IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
34

Ukubonga umusa kaNkulunkulu

ElikaDavide mhla ezishaya uhlanya phambi kuka-Abimeleki owamxosha waze wamuka.

341

34:1
AmaH. 146:2
Ngiyakumbonga uJehova ngezikhathi zonke;

ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalonjalo.

2Umphefumulo wami uyakuzibonga ngoJehova;

abathobekileyo bayakukuzwa, bajabule.

3Mtuseni uJehova kanye nami,

siphakamise igama lakhe kanyekanye.

4Ngamfuna uJehova, wangiphendula;

wangikhulula kulo lonke uvalo lwami.

5Babheka kuye phezulu, bakhanya;

ubuso babo abusoze bajabha.

6Nasi isihlupheki esakhala,

uJehova wezwa,

wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zaso.

7

34:7
Gen. 32:1
2 AmaKh. 6:17
Ingelosi kaJehova iyamisa nxazonke kubo abamesabayo, ibakhulule.

8

34:8
1 Pet. 2:3
Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle;

ubusisiwe lowo muntu ophephela kuye.

9

34:9
AmaH. 33:19
37:19
Mesabeni uJehova nina bangcwele bakhe,

ngokuba abasweli lutho abamesabayo.

10

34:10
Luk. 1:53
Amabhongo ezingonyama ayaswela, alambe,

kepha abafuna uJehova abayikuswela lutho oluhle.

11Zanini, bantwana, ningilalele;

ngizakunifundisa ukumesaba uJehova.

12

34:12
1 Pet. 3:10
Ngumuphi umuntu othanda ukuphila,

ofisa izinsuku zokuba abone okuhle na?

13

34:13
Ef. 4:29
5:4
Kol. 4:6
Londa ulimi lwakho kokubi,

nezindebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso.

14

34:14
AmaH. 37:27
Rom. 12:18
Heb. 12:14
Deda kukho okubi, wenze okuhle;

funa ukuthula, ukujonge.

15

34:15
2 IziKr. 16:9
Amehlo kaJehova akubo abalungileyo;

izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo.

16

34:16
AmaH. 73:20
Ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi

ukuba achithe ukukhunjulwa kwabo emhlabeni.

17

34:17
AmaH. 145:18
Labo bayakhala, uJehova uyezwa;

uyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo.

18

34:18
Isaya 57:15
66:2
Luk. 18:13
UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo;

uyabasindisa abanomoya odabukileyo.

19Ziningi izinhlupheko zolungileyo,

kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke.

20

34:20
Eks. 12:46
Math. 10:30
Joh. 19:36
Uyawagcina onke amathambo akhe;

alaphulwa nelilodwa kuwo.

21Okubi kuyakumbulala omubi;

abazonda olungileyo bayakulahlwa ngecala.

22UJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe;

akakho kwabamethembayo oyakuba necala.

35

Umkhuleko wocela ukusindiswa ezitheni

ElikaDavide.

351Phikisana, Jehova,

nabaphikisana nami,

ulwe nabo abalwa nami.

2Thatha ihawu nesihlangu,

uvuke, ungisize.

3Hosha umkhonto, uvimbe indlela kwabangizingelayo;

yisho kuwo umphefumulo wami, uthi:

“Mina ngiyinsindiso yakho.”

4

35:4
AmaH. 40:14
Mabajabhe, bahlazeke abafuna umphefumulo wami;

mababuyiselwe emuva, bajabhiswe abangisongelayo.

5

35:5
Hos. 13:3
Mababe njengamakhoba emoyeni,

ingelosi kaJehova ibadudule.

6

35:6
Josh. 10:10
Indlela yabo mayibe mnyama, ibebushelezi,

ingelosi kaJehova ibaxoshe.

7

35:7
Math. 22:15
Ngokuba bangenzele ngasesitha igebe lenetha labo, kungekho sici,

bembele umphefumulo wami umgodi, kungekho cala.

8

35:8
AmaH. 141:10
Ukubhujiswa makumehlele engazelele;

inetha lakhe alibeke ngasesitha malimbambe yena;

makawele kulo kube ngukubhujiswa kwakhe.

9Khona umphefumulo wami uzakwethaba kuJehova,

uthokoze ngokusindisa kwakhe.

10Onke amathambo ami azakuthi:

“Jehova, ngubani onjengawe,

wena okhulula ohluphekayo,

yebo, ohluphekayo nompofu komphangayo, na?”

11

35:11
Math. 26:60
Luk. 23:2,10
Joh. 18:30
Ofakazi abangalungile bayasukuma,

babuza kimi engingakwaziyo.

12

35:12
AmaH. 109:5
Bangiphindisela okubi ngokuhle;

umphefumulo wami bawusozisele.

