IsiZulu 1959/1997 (NO) (ZUL59NO)
33

Ukumdumisa uNkulunkulu uMninimandla onke ngenxa yezenzo zakhe ezinhle

331Yethabani kuJehova nina balungileyo;

ukudumisa kubafanele abaqotho.

2

33:2
AmaH. 92:3
Bongani uJehova ngehabhu;*

mdumiseni ngogubhu oluzintambo ziyishumi.

3Mhubeleni ihubo elisha,

nibethe kahle ngenhlokomo.

4

33:4
Num. 23:19
1 Sam. 15:29
Ngokuba izwi likaJehova lilungile;

zonke izenzo zakhe ziyakholeka.

5

33:5
AmaH. 119:64
Uthanda ukulunga nokwahlulela;

umhlaba ugcwele umusa kaJehova.

6

33:6
Gen. 1:2
Ngezwi likaJehova izulu lenziwa,

namabandla onke ngomoya womlomo wakhe.

7

33:7
Gen. 1:9
Jobe 38:8
Ubuthela ndawonye amanzi olwandle njengenqwaba;

uwabeka ajulileyo ezinqolobaneni.

8Umhlaba wonke mawumesabe uJehova;

bonke abakhileyo ezweni mabathuthumele phambi kwakhe.

9

33:9
AmaH. 148:5
Ngokuba wakhuluma, kwaba khona;

wayaleza, kwema khona.

10

33:10
Jobe 5:12
IzA. 21:30
UJehova uchitha icebo labezizwe;

uphuthisa imicabango yabantu.

11

33:11
IzA. 19:21
Isaya 46:10
Icebo likaJehova limi phakade,

nemicabango yenhliziyo yakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane.

12

33:12
AmaH. 144:15
Sibusisiwe isizwe esiNkulunkulu waso nguJehova,

isizwe asikhethileyo sibe yifa lakhe.

13UJehova uyabheka esezulwini;

uyababona bonke abantwana babantu.

14

33:14
AmaH. 11:4
Esendaweni lapho ehlala khona

uyababuka bonke abakhileyo ezweni,

15

33:15
IzA. 16:1,2,9
21:1
yena owadala izinhliziyo zabo bonke,

oqaphela zonke izenzo zabo.

16

33:16
2 IziKr. 14:11
Ayikho inkosi esindiswa ngobuningi bempi yayo;

isiqhwaga asikhululwa ngobukhulu bamandla aso.

17

33:17
AmaH. 147:10
IzA. 21:31
Ihhashi liyize ekusindiseni,

alihlangulisi ngobukhulu bamandla alo.

18Bheka, iso likaJehova liphezu kwabamesabayo,

abathemba umusa wakhe,

19

33:19
Jobe 5:20
AmaH. 34:9
37:19
ukuba akhulule umphefumulo wabo ekufeni,

abaphilise endlaleni.

20

33:20
Dut. 33:29
Umphefumulo wethu ulindela uJehova;

ungukusiza kwethu nesihlangu sethu.

21Ngalokho inhliziyo yethu ithokoza ngaye,

ngokuba sithemba igama lakhe elingcwele.

22Umusa wakho, Jehova,

mawube phezu kwethu,

njengalokhu sithemba wena.