IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
33

Ukumdumisa uNkulunkulu uMninimandla onke ngenxa yezenzo zakhe ezinhle

331Yethabani kuJehova nina balungileyo;

ukudumisa kubafanele abaqotho.

2Bongani uJehova ngehabhu;*

mdumiseni ngogubhu oluzintambo ziyishumi.

3Mhubeleni ihubo elisha,

nibethe kahle ngenhlokomo.

4Ngokuba izwi likaJehova lilungile;

zonke izenzo zakhe ziyakholeka.

5Uthanda ukulunga nokwahlulela;

umhlaba ugcwele umusa kaJehova.

6Ngezwi likaJehova izulu lenziwa,

namabandla onke ngomoya womlomo wakhe.

7Ubuthela ndawonye amanzi olwandle njengenqwaba;

uwabeka ajulileyo ezinqolobaneni.

8Umhlaba wonke mawumesabe uJehova;

bonke abakhileyo ezweni mabathuthumele phambi kwakhe.

9Ngokuba wakhuluma, kwaba khona;

wayaleza, kwema khona.

10UJehova uchitha icebo labezizwe;

uphuthisa imicabango yabantu.

11Icebo likaJehova limi phakade,

nemicabango yenhliziyo yakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane.

12Sibusisiwe isizwe esiNkulunkulu waso nguJehova,

isizwe asikhethileyo sibe yifa lakhe.

13UJehova uyabheka esezulwini;

uyababona bonke abantwana babantu.

14Esendaweni lapho ehlala khona

uyababuka bonke abakhileyo ezweni,

15yena owadala izinhliziyo zabo bonke,

oqaphela zonke izenzo zabo.

16Ayikho inkosi esindiswa ngobuningi bempi yayo;

isiqhwaga asikhululwa ngobukhulu bamandla aso.

17Ihhashi liyize ekusindiseni,

alihlangulisi ngobukhulu bamandla alo.

18Bheka, iso likaJehova liphezu kwabamesabayo,

abathemba umusa wakhe,

19ukuba akhulule umphefumulo wabo ekufeni,

abaphilise endlaleni.

20Umphefumulo wethu ulindela uJehova;

ungukusiza kwethu nesihlangu sethu.

21Ngalokho inhliziyo yethu ithokoza ngaye,

ngokuba sithemba igama lakhe elingcwele.

22Umusa wakho, Jehova,

mawube phezu kwethu,

njengalokhu sithemba wena.

34

Ukubonga umusa kaNkulunkulu

ElikaDavide mhla ezishaya uhlanya phambi kuka-Abimeleki owamxosha waze wamuka.

341Ngiyakumbonga uJehova ngezikhathi zonke;

ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalonjalo.

2Umphefumulo wami uyakuzibonga ngoJehova;

abathobekileyo bayakukuzwa, bajabule.

3Mtuseni uJehova kanye nami,

siphakamise igama lakhe kanyekanye.

4Ngamfuna uJehova, wangiphendula;

wangikhulula kulo lonke uvalo lwami.

5Babheka kuye phezulu, bakhanya;

ubuso babo abusoze bajabha.

6Nasi isihlupheki esakhala,

uJehova wezwa,

wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zaso.

7Ingelosi kaJehova iyamisa nxazonke kubo abamesabayo, ibakhulule.

8Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle;

ubusisiwe lowo muntu ophephela kuye.

9Mesabeni uJehova nina bangcwele bakhe,

ngokuba abasweli lutho abamesabayo.

10Amabhongo ezingonyama ayaswela, alambe,

kepha abafuna uJehova abayikuswela lutho oluhle.

11Zanini, bantwana, ningilalele;

ngizakunifundisa ukumesaba uJehova.

12Ngumuphi umuntu othanda ukuphila,

ofisa izinsuku zokuba abone okuhle na?

13Londa ulimi lwakho kokubi,

nezindebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso.

14Deda kukho okubi, wenze okuhle;

funa ukuthula, ukujonge.

15Amehlo kaJehova akubo abalungileyo;

izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo.

16Ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi

ukuba achithe ukukhunjulwa kwabo emhlabeni.

17Labo bayakhala, uJehova uyezwa;

uyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo.

18UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo;

uyabasindisa abanomoya odabukileyo.

