele ukwahlulelwa kwami,

Nkulunkulu wami, Nkosi yami,

umele icala lami.

24

35:24
AmaH. 7:8
Ngahlulele ngokulunga kwakho,

Jehova Nkulunkulu wami;

mabangajabuli ngami.

25Mabangasho enhliziyweni yabo ukuthi:

“He, kwaya ngesifiso sethu!”

Mabangasho ukuthi: “Simgwinyile.”

26

35:26
AmaH. 40:14
109:29
Mabajabhe,

babe namahloni bonke abajabula ngokuhlupheka kwami;

abazikhukhumeza ngami mabembathiswe ukujabha nendumazo.

27

35:27
AmaH. 40:16
Mabethabe, bajabule abathokoza ngokulunga kwami;

mabathi njalonjalo:

“Makadunyiswe uJehova

othokoza ngenhlanhla yenceku yakhe.”

28

35:28
AmaH. 7:17
Ulimi lwami luzakushumayela ngokulunga kwakho,

usuku lonke ngodumo lwakho.