IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
32

Ukuvuma izono nokuthethelelwa kwazo

ElikaDavide. IMaskili.*

321

32:1
Rom. 4:6
Ubusisiwe osiphambeko sakhe sithethelelwe,

osono sakhe sisibekelwe.

2Ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko,

kungekho nkohliso emoyeni wakhe.

3

32:3
IzA. 28:13
Kwathi ngithule, amathambo ami aguga

ngokububula kwami usuku lonke.

4

32:4
AmaH. 38:2,4
Ngokuba imini nobusuku isandla sakho sasinzima phezu kwami,

uloya lwami loma njengokomisa kwehlobo. Sela*

5

32:5
2 Sam. 12:13
1 Joh. 1:9
Ngasivuma isono sami kuwe,

angisifihlanga isiphambeko sami;

ngathi: “Ngizakuzivuma izono zami kuJehova,”

wena wathethelela icala lesono sami. Sela*

6

32:6
Isaya 49:8
55:6
2 Kor. 6:2
Ngakho-ke yilowo nalowo olungileyo makakhuleke kuwe

ngesikhathi sokukufumana;

impela kuyakuthi lapho amanzi amakhulu ekhukhula,

angafinyeleli kuye.

7

32:7
AmaH. 27:5
Wena uyindawo yami yokucasha;

uyangilondoloza ngingahlupheki;

ungiphahla ngenjabulo yokukhululwa. Sela*

8

32:8
AmaH. 25:12
Ngizakukufundisa, ngikubonise indlela ozakuhamba ngayo;

ngizakukululeka ngeso lami.

9

32:9
2 AmaKh. 19:28
IzA. 26:3
Ningabi njengehhashi nembongolo engenangqondo;

umkhala netomu yimvunulo yayo yokuyiqondisa,

uma ingasondeli kuwe.

10

32:10
IzA. 12:21
Omubi unezinhlupheko eziningi,

kepha othemba uJehova umusa uyakumphahla.

11

32:11
Fil. 4:4
Jabulani kuJehova, nethabe nina balungileyo,

nethabe nina nonke baqotho ngenhliziyo.

33

Ukumdumisa uNkulunkulu uMninimandla onke ngenxa yezenzo zakhe ezinhle

331Yethabani kuJehova nina balungileyo;

ukudumisa kubafanele abaqotho.

2

33:2
AmaH. 92:3
Bongani uJehova ngehabhu;*

mdumiseni ngogubhu oluzintambo ziyishumi.

3Mhubeleni ihubo elisha,

nibethe kahle ngenhlokomo.

4

33:4
Num. 23:19
1 Sam. 15:29
Ngokuba izwi likaJehova lilungile;

zonke izenzo zakhe ziyakholeka.

5

33:5
AmaH. 119:64
Uthanda ukulunga nokwahlulela;

umhlaba ugcwele umusa kaJehova.

6

33:6
Gen. 1:2
Ngezwi likaJehova izulu lenziwa,

namabandla onke ngomoya womlomo wakhe.

7

33:7
Gen. 1:9
Jobe 38:8
Ubuthela ndawonye amanzi olwandle njengenqwaba;

uwabeka ajulileyo ezinqolobaneni.

8Umhlaba wonke mawumesabe uJehova;

bonke abakhileyo ezweni mabathuthumele phambi kwakhe.

9

33:9
AmaH. 148:5
Ngokuba wakhuluma, kwaba khona;

wayaleza, kwema khona.

10

33:10
Jobe 5:12
IzA. 21:30
UJehova uchitha icebo labezizwe;

uphuthisa imicabango yabantu.

11

33:11
IzA. 19:21
Isaya 46:10
Icebo likaJehova limi phakade,

nemicabango yenhliziyo yakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane.

12

33:12
AmaH. 144:15
Sibusisiwe isizwe esiNkulunkulu waso nguJehova,

isizwe asikhethileyo sibe yifa lakhe.

13UJehova uyabheka esezulwini;

uyababona bonke abantwana babantu.

14

33:14
AmaH. 11:4
Esendaweni lapho ehlala khona

uyababuka bonke abakhileyo ezweni,

15

33:15
IzA. 16:1,2,9
21:1
yena owadala izinhliziyo zabo bonke,

oqaphela zonke izenzo zabo.

