IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
34

Ukubonga umusa kaNkulunkulu

ElikaDavide mhla ezishaya uhlanya phambi kuka-Abimeleki owamxosha waze wamuka.

341

34:1
AmaH. 146:2
Ngiyakumbonga uJehova ngezikhathi zonke;

ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalonjalo.

2Umphefumulo wami uyakuzibonga ngoJehova;

abathobekileyo bayakukuzwa, bajabule.

3Mtuseni uJehova kanye nami,

siphakamise igama lakhe kanyekanye.

4Ngamfuna uJehova, wangiphendula;

wangikhulula kulo lonke uvalo lwami.

5Babheka kuye phezulu, bakhanya;

ubuso babo abusoze bajabha.

6Nasi isihlupheki esakhala,

uJehova wezwa,

wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zaso.

7

34:7
Gen. 32:1
2 AmaKh. 6:17
Ingelosi kaJehova iyamisa nxazonke kubo abamesabayo, ibakhulule.

8

34:8
1 Pet. 2:3
Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle;

ubusisiwe lowo muntu ophephela kuye.

9

34:9
AmaH. 33:19
37:19
Mesabeni uJehova nina bangcwele bakhe,

ngokuba abasweli lutho abamesabayo.

10

34:10
Luk. 1:53
Amabhongo ezingonyama ayaswela, alambe,

kepha abafuna uJehova abayikuswela lutho oluhle.

11Zanini, bantwana, ningilalele;

ngizakunifundisa ukumesaba uJehova.

12

34:12
1 Pet. 3:10
Ngumuphi umuntu othanda ukuphila,

ofisa izinsuku zokuba abone okuhle na?

13

34:13
Ef. 4:29
5:4
Kol. 4:6
Londa ulimi lwakho kokubi,

nezindebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso.

14

34:14
AmaH. 37:27
Rom. 12:18
Heb. 12:14
Deda kukho okubi, wenze okuhle;

funa ukuthula, ukujonge.

15

34:15
2 IziKr. 16:9
Amehlo kaJehova akubo abalungileyo;

izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo.

16

34:16
AmaH. 73:20
Ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi

ukuba achithe ukukhunjulwa kwabo emhlabeni.

17

34:17
AmaH. 145:18
Labo bayakhala, uJehova uyezwa;

uyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo.

18

34:18
Isaya 57:15
66:2
Luk. 18:13
UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo;

uyabasindisa abanomoya odabukileyo.

19Ziningi izinhlupheko zolungileyo,

kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke.

20

34:20
Eks. 12:46
Math. 10:30
Joh. 19:36
Uyawagcina onke amathambo akhe;

alaphulwa nelilodwa kuwo.

21Okubi kuyakumbulala omubi;

abazonda olungileyo bayakulahlwa ngecala.

22UJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe;

akakho kwabamethembayo oyakuba necala.