IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
33

Ukumdumisa uNkulunkulu uMninimandla onke ngenxa yezenzo zakhe ezinhle

331Yethabani kuJehova nina balungileyo;

ukudumisa kubafanele abaqotho.

2

33:2
AmaH. 92:3
Bongani uJehova ngehabhu;*

mdumiseni ngogubhu oluzintambo ziyishumi.

3Mhubeleni ihubo elisha,

nibethe kahle ngenhlokomo.

4

33:4
Num. 23:19
1 Sam. 15:29
Ngokuba izwi likaJehova lilungile;

zonke izenzo zakhe ziyakholeka.

5

33:5
AmaH. 119:64
Uthanda ukulunga nokwahlulela;

umhlaba ugcwele umusa kaJehova.

6

33:6
Gen. 1:2
Ngezwi likaJehova izulu lenziwa,

namabandla onke ngomoya womlomo wakhe.

7

33:7
Gen. 1:9
Jobe 38:8
Ubuthela ndawonye amanzi olwandle njengenqwaba;

uwabeka ajulileyo ezinqolobaneni.

8Umhlaba wonke mawumesabe uJehova;

bonke abakhileyo ezweni mabathuthumele phambi kwakhe.

9

33:9
AmaH. 148:5
Ngokuba wakhuluma, kwaba khona;

wayaleza, kwema khona.

10

33:10
Jobe 5:12
IzA. 21:30
UJehova uchitha icebo labezizwe;

uphuthisa imicabango yabantu.

11

33:11
IzA. 19:21
Isaya 46:10
Icebo likaJehova limi phakade,

nemicabango yenhliziyo yakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane.

12

33:12
AmaH. 144:15
Sibusisiwe isizwe esiNkulunkulu waso nguJehova,

isizwe asikhethileyo sibe yifa lakhe.

13UJehova uyabheka esezulwini;

uyababona bonke abantwana babantu.

14

33:14
AmaH. 11:4
Esendaweni lapho ehlala khona

uyababuka bonke abakhileyo ezweni,

15

33:15
IzA. 16:1,2,9
21:1
yena owadala izinhliziyo zabo bonke,

oqaphela zonke izenzo zabo.

16

33:16
2 IziKr. 14:11
Ayikho inkosi esindiswa ngobuningi bempi yayo;

isiqhwaga asikhululwa ngobukhulu bamandla aso.

17

33:17
AmaH. 147:10
IzA. 21:31
Ihhashi liyize ekusindiseni,

alihlangulisi ngobukhulu bamandla alo.

18Bheka, iso likaJehova liphezu kwabamesabayo,

abathemba umusa wakhe,

19

33:19
Jobe 5:20
AmaH. 34:9
37:19
ukuba akhulule umphefumulo wabo ekufeni,

abaphilise endlaleni.

20

33:20
Dut. 33:29
Umphefumulo wethu ulindela uJehova;

ungukusiza kwethu nesihlangu sethu.

21Ngalokho inhliziyo yethu ithokoza ngaye,

ngokuba sithemba igama lakhe elingcwele.

22Umusa wakho, Jehova,

mawube phezu kwethu,

njengalokhu sithemba wena.

34

Ukubonga umusa kaNkulunkulu

ElikaDavide mhla ezishaya uhlanya phambi kuka-Abimeleki owamxosha waze wamuka.

341

34:1
AmaH. 146:2
Ngiyakumbonga uJehova ngezikhathi zonke;

ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalonjalo.

2Umphefumulo wami uyakuzibonga ngoJehova;

abathobekileyo bayakukuzwa, bajabule.

3Mtuseni uJehova kanye nami,

siphakamise igama lakhe kanyekanye.

4Ngamfuna uJehova, wangiphendula;

wangikhulula kulo lonke uvalo lwami.

5Babheka kuye phezulu, bakhanya;

ubuso babo abusoze bajabha.

6Nasi isihlupheki esakhala,

uJehova wezwa,

wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zaso.

7

34:7
Gen. 32:1
2 AmaKh. 6:17
Ingelosi kaJehova iyamisa nxazonke kubo abamesabayo, ibakhulule.

8

34:8
1 Pet. 2:3
Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle;

ubusisiwe lowo muntu ophephela kuye.

9

34:9
AmaH. 33:19
37:19
Mesabeni uJehova nina bangcwele bakhe,

ngokuba abasweli lutho abamesabayo.

10

34:10
Luk. 1:53
Amabhongo ezingonyama ayaswela, alambe,

kepha abafuna uJehova abayikuswela lutho oluhle.

11Zanini, bantwana, ningilalele;

ngizakunifundisa ukumesaba uJehova.

12

34:12
1 Pet. 3:10
Ngumuphi umuntu othanda ukuphila,

ofisa izinsuku zokuba abone okuhle na?

13

34:13
Ef. 4:29
5:4
Kol. 4:6
Londa ulimi lwakho kokubi,

nezindebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso.

14

34:14
AmaH. 37:27
Rom. 12:18
Heb. 12:14
Deda kukho okubi, wenze okuhle;

funa ukuthula, ukujonge.

15

34:15
2 IziKr. 16:9
Amehlo kaJehova akubo abalungileyo;

izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo.