16

33:16
2 IziKr. 14:11
Ayikho inkosi esindiswa ngobuningi bempi yayo;

isiqhwaga asikhululwa ngobukhulu bamandla aso.

17

33:17
AmaH. 147:10
IzA. 21:31
Ihhashi liyize ekusindiseni,

alihlangulisi ngobukhulu bamandla alo.

18Bheka, iso likaJehova liphezu kwabamesabayo,

abathemba umusa wakhe,

19

33:19
Jobe 5:20
AmaH. 34:9
37:19
ukuba akhulule umphefumulo wabo ekufeni,

abaphilise endlaleni.

20

33:20
Dut. 33:29
Umphefumulo wethu ulindela uJehova;

ungukusiza kwethu nesihlangu sethu.

21Ngalokho inhliziyo yethu ithokoza ngaye,

ngokuba sithemba igama lakhe elingcwele.

22Umusa wakho, Jehova,

mawube phezu kwethu,

njengalokhu sithemba wena.

34

Ukubonga umusa kaNkulunkulu

ElikaDavide mhla ezishaya uhlanya phambi kuka-Abimeleki owamxosha waze wamuka.

341

34:1
AmaH. 146:2
Ngiyakumbonga uJehova ngezikhathi zonke;

ukudunyiswa kwakhe kuyakuba semlonyeni wami njalonjalo.

2Umphefumulo wami uyakuzibonga ngoJehova;

abathobekileyo bayakukuzwa, bajabule.

3Mtuseni uJehova kanye nami,

siphakamise igama lakhe kanyekanye.

4Ngamfuna uJehova, wangiphendula;

wangikhulula kulo lonke uvalo lwami.

5Babheka kuye phezulu, bakhanya;

ubuso babo abusoze bajabha.

6Nasi isihlupheki esakhala,

uJehova wezwa,

wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zaso.

7

34:7
Gen. 32:1
2 AmaKh. 6:17
Ingelosi kaJehova iyamisa nxazonke kubo abamesabayo, ibakhulule.

8

34:8
1 Pet. 2:3
Yizwani nibone ukuthi uJehova muhle;

ubusisiwe lowo muntu ophephela kuye.

9

34:9
AmaH. 33:19
37:19
Mesabeni uJehova nina bangcwele bakhe,

ngokuba abasweli lutho abamesabayo.

10

34:10
Luk. 1:53
Amabhongo ezingonyama ayaswela, alambe,

kepha abafuna uJehova abayikuswela lutho oluhle.

11Zanini, bantwana, ningilalele;

ngizakunifundisa ukumesaba uJehova.

12

34:12
1 Pet. 3:10
Ngumuphi umuntu othanda ukuphila,

ofisa izinsuku zokuba abone okuhle na?

13

34:13
Ef. 4:29
5:4
Kol. 4:6
Londa ulimi lwakho kokubi,

nezindebe zakho kukho ukukhuluma inkohliso.

14

34:14
AmaH. 37:27
Rom. 12:18
Heb. 12:14
Deda kukho okubi, wenze okuhle;

funa ukuthula, ukujonge.

15

34:15
2 IziKr. 16:9
Amehlo kaJehova akubo abalungileyo;

izindlebe zakhe zikukho ukukhala kwabo.

16

34:16
AmaH. 73:20
Ubuso bukaJehova bumelene nabenza okubi

ukuba achithe ukukhunjulwa kwabo emhlabeni.

17

34:17
AmaH. 145:18
Labo bayakhala, uJehova uyezwa;

uyabakhulula kuzo zonke izinhlupheko zabo.

18

34:18
Isaya 57:15
66:2
Luk. 18:13
UJehova useduze nabo abanenhliziyo eyaphukileyo;

uyabasindisa abanomoya odabukileyo.

19Ziningi izinhlupheko zolungileyo,

kepha uJehova uyamkhulula kuzo zonke.

20

34:20
Eks. 12:46
Math. 10:30
Joh. 19:36
Uyawagcina onke amathambo akhe;

alaphulwa nelilodwa kuwo.

21Okubi kuyakumbulala omubi;

abazonda olungileyo bayakulahlwa ngecala.

22UJehova ukhulula umphefumulo wezinceku zakhe;

akakho kwabamethembayo oyakuba necala.