13

35:13
1 AmaKh. 18:42
Kanti ekuguleni kwabo mina ngangembethe ezokuzila;

umphefumulo wami ngawuhlupha ngokuzila ukudla;

umkhuleko wami wabuyela esifubeni sami.

14Ngahamba kungathi bekungumngane wami nomfowethu;

njengokhalela unina ngakhothama ngokulila.

15

35:15
Math. 26:3
Kepha ekuweni kwami bahlekisa ngami, babuthana ndawonye;

abashayi engingabaziyo bangibunganyela;

badumaza bengayeki.

16Njengezinteli ezikhonzela ucezu lwesinkwa

bangigedlela amazinyo.

17

35:17
AmaH. 22:20
Nkosi, lokho uzakukubukela kuze kube nini na?

Sindisa umphefumulo wami ekubhubhiseni kwabo,

ukuphila kwami ezingonyameni ezingamabhongo.

18

35:18
AmaH. 22:22
Ngizakukubonga ebandleni elikhulu,

ngikudumise phakathi kwabantu abaningi.

19

35:19
Joh. 15:25
Mabangajabuli ngami abayizitha zami bengenasizathu;

mabangaqwayizi amehlo abangizonda ngeze.

20Ngokuba abakhulumi ukuthula,

kepha baqamba amazwi enkohliso ngabazithuleleyo emhlabeni.

21

35:21
Jobe 16:10
Yebo, bangikhamisela kakhulu umlomo wabo, bathi:

“Ashila, ashila, iso lethu liyabona!”

22Uyakubona, Jehova; mawungathuli;

Nkosi, mawungabi kude nami.

23Vuka, usukumele ukwahlulelwa kwami,

Nkulunkulu wami, Nkosi yami,

umele icala lami.

24

35:24
AmaH. 7:8
Ngahlulele ngokulunga kwakho,

Jehova Nkulunkulu wami;

mabangajabuli ngami.

25Mabangasho enhliziyweni yabo ukuthi:

“He, kwaya ngesifiso sethu!”

Mabangasho ukuthi: “Simgwinyile.”

26

35:26
AmaH. 40:14
109:29
Mabajabhe,

babe namahloni bonke abajabula ngokuhlupheka kwami;

abazikhukhumeza ngami mabembathiswe ukujabha nendumazo.

27

35:27
AmaH. 40:16
Mabethabe, bajabule abathokoza ngokulunga kwami;

mabathi njalonjalo:

“Makadunyiswe uJehova

othokoza ngenhlanhla yenceku yakhe.”

28

35:28
AmaH. 7:17
Ulimi lwami luzakushumayela ngokulunga kwakho,

usuku lonke ngodumo lwakho.

36

Ububi babantu nomusa kaNkulunkulu

Kumholi wokuhlabelela. ElikaDavide, inceku kaJehova.

361

36:1
Rom. 3:18
Inkulumo yesiphambeko komubi,

isekujuleni kwenhliziyo yami, ithi:

Akukho ukumesaba uNkulunkulu phambi kwamehlo akhe.

2

36:2
AmaH. 10:3
Ngokuba ukonakala kwakhe kuyamthopha emehlweni akhe,

ukuze kungafunyanwa,

azondeke ngakho.

3Amazwi omlomo wakhe angukona nenkohliso;

ukuyekile ukuhlakanipha nokwenza okulungileyo.

4

36:4
IzA. 4:16
Mika 2:1
Uceba okubi ecansini lakhe,

uzimisa endleleni engalungile;

okubi kakwenyanyi.

5

36:5
AmaH. 57:10
108:4
Jehova, ububele bakho bufinyelela ezulwini,

nokuthembeka kwakho kuze kube semafwini.

6

36:6
AmaH. 145:15
Rom. 11:33
Ukulunga kwakho kunjengezintaba ezinkulukazi,

ukwahlulela kwakho kulutwa olukhulu;

usindisa abantu nezilwane, Jehova.

7

36:7
AmaH. 17:8
Ububele bakho, Nkulunkulu, buyigugu elingaka;

abantwana babantu bakhosela ethunzini lamaphiko akho.

8

36:8
AmaH. 65:4
Bayakusutha ngamanoni endlu yakho,

ubaphuzise okomfula wokuthokoza kwakho.

9

36:9
AmaH. 49:19
Jer. 2:13
17:13
Ngokuba ukuwe umthombo wokuphila;

ekukhanyeni kwakho siyakubona ukukhanya.

10Mawume umusa wakho kubo abakwaziyo,

nokulunga kwakho kubo abaqotho ngenhliziyo.

11Unyawo loziqhenyayo malungangifikeli;

nesandla somubi masingangixoshi.

12

36:12
AmaH. 18:38
Bheka, bawile abenza okubi;

bawiswe phansi, abasenakuvuka.