19Ziningi izinhlupheko zolungileyo,

kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke.

20Uyawagcina onke amathambo akhe;

alaphulwa nelilodwa kuwo.

21Okubi kuyakumbulala omubi;

abazonda olungileyo bayakulahlwa ngecala.

22UJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe;

akakho kwabamethembayo oyakuba necala.

35

Umkhuleko wocela ukusindiswa ezitheni

ElikaDavide.

351Phikisana, Jehova,

nabaphikisana nami,

ulwe nabo abalwa nami.

2Thatha ihawu nesihlangu,

uvuke, ungisize.

3Hosha umkhonto, uvimbe indlela kwabangizingelayo;

yisho kuwo umphefumulo wami, uthi:

“Mina ngiyinsindiso yakho.”

4Mabajabhe, bahlazeke abafuna umphefumulo wami;

mababuyiselwe emuva, bajabhiswe abangisongelayo.

5Mababe njengamakhoba emoyeni,

ingelosi kaJehova ibadudule.

6Indlela yabo mayibe mnyama, ibebushelezi,

ingelosi kaJehova ibaxoshe.

7Ngokuba bangenzele ngasesitha igebe lenetha labo, kungekho sici,

bembele umphefumulo wami umgodi, kungekho cala.

8Ukubhujiswa makumehlele engazelele;

inetha lakhe alibeke ngasesitha malimbambe yena;

makawele kulo kube ngukubhujiswa kwakhe.

9Khona umphefumulo wami uzakwethaba kuJehova,

uthokoze ngokusindisa kwakhe.

10Onke amathambo ami azakuthi:

“Jehova, ngubani onjengawe,

wena okhulula ohluphekayo,

yebo, ohluphekayo nompofu komphangayo, na?”

11Ofakazi abangalungile bayasukuma,

babuza kimi engingakwaziyo.

12Bangiphindisela okubi ngokuhle;

umphefumulo wami bawusozisele.

13Kanti ekuguleni kwabo mina ngangembethe ezokuzila;

umphefumulo wami ngawuhlupha ngokuzila ukudla;

umkhuleko wami wabuyela esifubeni sami.

14Ngahamba kungathi bekungumngane wami nomfowethu;

njengokhalela unina ngakhothama ngokulila.

15Kepha ekuweni kwami bahlekisa ngami, babuthana ndawonye;

abashayi engingabaziyo bangibunganyela;

badumaza bengayeki.

16Njengezinteli ezikhonzela ucezu lwesinkwa

bangigedlela amazinyo.

17Nkosi, lokho uzakukubukela kuze kube nini na?

Sindisa umphefumulo wami ekubhubhiseni kwabo,

ukuphila kwami ezingonyameni ezingamabhongo.

18Ngizakukubonga ebandleni elikhulu,

ngikudumise phakathi kwabantu abaningi.

19Mabangajabuli ngami abayizitha zami bengenasizathu;

mabangaqwayizi amehlo abangizonda ngeze.

20Ngokuba abakhulumi ukuthula,

kepha baqamba amazwi enkohliso ngabazithuleleyo emhlabeni.

21Yebo, bangikhamisela kakhulu umlomo wabo, bathi:

“Ashila, ashila, iso lethu liyabona!”

22Uyakubona, Jehova; mawungathuli;

Nkosi, mawungabi kude nami.

23Vuka, usukumele ukwahlulelwa kwami,

Nkulunkulu wami, Nkosi yami,

umele icala lami.

24Ngahlulele ngokulunga kwakho,

Jehova Nkulunkulu wami;

mabangajabuli ngami.

25Mabangasho enhliziyweni yabo ukuthi:

“He, kwaya ngesifiso sethu!”

Mabangasho ukuthi: “Simgwinyile.”

26Mabajabhe,

babe namahloni bonke abajabula ngokuhlupheka kwami;

abazikhukhumeza ngami mabembathiswe ukujabha nendumazo.

27Mabethabe, bajabule abathokoza ngokulunga kwami;

mabathi njalonjalo:

“Makadunyiswe uJehova

othokoza ngenhlanhla yenceku yakhe.”

28Ulimi lwami luzakushumayela ngokulunga kwakho,

usuku lonke ngodumo lwakho.