16

34:16
AmaH. 73:20
Ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi

ukuba achithe ukukhunjulwa kwabo emhlabeni.

17

34:17
AmaH. 145:18
Labo bayakhala, uJehova uyezwa;

uyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo.

18

34:18
Isaya 57:15
66:2
Luk. 18:13
UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo;

uyabasindisa abanomoya odabukileyo.

19Ziningi izinhlupheko zolungileyo,

kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke.

20

34:20
Eks. 12:46
Math. 10:30
Joh. 19:36
Uyawagcina onke amathambo akhe;

alaphulwa nelilodwa kuwo.

21Okubi kuyakumbulala omubi;

abazonda olungileyo bayakulahlwa ngecala.

22UJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe;

akakho kwabamethembayo oyakuba necala.

35

Umkhuleko wocela ukusindiswa ezitheni

ElikaDavide.

351Phikisana, Jehova,

nabaphikisana nami,

ulwe nabo abalwa nami.

2Thatha ihawu nesihlangu,

uvuke, ungisize.

3Hosha umkhonto, uvimbe indlela kwabangizingelayo;

yisho kuwo umphefumulo wami, uthi:

“Mina ngiyinsindiso yakho.”

4

35:4
AmaH. 40:14
Mabajabhe, bahlazeke abafuna umphefumulo wami;

mababuyiselwe emuva, bajabhiswe abangisongelayo.

5

35:5
Hos. 13:3
Mababe njengamakhoba emoyeni,

ingelosi kaJehova ibadudule.

6

35:6
Josh. 10:10
Indlela yabo mayibe mnyama, ibebushelezi,

ingelosi kaJehova ibaxoshe.

7

35:7
Math. 22:15
Ngokuba bangenzele ngasesitha igebe lenetha labo, kungekho sici,

bembele umphefumulo wami umgodi, kungekho cala.

8

35:8
AmaH. 141:10
Ukubhujiswa makumehlele engazelele;

inetha lakhe alibeke ngasesitha malimbambe yena;

makawele kulo kube ngukubhujiswa kwakhe.

9Khona umphefumulo wami uzakwethaba kuJehova,

uthokoze ngokusindisa kwakhe.

10Onke amathambo ami azakuthi:

“Jehova, ngubani onjengawe,

wena okhulula ohluphekayo,

yebo, ohluphekayo nompofu komphangayo, na?”

11

35:11
Math. 26:60
Luk. 23:2,10
Joh. 18:30
Ofakazi abangalungile bayasukuma,

babuza kimi engingakwaziyo.

12

35:12
AmaH. 109:5
Bangiphindisela okubi ngokuhle;

umphefumulo wami bawusozisele.

13

35:13
1 AmaKh. 18:42
Kanti ekuguleni kwabo mina ngangembethe ezokuzila;

umphefumulo wami ngawuhlupha ngokuzila ukudla;

umkhuleko wami wabuyela esifubeni sami.

14Ngahamba kungathi bekungumngane wami nomfowethu;

njengokhalela unina ngakhothama ngokulila.

15

35:15
Math. 26:3
Kepha ekuweni kwami bahlekisa ngami, babuthana ndawonye;

abashayi engingabaziyo bangibunganyela;

badumaza bengayeki.

16Njengezinteli ezikhonzela ucezu lwesinkwa

bangigedlela amazinyo.

17

35:17
AmaH. 22:20
Nkosi, lokho uzakukubukela kuze kube nini na?

Sindisa umphefumulo wami ekubhubhiseni kwabo,

ukuphila kwami ezingonyameni ezingamabhongo.

18

35:18
AmaH. 22:22
Ngizakukubonga ebandleni elikhulu,

ngikudumise phakathi kwabantu abaningi.

19

35:19
Joh. 15:25
Mabangajabuli ngami abayizitha zami bengenasizathu;

mabangaqwayizi amehlo abangizonda ngeze.

20Ngokuba abakhulumi ukuthula,

kepha baqamba amazwi enkohliso ngabazithuleleyo emhlabeni.

21

35:21
Jobe 16:10
Yebo, bangikhamisela kakhulu umlomo wabo, bathi:

“Ashila, ashila, iso lethu liyabona!”

22Uyakubona, Jehova; mawungathuli;

Nkosi, mawungabi kude nami.

23Vuka, usukumele ukwahlulelwa kwami,

Nkulunkulu wami, Nkosi yami,

umele icala lami.

24

35:24
AmaH. 7:8
Ngahlulele ngokulunga kwakho,

Jehova Nkulunkulu wami;

mabangajabuli ngami.

25Mabangasho enhliziyweni yabo ukuthi:

“He, kwaya ngesifiso sethu!”

Mabangasho ukuthi: “Simgwinyile.”

26

35:26
AmaH. 40:14
109:29
Mabajabhe,

babe namahloni bonke abajabula ngokuhlupheka kwami;

abazikhukhumeza ngami mabembathiswe ukujabha nendumazo.

27

35:27
AmaH. 40:16
Mabethabe, bajabule abathokoza ngokulunga kwami;

mabathi njalonjalo:

“Makadunyiswe uJehova

othokoza ngenhlanhla yenceku yakhe.”

28

35:28
AmaH. 7:17
Ulimi lwami luzakushumayela ngokulunga kwakho,

usuku lonke ngodumo lwakho.